Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PFRON INF-1 (archiwalny) Informacja miesięczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych



Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11765347</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NrPFRON]</p1>
       <p2>[NIP]</p2>
       <p3>[REGON]</p3>
       <p4>[nazwaPelna]</p4>
       <p5>[Ulica]</p5>
       <p6>[NrDomu]</p6>
       <p7>[NrLokalu]</p7>
       <p8>[Miejscowosc]</p8>
       <p9>[KodPocztowy]</p9>
       <p10>[Poczta]</p10>
       <p11>[Telefon]</p11>
       <p12>[Faks]</p12>
       <p13>[Mail]</p13>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p15_>
       <p16_>[Wartość wyboru w polu p16. Dostępne wartości: 1 3 2 4 ]</p16_>
       <p14_1>[Miesiąc na druku]</p14_1>
       <p14_2>[Rok na druku]</p14_2>
       <p17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p17>
       <p19>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p19>
       <p21>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p21>
       <p22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p22>
       <p23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23>
       <p24>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p24>
       <p25>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p25>
       <p26>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26>
       <p27>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27>
       <p28>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28>
       <p29>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29>
       <p30>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p30>
       <p31>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p31>
       <p32>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p32>
       <p33>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33>
       <p35>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35>
       <p36>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36>
       <p37>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p37>
       <p38>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p38>
       <p39>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p39>
       <p40>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p40>
       <p41>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41>
       <p42>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p42>
       <p43>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p43>
       <p44>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p44>
       <p45>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p45>
       <p46>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p46>
       <p47>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p47>
       <p48>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p48>
       <p49>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p49>
       <p50>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p50>
       <p51>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p51>
       <p52>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p52>
       <p53>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p53>
       <p54>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p54>
       <p55>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p55>
       <p56>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p56>
       <p57>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p57>
       <p58>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p58>
       <p59>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p59>
       <p60>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p60>
       <pE1>[pole wielowierszowe]</pE1>
       <p61>A1:A1 kształtowanie zaradności osobistej pobudzanie aktywności społecznej lub wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych / A2:A2 organizowanie warsztatów terapii zajęciowej, turnusów rehabilitacyjnych lub zespołów ćwiczeń usprawniających psychoruchowo, rekreacyjnych i sportowych lub innych zespołów aktywności społecznej zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych / A3:A3 likwidacja barier architektonicznych i urbanistycznych (w szczególności przystosowywanie mieszkań), transportowych, technicznych, w komunikowaniu się (usługi lektorów, przewodników, tłumaczy – stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych) lub w dostępie do informacji (w szczególności pomoc prawna, pomoc poradniczo-informacyjna) / A4:A4 kształtowanie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem (w szczególności rzecznictwo i ochrona praw osób niepełnosprawnych) / A0:A0 inne działania z zakresu rehabilitacji społecznej / B1:B1 badania lekarskie i specjalistyczna diagnoza w zakresie rehabilitacji / B2:B2 świadczenia terapeutyczne terapia psychologiczna lub inne świadczenia terapeutyczne (w szczególności w formie fizykoterapii i ćwiczeń ruchowych) / B3:B3 zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w leki niezbędne do rehabilitacji lub przedmioty ortopedyczne, lub sprzęt rehabilitacyjny / B4:B4 dopłaty do leczenia i rehabilitacji / B5:B5 rehabilitacja fizyczna lub usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie / B6:B6 pomoc mieszkaniowa, rzeczowa lub finansowa / B7:B7 gromadzenie i dystrybucja żywności lub posiłków / B8:B8 opieka paliatywna / B0:B0 inne działania z zakresu rehabilitacji leczniczej lub opieki nad osobami niepełnosprawnymi / C1:C1 prowadzenie przedszkola integracyjnego lub szkoły integracyjnej / C2:C2 prowadzenie kształcenia dorosłych / C3:C3 organizowanie szkoleń i przekwalifikowania zawodowego / C4:C4 organizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych / C5:C5 wspieranie rozwoju zainteresowań i uzdolnień osób niepełnosprawnych / C0:C0 inne działania z zakresu edukacji osób niepełnosprawnych / D1:D1 prowadzenie hospicjum / E1:E1 prowadzenie domu pomocy społecznej / F1:F1 prowadzenie zakładu opiekuńczo-leczniczego / </p61>
