Prawne i sądowe

Sortuj według: nazwy ↑ | daty | popularności
 • UPPM Umowa o przyjęciu mienia do używania i indywidualnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
  W ramach swobody zawierania umów dwa podmioty mają możliwość zawrzeć umowę, na mocy której dokonają powierzenia określonego mienia. W efekcie jego przekazania dojść może do szeregu zdarzeń, które wpłyną na terminowość oraz stan...
  Liczba pobrań: 563
  Brak głosów
 • UPS (archiwalny) (2018) Ewidencja sprzedaży przeznaczona dla działalności nierejestrowanej
  Osoba, która prowadzi działalność nierejestrową, powinna prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży (na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy o VAT) i zapisywać w niej sprzedaż za dany dzień. Wpisy za dany dzień powinny być dokonywane nie...
  Liczba pobrań: 629
  Brak głosów
 • UrZP Umowa o realizację zadania publicznego
   
  Liczba pobrań: 568
  Brak głosów
 • USC Umowa spółki cywilnej
  Umowa spółki cywilnej Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa...
  Liczba pobrań: 2 651
  Brak głosów
 • UUa Umowa uaktywniająca (umowa z nianią)
  Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię. Nianią jest osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy o świadczenie...
  Liczba pobrań: 568
  Brak głosów
 • UWAdS Umowa o wniesieniu aportu do spółki
  Zarówno w momencie założenia spółki, jak i w okresie późniejszym możliwe są wkłady na kapitał podmiotu nie tylko w gotówce, ale również w postaci majątku. Taki wkład wnoszony jest poprzez wniesienie wkładu...
  Liczba pobrań: 683
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (3 głosy)
 • UWPR (archiwalny) Umowa o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego
  Zleceniobiorca(-y) jest/są  zobowiązany(-i) do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z...
  Liczba pobrań: 592
  Brak głosów
 • UZPA Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie ...
  Jedną z podstawowych uchwał, jakie zobowiązane jest podjąć walne zgromadzenie wspólników (akcjonariuszy), jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium. Uchwała podjęta powinna zostać na zgromadzeniu w terminie sześciu miesięcy od...
  Liczba pobrań: 1 225
  Brak głosów
 • UZPBS Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie ...
  Uchwały wspólników wymagają rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania...
  Liczba pobrań: 1 232
  Brak głosów
 • UZPRZiS Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dotycząca ...
  W związku z zakończeniem roku obrotowego spółki, jednostka zobowiązana jest zamknąć księgi rachunkowe, a następnie sporządzić sprawozdanie rachunkowe. W okresie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego odbyć się powinno zwyczajne walne...
  Liczba pobrań: 1 103
  Brak głosów