Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

ZUS druki do wypełnienia

Składając wnioski i deklaracje ZUS online, możesz zaoszczędzić sporo czasu. To wygodna forma załatwiania spraw, bez konieczności wychodzenia z domu. Jeśli chcesz dopełnić formalności bez wizyty w urzędzie, skorzystaj z naszej oferty. Dostępne w niej druki ZUS do pobrania to m.in. deklaracje rozliczeniowe, zgłoszenia do ubezpieczeń, zaświadczenia, wnioski i raporty. Możesz je wypełnić online i błyskawicznie wysłać do PUE ZUS. Znajdziesz je u nas także w przeznaczonej do wydruku wersji.

ZUS-RZ-OZS-01 (archiwalny) Oświadczenie emeryta / rencisty zamieszkałego za granicą o istnieniu dalszego prawa do pobierania świadczenia (wersja polsko-francuska)
Prawo do świadczeń emerytalno-rentowych ustaje: gdy ustanie którykolwiek z warunków wymaganych do uzyskania tego prawa, ze śmiercią osoby uprawnionej. Na żądanie organu rentowego emeryt lub rencista jest zobowiązany do potwierdzania własnoręcznym podpisem istnienia dalszego
2.5
1302
ZUS EWG-W Inf Informacja do wskazania / zmiany osób uposażonych, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej
Za pomocą tego formularza możesz: po raz pierwszy dokonać wskazania jednej lub kilku osób, jako osób uposażonych, które w razie Twojej śmierci, nabędą prawo do jednorazowego świadczenia pieniężnego, zwanego „wypłatą gwarantowaną”, zmienić poprzednią dyspozycję, po
0
1296
DS-R (archiwalny) Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (dla rodziców) - z wysyłką do PUE ZUS
O świadczenie "Dobry Start" 300 + może ubiegać sięmatka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla
1.0
1263
ZEoWP Zawiadomienie emeryta o wysokości przychodu
Osoby zatrudnione na umowę o pracę czy umowę zlecenia, pobierające jednocześnie emeryturę lub rentę z ZUS obowiązane są przygotować do końca lutego roku następującego po rozliczanym roku do ZUS zaświadczenie o uzyskanych przychodach za rok poprzedni. Informacja dotyczy przychodu
0
1245
ZUS PL-USA 5 Wniosek o polską rentę rodzinną
1 marca 2009 r. weszła w życie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o zabezpieczeniu społecznym. Umowa dotyczy uprawnień osób, które podlegają lub podlegały ubezpieczeniom społecznym w jednym lub obu państwach (Polsce i USA), jak również osób wywod
0
1233
UP Um (archiwalny) Umowa pożyczki do wniosku na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (Covid-19 koronawirus)
Wniosek o umorzenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1
0
1231
CAN-PL 1 Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą
Formularz przeznaczony jest dla osób zamieszkałych w Polsce, które zamierzają złożyć wniosek o kanadyjską rentę z Zabezpieczenia na wypadek śmierci lub o świadczenie emerytalne, dla osoby pozostałej przy życiu, dla dziecka pozostałego przy życiu lub świadczenie z tytułu śmierci z
0
1210
ZUS-RZ-OZS-01 (archiwalny) Oświadczenie emeryta / rencisty zamieszkałego za granicą o istnieniu dalszego prawa do pobierania świadczenia (wersja polsko-grecka)
Prawo do świadczeń emerytalno-rentowych ustaje: gdy ustanie którykolwiek z warunków wymaganych do uzyskania tego prawa, ze śmiercią osoby uprawnionej. Na żądanie organu rentowego emeryt lub rencista jest zobowiązany do potwierdzania własnoręcznym podpisem istnienia dalszego
4.0
1208
ZUS ERK Wniosek o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego/dodatek kombatancki/dodatek kompensacyjny/ryczałt energetyczny
Wniosek o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego/dodatek kombatancki/dodatek kompensacyjny/ryczał energetyczny może złożyć osoba będąca kombatantem lub osoba represjonowana: wraz z przyznanym świadczeniem emerytalno-rentowym, zostanie podjęta wypłata dodatku kombatanck
0
1207
ZUS PL-USA 1 (od VI 2014) Zaświadczenie o ubezpieczeniu
Właściwa terenowa jednostka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystawia zaświadczenie o ubezpieczeniu na wniosek pracodawcy lub osoby pracującej na własny rachunek. Rolnikom, na ich wniosek formularz wystawia Centrala Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Formularz potwierdza
0
1206
ZUS RAB Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu bezpodstawnie pobranych świadczeń
