Prawne i sądowe

Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↓
 • KRS-W5 (archiwalny) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - Spółdzielnia ...
  Wniosek KRS-W5 służy do wnoszenia przez wnioskodawcę o dokonanie rejestracji podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (spółdzielni), zgodnie z informacjami zamieszczonymi we wniosku i załącznikach do sądu rejonowego (sądu gospodarczego)...
  Liczba pobrań: 2 549
  Brak głosów
 • KRS-WC Wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
  Wniosek KRS-WC stanowi załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Na jednym wniosku można wpisać informacje dotyczące dwóch wspólników. Jeśli wspólników jest więcej niż dw...
  Liczba pobrań: 2 555
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.5 (2 głosy)
 • RODO-UPDO Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (RODO)
  Administrator danych może przekazać obowiązek przetwarzania danych innemu podmiotowi. W takim przypadku musi z nim zawrzeć umowę regulującą przetwarzanie oraz przekazać mu musi upoważnienie do przetwarzania. Treść umowy powinna zawierać co najmniej...
  Liczba pobrań: 2 569
  Brak głosów
 • GUS RG-SC (archiwalny) Informacja o wspólnikach spółki cywilnej
  We wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub jej jednostki lokalnej należy podać...
  Liczba pobrań: 2 572
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.5 (2 głosy)
 • KRS-ZS Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym ...
  Od 1 lipca 2021 wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS trzeba składać elektronicznie za pośrednictwem systemu https://prs.ms.gov.pl/ Natomiast podmioty jak stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz zawodowe, fundacje i SP ZOZ mogą...
  Liczba pobrań: 2 591
  Brak głosów
 • KRS-X1 Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna ...
  Wniosek KRS-X1 dotyczy wykreślenia podmiotu z rejestru przedsiębiorców (fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa), co oznacza, że organizacja nadal może prowadzić działalność statutową, ale nie może prowadzić...
  Liczba pobrań: 2 591
  Twoja ocena: Brak Średnia: 2 (1 głos)
 • CI KRS-CWY Wniosek o wydanie wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego
  Wniosek CI KRS-CWY składany jest w celu otrzymania wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosk należy składać wraz z dowodem wniesienia opłaty, które reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie...
  Liczba pobrań: 2 594
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • KRS-ZK1 Zmiana - uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - ...
  Wniosek KRS-ZK1 dotyczy zmiany danych osób uprawnionych do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych. Formularz składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce...
  Liczba pobrań: 2 601
  Brak głosów
 • Pp Pełnomocnictwo procesowe
  Osoba występująca w postępowaniu sądowym jak i pozasądowym może działać samodzielnie pod warunkiem, że posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, a w przypadku postępowania sądowego również zdolność procesową. Podatnik może...
  Liczba pobrań: 2 611
  Brak głosów
 • B-1 Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1)
  Pozwolenie na budowę jest to dokument urzędowy otrzymany w drodze decyzji administracyjnej zezwalający na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego (art. 3 pkt 12 Prawa...
  Liczba pobrań: 2 618
  Brak głosów