ZUS, KRUS i ubezpieczenia

Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↑
 • ZUS-RD-OOP-01 (archiwalny) Oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej
  Oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do stanu faktycznego sprawy, należy zaznaczyć odpowiednio: "nie posiadam", "nie...
  Liczba pobrań: 1 022
  Brak głosów
 • KRUS UD-24B (archiwalny) Oświadczenie
  Oświadczenie składa się, będąc świadomym o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, wynikającej z postanowień art. 233 § 1 Kodeksu karnego, zgodnie z którymi kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu...
  Liczba pobrań: 1 018
  Brak głosów
 • ZUS ZAS-23 Wniosek o skrócenie/wstrzymanie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego - wersja papierowa
  Zasiłek macierzyński przysługuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.) Do wniosku o skró...
  Liczba pobrań: 1 010
  Brak głosów
 • ZUS ER-13 (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń przyznanych przez ZUS
  Zaświadczenie w sprawie świadczeń przyznanych przez ZUS wydawany jest przez organ na żądanie świadczeniobiorcy, który składa wniosek w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS właściwej dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej w celu...
  Liczba pobrań: 1 003
  Brak głosów
 • ZUS UWZ (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
  Zaświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego wydawane jest na żądanie/wniosek ubezpieczonego - przez terenową jednostkę organizacyjną ZUS właściwą dla miejsca zamieszkania ubezpieczonego. Na wniosku należy podać: dane wnioskodawcy...
  Liczba pobrań: 986
  Brak głosów
 • ZUS ER-16 (archiwalny) Oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem lub na zasadach ...
  Świadczeniobiorca - podatnik może złożyć oświadczenie, w którym określa zamiar łącznego opodatkowania w roku podatkowym: a) z małżonkiem, określając granicę skali podatkowej, którą przekroczą dochody małżonka, b) z dziećmi, jeżeli...
  Liczba pobrań: 983
  Brak głosów
 • ZUS Z-10 (archiwalny) Oświadczenie (od 2014)
  Zgodnie z art. 13 ust. 1, art. 18 i art. 22 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.) zasiłek chorobowy lub...
  Liczba pobrań: 983
  Brak głosów
 • ZUS ENSK-ins (archiwalny) Informacja do wniosku o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
  Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje tylko pod warunkiem rozwiązania stosunku(ów) pracy. Wniosek należy złożyć w Oddziale lub Inspektoracie ZUS właściwym ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały osoby ubiegającej się...
  Liczba pobrań: 982
  Brak głosów
 • ZUS US-2 (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby wykonującej pracę na własny rachunek w ...
  Wniosek US-2 składany jest w celu uzyskania zaświadczenia A-1 (z związku z pracą na własny rachunek w dwóch lub więcej państwach). Deklarację może złożyć osoba wykonująca w/w pracę w dwóch lub więcej państwach członkowskich UE, EOG lub...
  Liczba pobrań: 981
  Brak głosów
 • ZUS PL-USA 5 Wniosek o polską rentę rodzinną
  1 marca 2009 r. weszła w życie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o zabezpieczeniu społecznym. Umowa dotyczy uprawnień osób, które podlegają lub podlegały ubezpieczeniom społecznym w jednym lub obu...
  Liczba pobrań: 980
  Brak głosów