Prawne i sądowe

Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↑
 • OŚ-OP1 (archiwalny) Sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej
  W sprawozdaniu należy podawać odpowiednio z dokładnością do: 1 kg - masę opakowań lub produktów oraz odpadów opakowaniowych i poużytkowych; pełnych złotych - należną opłatę produktową, zaokrągloną zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia...
  Liczba pobrań: 943
  Brak głosów
 • ORD-WS/A (3) Załącznik do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej
  Wzór wniosku ORD-WS przeznaczony jest dla dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym. Wniosek składa zainteresowany wskazany...
  Liczba pobrań: 939
  Brak głosów
 • WoUIE Wniosek o udzielenie informacji o stanie egzekucji
  Wierzyciel i dłużnik, prokurator posiada szersze uprawnienia niż tylko do przeglądania akt sprawy i otrzymywania odpisów, kopii lub wyciągów z tych akt. Mają oni możliwość żądania od komornika udzielenia wyjaśnień o stanie sprawy. Nie...
  Liczba pobrań: 935
  Brak głosów
 • TW-1 (3) - Obj (archiwalny) Objaśnienia dotyczące sporządzania tytułu wykonawczego (TW-1)
  Środkami egzekucyjnymi stosowanymi w egzekucji należności pieniężnych są egzekucje: z pieniędzy, z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej, z rachunków...
  Liczba pobrań: 925
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (1 głos)
 • SnCK Skarga na czynności komornika
  Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym...
  Liczba pobrań: 907
  Brak głosów
 • PZWzRB Protokół zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem (załącznik nr 17)
  Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego związanego z niniejszym dokumentem jest skuteczne z chwilą podpisania protokołu przez poborcę skarbowego. Organ egzekucyjny może z mocy samego zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z...
  Liczba pobrań: 899
  Brak głosów
 • SFIWp Standardowy formularz informacyjny dotyczący umowy pośrednictwa w odsprzedaży timeshare lub ...
  Informacje, dotyczące umowy pośrednictwa w odsprzedaży — przedsiębiorca przekazuje na standardowym formularzu informacyjnym, którego wzór określa załącznik nr 3 do ustawy z dnia 16 września 2011 r. o timeshare (Dz.U. 2011 nr 230...
  Liczba pobrań: 895
  Brak głosów
 • WCZ Wykaz członków zarządu
  Informacja o składzie zarządu jest informacją jawna i podlega ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. W spó...
  Liczba pobrań: 892
  Brak głosów
 • WZPW (archiwalny) Wezwanie do zapłaty (poręczenie weksla)
  Strony transakcji lub stosunku prawnego zobowiązane są do terminowego wykonywania ciążących na nich obowiązków, w tym świadczeń pieniężnych. W transakcjach między przedsiębiorcą a konsumentem wezwanie do zapłaty stanowi podstawę wniesienia...
  Liczba pobrań: 887
  Brak głosów
 • B-4 (archiwalny) Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia ...
  Pozwolenie na budowę jest to dokument urzędowy otrzymany w drodze decyzji administracyjnej zezwalający na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego (art. 3 pkt 12 Prawa...
  Liczba pobrań: 885
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)