Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

ZUS druki do wypełnienia

Składając wnioski i deklaracje ZUS online, możesz zaoszczędzić sporo czasu. To wygodna forma załatwiania spraw, bez konieczności wychodzenia z domu. Jeśli chcesz dopełnić formalności bez wizyty w urzędzie, skorzystaj z naszej oferty. Dostępne w niej druki ZUS do pobrania to m.in. deklaracje rozliczeniowe, zgłoszenia do ubezpieczeń, zaświadczenia, wnioski i raporty. Możesz je wypełnić online i błyskawicznie wysłać do PUE ZUS. Znajdziesz je u nas także w przeznaczonej do wydruku wersji.

ZUS-ZDP Informacje niezbędne do przyznania dodatku pieniężnego
W celu przyznania dodatku pieniężnego podaję następujące informacje dotyczące łącznego dochodu w 2004 roku traktowanego jako kwota świadczenia i innych przychodów (dochodów) podlegających opodatkowaniu: na zasadach ogólnych na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym
0
529
WowSNW Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (do 16 lat) - Warszawa
Formularz przeznaczony jest dla osób, które ubiegają się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do celów takich jak : odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia w celu przystosowania do pracy na stanowiskach dla niepełnosprawnych, zatrudnienia w zakładzie aktyw
0
518
WowSNWr Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (do 16 lat) - Wrocław
Formularz przeznaczony jest dla osób, które ubiegają się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do celów takich jak: odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia w celu przystosowania do pracy na stanowiskach dla niepełnosprawnych, zatrudnienia w zakładzie aktywn
0
518
ZUS ZAS-31 (archiwalny) Wniosek o zasiłek macierzyński za dodatkowy okres
Matce posiadającej prawo do świadczeń chorobowych przysługuje zasiłek macierzyński za okres przebywania na urlopie macierzyńskim. Zasady jego przyznawania regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
0
515
ZUS-RD-WKE-01 Wniosek o udzielenie ulgi lub odstąpienie od żądania zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń
Umorzenie należności to definitywna rezygnacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z ich dochodzenia obecnie i w przyszłości. Wniosek ZUS-RD-WKE-01 złożyć należy w odpowiednim oddziale/inspektoracie ZUS. Na wniosku należy podać dane identyfikacyjne jak: NIP i REGON, a jeżeli nie n
0
506
ZUS ZAS-62 (archiwalny) Wniosek płatnika składek niezobowiązanego do wypłaty zasiłków o przeprowadzenie kontroli wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy
Na formularzu ZAS-62 należy podać dane płatnika takie jak: NIP i REGON, a jeżeli nie nadano tych numerów albo jednego z nich, należy wpisać numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego lub paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela UE, nazwę pełną i s
0
474
OzINdKR Oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej
Oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w przypadku gdy osoba ubiega się o umorzenie. Umorzenie dotyczy składek ZUS, które nie zostały opłacone na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentow
0
459
ZUS EKP inf Informacja do wniosku w sprawie kapitału początkowego
Kapitał początkowy wyliczany jest każdej osobie na dzień 1 stycznia 1999 r., bez względu na to, kiedy zostanie przesłany do ZUS wniosek wraz z dokumentami o jego ustalenie i kiedy zostanie wydana decyzja ustalająca jego wysokość. Kapitał początkowy obliczany jest osobom, które:
0
444
ZUS USA/PL 11 Wyrażenie zgody (Consent Statement)
1 marca 2009 r. weszła w życie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o zabezpieczeniu społecznym. Umowa dotyczy uprawnień osób, które podlegają lub podlegały ubezpieczeniom społecznym w jednym lub obu państwach (Polsce i USA), jak również osób wy
0
439
ZUS Z-3a zal Zaświadczenie płatnika składek - załącznik
Zaświadczenie ZUS Z-3a wypełnia się,jeśli osobie niebędącej pracownikiem ma zostać ustalone prawo do zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Zaświadczenie płatnika składek składa się ponownie,jeśli zmieni się rodzaj p
0
389
OWPSPO ZUS Oświadczenie o rocznej wysokości przychodów osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne (składane przez osobę, której to świadczenie dotyczy)
W terminie do 31 maja roku następującego po danym roku mija termin powiadomienia organów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przychodach osiągniętych w roku poprzednim przez osoby pobierające świadczenie przedemerytalne. Okres, za jaki składa się oświadczenie nie pokrywa się z roki
0
321
OOPSPO ZUS Oświadczenie o osiąganiu przychodu i jego wysokości składane do ZUS przez osobę pobierającą świadczenie przedemerytalne
Świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu lub zawieszeniu, jeżeli uzyskuje się przychody (stanowiące podstawę ubezpieczenia społecznego) z tytułu zatrudnienia, służby lub innej pracy zarobkowej albo prowadzenia pozarolniczej działalności, w tym przychody z zagranicy, a także
5.0
0
ZUS ZCNA (archiwalny) Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
Płatnicy składek są zobowiązani do sporządzenia i przekazania do ZUS zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny (na formularzu ZUS ZCNA) - w terminie 7 dni od dnia powstania uprawnień członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego (z tytułu zgłoszenia do ubezpieczenia
0
1874
ZUS ZSWA (archiwalny) Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
Formularz ZUS ZSWA jest składany w celu zgłoszenia okresów pracy, w których ubezpieczony wykonywał prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych. W zgłoszeniu danych o pracy w szczególnych war
2.0
1180
ZUS ZIUA (archiwalny) Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
Formularz ZUS ZIUA wypełnia się dla osób zgłoszonych na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA w przypadku, gdy uległy zmianie lub wymagają korekty dane identyfikacyjne ubezpieczonego (tj. numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego albo paszportu, nazwisko, pierwsze imię, data urodze
0
1271
ZUS RZA (archiwalny) Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne
Formularz ZUS RZA stanowi załącznik do formularza ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa. Formularz ZUS RZA wypełnia płatnik składek w odniesieniu do osób podlegających wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Formularza ZUS RZA nie stosuje się w odniesieniu do osób podlegających u
0
1591
ZUS WOI (archiwalny) Wniosek o wydanie interpretacji w trybie art.10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447) wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów może złożyć przedsiębiorca. Interpretacja może dotyczyć wyłącz
0
661
ZUS RP-3A (archiwalny) Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty (wersja polsko-angielska)
Prawo do świadczeń emerytalno-rentowych ustaje: gdy ustanie którykolwiek z warunków wymaganych do uzyskania tego prawa, ze śmiercią osoby uprawnionej. Na żądanie organu rentowego emeryt lub rencista jest zobowiązany do potwierdzania własnoręcznym podpisem istnienia dals
4.0
169
ZUS RP-3A (archiwalny) Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty (wersja polsko-angielska)
Prawo do świadczeń emerytalno-rentowych ustaje: - gdy ustanie którykolwiek z warunków wymaganych do uzyskania tego prawa, - ze śmiercią osoby uprawnionej. Na żądanie organu rentowego emeryt lub rencista jest zobowiązany do potwierdzania własnoręcznym podpisem istnienia dalszeg
0
156
ZUS RP-3I (archiwalny) Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty (w wersji polsko-bułgarskiej)
Prawo do świadczeń emerytalno-rentowych ustaje: - gdy ustanie którykolwiek z warunków wymaganych do uzyskania tego prawa, - ze śmiercią osoby uprawnionej. Na żądanie organu rentowego emeryt lub rencista jest zobowiązany do potwierdzania własnoręcznym podpisem istnienia dalszeg
0
119
Strona 21 z 53

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.