Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↑
 • ZUS US-2 (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby wykonującej pracę na własny rachunek w ...
  Wniosek US-2 składany jest w celu uzyskania zaświadczenia A-1 (z związku z pracą na własny rachunek w dwóch lub więcej państwach). Deklarację może złożyć osoba wykonująca w/w pracę w dwóch lub więcej państwach członkowskich UE, EOG lub...
  Liczba pobrań: 1 148
  Brak głosów
 • ZUS PL-USA 4 Wniosek o polską emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy (Request for polish ...
  1 marca 2009 r. weszła w życie Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Umowa dotyczy uprawnień osób, które podlegają lub podlegały ubezpieczeniom społecznym w jednym lub obu...
  Liczba pobrań: 1 147
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • ZUS USZ Wniosek o zbadanie prawidłowości wykazanych składek za zleceniobiorcę
  Gdy złożysz ten wniosek,  ZUS ustali i poinformuje Cię czy prawidłowo wykazałeś składki na ubezpieczenia za zleceniobiorcę, o którym mowa w art. 9 ust. 2c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Jeżeli ZUS ustali, że wykazałeś je...
  Liczba pobrań: 1 141
  Brak głosów
 • ZUS US-13 Wniosek ubezpieczonego o zmianę danych identyfikacyjnych/adresowych - wersja papierowa
  Wniosek ZUS US-13 może złożyć osoba, która nie posiada pracodawcy, który zgłosiłby zmianę danych identyfikacyjnych/adresowych wnioskodawcy. Program pozwala na szybkie wypełnienie formularza, w którym wnioskodawca podaje swoje...
  Liczba pobrań: 1 140
  Brak głosów
 • ZUS EWG-W (archiwalny) Wskazanie / zmiana osób uposażonych, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej
  Za pomocą tego formularza możesz: po raz pierwszy dokonać wskazania jednej lub kilku osób, jako osób uposażonych, które w razie Twojej śmierci, nabędą prawo do jednorazowego świadczenia pieniężnego, zwanego „wypłatą...
  Liczba pobrań: 1 133
  Brak głosów
 • ZUS REZ Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
  Wypełnij ten wniosek, jeżeli toczy się wobec Ciebie postępowanie egzekucyjne i chcesz, aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiesił je.  Po rozpatrzeniu Twojego wniosku, ZUS wyda postanowienie o zawieszeniu lub odmowie zawieszenia postępowania...
  Liczba pobrań: 1 129
  Brak głosów
 • ZUS RD-8 (archiwalny) Wniosek w sprawie postępowania egzekucyjnego
  Wniosek RD-8 wypełnij, jeżeli: chcesz zaskarżyć postępowanie egzekucyjne, które toczy się w Twojej sprawie, chcesz, aby ZUS wykonał inne czynności w związku z postępowaniem egzekucyjnym (np. wydał postanowienie w sprawie kosztów...
  Liczba pobrań: 1 127
  Brak głosów
 • ZUS US-31 Informacja w celu wydania zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego ...
  Deklaracja ZUS US-31 obowiązuje od dnia 29 czerwca 2018 r. i może go złożyć osoba starająca się o wydanie zaświadczenia A1 w związku z pracą najemną w Polsce i pracą na własny rachunek wykonywaną w innym państwie członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii...
  Liczba pobrań: 1 126
  Brak głosów
 • ZEoWP Zawiadomienie emeryta o wysokości przychodu
  Osoby zatrudnione na umowę o pracę czy umowę zlecenia, pobierające jednocześnie emeryturę lub rentę z ZUS obowiązane są przygotować do końca lutego roku następującego po rozliczanym roku do ZUS zaświadczenie o uzyskanych przychodach za rok poprzedni...
  Liczba pobrań: 1 126
  Brak głosów
 • ZUS KP-1 (archiwalny) Wniosek o ustalenie kapitału początkowego
  Kapitał początkowy wyliczany jest każdej osobie na dzień 1 stycznia 1999 r., bez względu na to, kiedy zostanie przesłany do ZUS wniosek wraz z dokumentami o jego ustalenie i kiedy zostanie wydana decyzja ustalająca jego wysokość. Kapitał początkowy...
  Liczba pobrań: 1 124
  Brak głosów