Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Sprawy obywatelskie druki do wypełnienia

OPPWPC Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instyt
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest składane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, w celu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń. Oświadczenie wpisane przez Powiatowy Urząd Pracy do ewidencji oświadczeń uprawnia cudzoziemca do wykonywania p
0
3073
UP-OP-DZ Upoważnienie/pełnomocnictwo do sprawowania opieki nad dzieckiem/podopiecznym
Do typowych czynności należy powierzanie okresowo opieki nad małoletnim członkowi własnej rodziny, np. wujowi, dziadkom czy teściom. Niektóre urzędy i instytucje honorują pisemne upoważnienie przekazane przez rodzica lub opiekuna prawnego w formie pisemnej. Z formalnego punktu wi
2.6
3046
ZSW-04 (2) (archiwalny) Rodzina 500+ Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego
Projekt "Rodzina 500+" to system wsparcia rodzin, gdzie zostanie przyznane świadczenie, które ma pomóc częściowo pokryć wydatki na wychowanie dziecka. W celu otrzymania świadczenia będzie można złożyć specjalny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wniosek wraz
0
3041
FoDO Formularz odbioru dowodu osobistego
Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należących do Unii Europejskiej oraz państw nie będących
0
3036
ZPCRP Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Każdy cudzoziemiec, który na mocy przepisów nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce, chcący podjąć zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi posiadać odpowiednie zezwolenie. Określa się następujące typy zezwoleń na pracę: A dotyczy
0
3006
UNS Umowa najmu samochodu
Umowa najmu samochodu Podpisując umowę najmu samochodu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy samochód do używania na czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu w czasie trwania umowy umówiony czynsz.
3.8
3001
WoPD Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
Cudzoziemiec, który planuje stały pobyt w Polsce, składa wniosek o jego udzielenie. Decyzja w sprawie zezwolenia na pobyt wydawana jest na czas oznaczony, natomiast sama karta pobytu ważna jest przez 5 lat. O zezwolenie na pobyt długoterminowego rezydenta UE może ubiegać się oso
0
2989
ORD-M (4) Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej
W oświadczeniu ORD-M należy podać w poz. 1 Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL małżonka podatnika. W części A należy wskazać organ podatkowy, do którego adresowane jest oświadczenie. W części B osoba składająca oświadczenie podaje dane identyfikacyjne małżonka (nazwisko, p
0
2988
ZUS RD-6 (archiwalny) Wniosek o przeksięgowanie wpłaty pomiędzy kontami płatników składek
Wniosek o przeksięgowanie wpłaty pomiędzy kontami płatników składek należy złożyć w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS właściwej dla siedziby lub miejsca zamieszkania dłużnika lub za pośrednictwem poczty i ma miejsce w przypadku stwierdzenia nadpłaty. Wniosek należy złożyć w
0
2981
DWŚ-Poł Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej
Jeżeli świadczeniobiorcy została wydana karta ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku osób uprawnionych na podstawie przepisów o koordynacji - numer poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospoli
4.0
2979
ZUS EMC Wniosek o emeryturę częściową
Co załatwisz tym wnioskiem Gdy złożysz ten wniosek: rozpatrzymy Twoje uprawnienia do emerytury częściowej z ZUS i wydamy decyzję w tej sprawie oraz rozpoczniemy postępowanie o emeryturę z zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej jeśli masz okresy ubezpieczenia lub zamie
0
2979
ID-PPK Informacja dotycząca PPK
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny i dobrowolny program systematycznego oszczędzania, przeznaczony dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Wpis do PPK odbywa się auto
0
2973
ZUS RD-8 (archiwalny) Wniosek w sprawie postępowania egzekucyjnego
Wniosek RD-8 wypełnij, jeżeli: chcesz zaskarżyć postępowanie egzekucyjne, które toczy się w Twojej sprawie, chcesz, aby ZUS wykonał inne czynności w związku z postępowaniem egzekucyjnym (np. wydał postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych). Jeśli ZUS rozpatrzywniosek po
0
2937
OL-1 Orzeczenie lekarskie - załącznik nr 2 (Dz. U z 2016 poz. 2067)
Osoba badana lub pracodawca może w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego wnieść odwołanie wraz z jego uzasadnieniem za pośrednictwem lekarza, który je wydał, do jednego z podmiotów odwoławczych, którymi są: wojewódzkie ośrodki medycyny pracy właściwe ze wzgl
1.5
2931
ZUS EWYP Zawiadomienie o wypadku
Zawiadomienie o wypadku stanowi podstawę do wszczęcia w ZUS postępowania w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy w stosunku do: osób prowadzących pozarolniczą działalność, współpracujących przy prowadzeniu pozarolniczej działalności, wykonujących pracę
0
2906
ZUS RD-8 Wniosek w sprawie postępowania egzekucyjnego - wersja papierowa
Wniosek RD-8 wypełnij, jeżeli: chcesz zaskarżyć postępowanie egzekucyjne, które toczy się w Twojej sprawie, chcesz, aby ZUS wykonał inne czynności w związku z postępowaniem egzekucyjnym (np. wydał postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych). Jeśli ZUS rozpatrzywniosek po
0
2894
OPPWPCPS Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowejjest składane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, w celu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń. Oświadczenie wpisane przez Powiatowy
0
2825
SR-2 (archiwalny) Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przyspos
0
2808
OPPWPCz Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1-6 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instyt
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest składane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, w celu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń. Oświadczenie wpisane przez Powiatowy Urząd Pracy do ewidencji oświadczeń uprawnia cudzoziemca do wykonywania p
0
2766
ZUS RIA Raport informacyjny
Z dniem 1 stycznia 2019 r. znalazły zastosowanie nowe druki dla płatników składek - ZUS RIA oraz ZUS OSW. ZUS RIA stanowiraport informacyjny, który będzie mógł złożyć pracodawca/zleceniodawca za każdego pracownika zatrudnionego od stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r. Oświadczen
0
2756
Strona 10 z 79

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.