Masz problem, aby zwrócić świadczenie z funduszu alimentacyjnego, które Ci nie przysługiwało? Wypełnij ten wniosek, aby ZUS rozpatrzył, czy: umorzyć Ci tę kwotę, rozłożyć ją na raty lub odroczyć termin jej zapłaty. Za pomocą tego wniosku możesz również zwrócić się o zmian
0
1204
ZUS US-46 Wniosek o wydanie zaświadczenie A1 dla członka załogi lotniczej lub personelu pokładowego - z wysyłką do PUE ZUS
Wniosek US-46 składany jest w celu uzyskania zaświadczenia A-1 (z związku z pracą najemną lub na własny rachunek). Deklarację może złożyć pracodawca dla osoby będącej członkiem załogi lotniczej lub personelu pokładowego. W formularzu należy wykazać dane pracownika lub osoby, któ
0
1199
ZUS-RZ-OZS-01 (archiwalny) Oświadczenie emeryta / rencisty zamieszkałego za granicą o istnieniu dalszego prawa do pobierania świadczenia (wersja polsko-szwedzka)
Prawo do świadczeń emerytalno-rentowych ustaje: gdy ustanie którykolwiek z warunków wymaganych do uzyskania tego prawa, ze śmiercią osoby uprawnionej. Na żądanie organu rentowego emeryt lub rencista jest zobowiązany do potwierdzania własnoręcznym podpisem istnienia dalszego
0
1192
ZUS-RZ-OZS-01 (archiwalny) Oświadczenie emeryta / rencisty zamieszkałego za granicą o istnieniu dalszego prawa do pobierania świadczenia (wersja polsko-ukraińska)
Prawo do świadczeń emerytalno-rentowych ustaje: gdy ustanie którykolwiek z warunków wymaganych do uzyskania tego prawa, ze śmiercią osoby uprawnionej. Na żądanie organu rentowego emeryt lub rencista jest zobowiązany do potwierdzania własnoręcznym podpisem istnienia dalszego
0
1187
PSZ-DBDG Um (archiwalny) Umowa dotacji o numerze tożsamym z numerem złożonego wniosku na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy/małego przedsiębiorcy (Covid-19 koronawirus)
Usługa Dotacja może być udzielona jednorazowo ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Dotacji udziela starosta (tj. starosta powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu, sprawujący zwierzchnictwo nad
0
1186
ZUS-RZ-OZS-01 (archiwalny) Oświadczenie emeryta / rencisty zamieszkałego za granicą o istnieniu dalszego prawa do pobierania świadczenia (wersja polsko-włoska)
Prawo do świadczeń emerytalno-rentowych ustaje: gdy ustanie którykolwiek z warunków wymaganych do uzyskania tego prawa, ze śmiercią osoby uprawnionej. Na żądanie organu rentowego emeryt lub rencista jest zobowiązany do potwierdzania własnoręcznym podpisem istnienia dalszego
0
1184
ZUS ZAS-64 (archiwalny) Wniosek płatnika składek o ustalenie okresu zasiłkowego
Na formularzu ZAS-64 należy podać dane płatnika takie jak: NIP i REGON, a jeżeli nie nadano tych numerów albo jednego z nich, należy wpisać numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego lub paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela UE, nazwę pełną i s
0
1172
ZUS-RZ-OZS-01 (archiwalny) Oświadczenie emeryta / rencisty zamieszkałego za granicą o istnieniu dalszego prawa do pobierania świadczenia (wersja polsko-chorwacka)
Prawo do świadczeń emerytalno-rentowych ustaje: gdy ustanie którykolwiek z warunków wymaganych do uzyskania tego prawa, ze śmiercią osoby uprawnionej. Na żądanie organu rentowego emeryt lub rencista jest zobowiązany do potwierdzania własnoręcznym podpisem istnienia dalszego
0
1160
ZUS-RZ-OZS-01 (archiwalny) Oświadczenie emeryta / rencisty zamieszkałego za granicą o istnieniu dalszego prawa do pobierania świadczenia (wersja polsko-litewska)
Prawo do świadczeń emerytalno-rentowych ustaje: gdy ustanie którykolwiek z warunków wymaganych do uzyskania tego prawa, ze śmiercią osoby uprawnionej. Na żądanie organu rentowego emeryt lub rencista jest zobowiązany do potwierdzania własnoręcznym podpisem istnienia dalszego
0
1154
ZUS-RZ-OZS-01 (archiwalny) Oświadczenie emeryta / rencisty zamieszkałego za granicą o istnieniu dalszego prawa do pobierania świadczenia (w wersji polsko-bułgarskiej)
Prawo do świadczeń emerytalno-rentowych ustaje: gdy ustanie którykolwiek z warunków wymaganych do uzyskania tego prawa, ze śmiercią osoby uprawnionej. Na żądanie organu rentowego emeryt lub rencista jest zobowiązany do potwierdzania własnoręcznym podpisem istnienia dalszego
0
1150
Strona 17 z 53

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.