Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↑
 • ZUS EMP-ins (archiwalny) Informacja do wniosku o emeryturę
  Co załatwisz tym wnioskiem 1. Gdy złożysz ten wniosek: — rozpatrzymy Twoje uprawnienia do emerytury z ZUS (w tym do okresowej emerytury kapitałowej i wydamy decyzję w tej sprawie oraz — rozpoczniemy postępowanie o emeryturę z...
  Liczba pobrań: 911
  Brak głosów
 • ZUS US-14 (archiwalny) Wniosek o wydanie decyzji z zakresu ubezpieczeń i składek
  Wniosek ZUS US-14 to wniosek o wydanie decyzji z zakresu ubezpieczeń i składek, składany przez osobę ubezpieczoną, wraz ze wskazaniem płatnika składek. Wniosek składa się w formie pisemnej lub na druku pobranym w terenowej jednostce organizacyjnej...
  Liczba pobrań: 894
  Brak głosów
 • ZUS-RD-FAW-01 (archiwalny) Wniosek o udzielenie ulgi lub zmianę warunków decyzji o rozłożeniu na raty albo ...
  Wniosek ZUS-RD-FAW-01 wypełnia się w przypadku wnoszenia o: rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu płatności, zmianę warunków decyzji, umorzenie należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń....
  Liczba pobrań: 893
  Brak głosów
 • ZUS WOUM (archiwalny) (od XI 2013) Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek
  Umorzenie jest wyrazem definitywnej rezygnacji z możliwości wyegzekwowania należności z tytułu nieopłaconych składek od podmiotów zobowiązanych do ich uregulowania. Należy zaznaczyć, że z uwagi na publicznoprawny charakter należności z tytułu...
  Liczba pobrań: 893
  Brak głosów
 • ZUS ZWUA (archiwalny) Wyrejestrowanie z ubezpieczeń
  Formularz ZUS ZWUA wypełnia płatnik składek w celu: wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń, zgłoszenia korekty danych o wyrejestrowaniu ubezpieczonego z ubezpieczeń. O zmianach/korektach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu...
  Liczba pobrań: 891
  Brak głosów
 • ZUS ZAS-58 (archiwalny) Skarga/Wniosek świadczeniobiorcy/płatnika składek w sprawie świadczeń z tytułu ...
  W skardze/wniosku należy podać dane niezbędne do jego rozpatrzenia, tj. dane identyfikacyjne świadczeniobiorcy (PESEL lub w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, nazwisko, imię, datę urodzenia) oraz dane...
  Liczba pobrań: 888
  Brak głosów
 • WOUAM Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek - abolicja matki
  Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe (Dz. U. nr 71, poz. 609) wprowadzono możliwość umorzenia niektórych należności z tytułu składek, powstałych w związku z...
  Liczba pobrań: 888
  Brak głosów
 • ZUS EPOM-inf (archiwalny) Informacja do wniosku o emeryturę pomostową
  Wniosek o emeryturę pomostową nie stanowi jednoczesnego wniosku o zagraniczną emeryturę z państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE)/ Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) albo państwa, z którym Polska zawarła umowę dwustronną...
  Liczba pobrań: 881
  Brak głosów
 • ZUS-ER-WUG-01 (archiwalny) Wskazanie / zmiana osób uposażonych, które nabędą prawo do wypłaty ...
  Formularz Wskazanie / zmiana osób uposażonych, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej / zmiana udziału w wypłacie gwarantowanej / odwołanie poprzedniej dyspozycji moze dotyczyć: wskazania osób uposażonych dokonywane po...
  Liczba pobrań: 877
  Brak głosów
 • ZUS ZAS-54 (archiwalny) Wniosek o zasiłek macierzyński
  Matce posiadającej prawo do świadczeń chorobowych przysługuje zasiłek macierzyński za okres przebywania na urlopie macierzyńskim. Zasady jego przyznawania regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z...
  Liczba pobrań: 875
  Brak głosów