       <p62>A1:A1 kształtowanie zaradności osobistej pobudzanie aktywności społecznej lub wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych / A2:A2 organizowanie warsztatów terapii zajęciowej, turnusów rehabilitacyjnych lub zespołów ćwiczeń usprawniających psychoruchowo, rekreacyjnych i sportowych lub innych zespołów aktywności społecznej zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych / A3:A3 likwidacja barier architektonicznych i urbanistycznych (w szczególności przystosowywanie mieszkań), transportowych, technicznych, w komunikowaniu się (usługi lektorów, przewodników, tłumaczy – stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych) lub w dostępie do informacji (w szczególności pomoc prawna, pomoc poradniczo-informacyjna) / A4:A4 kształtowanie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem (w szczególności rzecznictwo i ochrona praw osób niepełnosprawnych) / A0:A0 inne działania z zakresu rehabilitacji społecznej / B1:B1 badania lekarskie i specjalistyczna diagnoza w zakresie rehabilitacji / B2:B2 świadczenia terapeutyczne terapia psychologiczna lub inne świadczenia terapeutyczne (w szczególności w formie fizykoterapii i ćwiczeń ruchowych) / B3:B3 zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w leki niezbędne do rehabilitacji lub przedmioty ortopedyczne, lub sprzęt rehabilitacyjny / B4:B4 dopłaty do leczenia i rehabilitacji / B5:B5 rehabilitacja fizyczna lub usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie / B6:B6 pomoc mieszkaniowa, rzeczowa lub finansowa / B7:B7 gromadzenie i dystrybucja żywności lub posiłków / B8:B8 opieka paliatywna / B0:B0 inne działania z zakresu rehabilitacji leczniczej lub opieki nad osobami niepełnosprawnymi / C1:C1 prowadzenie przedszkola integracyjnego lub szkoły integracyjnej / C2:C2 prowadzenie kształcenia dorosłych / C3:C3 organizowanie szkoleń i przekwalifikowania zawodowego / C4:C4 organizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych / C5:C5 wspieranie rozwoju zainteresowań i uzdolnień osób niepełnosprawnych / C0:C0 inne działania z zakresu edukacji osób niepełnosprawnych / D1:D1 prowadzenie hospicjum / E1:E1 prowadzenie domu pomocy społecznej / F1:F1 prowadzenie zakładu opiekuńczo-leczniczego / </p62>
       <p63>A1:A1 kształtowanie zaradności osobistej pobudzanie aktywności społecznej lub wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych / A2:A2 organizowanie warsztatów terapii zajęciowej, turnusów rehabilitacyjnych lub zespołów ćwiczeń usprawniających psychoruchowo, rekreacyjnych i sportowych lub innych zespołów aktywności społecznej zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych / A3:A3 likwidacja barier architektonicznych i urbanistycznych (w szczególności przystosowywanie mieszkań), transportowych, technicznych, w komunikowaniu się (usługi lektorów, przewodników, tłumaczy – stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych) lub w dostępie do informacji (w szczególności pomoc prawna, pomoc poradniczo-informacyjna) / A4:A4 kształtowanie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem (w szczególności rzecznictwo i ochrona praw osób niepełnosprawnych) / A0:A0 inne działania z zakresu rehabilitacji społecznej / B1:B1 badania lekarskie i specjalistyczna diagnoza w zakresie rehabilitacji / B2:B2 świadczenia terapeutyczne terapia psychologiczna lub inne świadczenia terapeutyczne (w szczególności w formie fizykoterapii i ćwiczeń ruchowych) / B3:B3 zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w leki niezbędne do rehabilitacji lub przedmioty ortopedyczne, lub sprzęt rehabilitacyjny / B4:B4 dopłaty do leczenia i rehabilitacji / B5:B5 rehabilitacja fizyczna lub usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie / B6:B6 pomoc mieszkaniowa, rzeczowa lub finansowa / B7:B7 gromadzenie i dystrybucja żywności lub posiłków / B8:B8 opieka paliatywna / B0:B0 inne działania z zakresu rehabilitacji leczniczej lub opieki nad osobami niepełnosprawnymi / C1:C1 prowadzenie przedszkola integracyjnego lub szkoły integracyjnej / C2:C2 prowadzenie kształcenia dorosłych / C3:C3 organizowanie szkoleń i przekwalifikowania zawodowego / C4:C4 organizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych / C5:C5 wspieranie rozwoju zainteresowań i uzdolnień osób niepełnosprawnych / C0:C0 inne działania z zakresu edukacji osób niepełnosprawnych / D1:D1 prowadzenie hospicjum / E1:E1 prowadzenie domu pomocy społecznej / F1:F1 prowadzenie zakładu opiekuńczo-leczniczego / </p63>
       <p64>A1:A1 kształtowanie zaradności osobistej pobudzanie aktywności społecznej lub wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych / A2:A2 organizowanie warsztatów terapii zajęciowej, turnusów rehabilitacyjnych lub zespołów ćwiczeń usprawniających psychoruchowo, rekreacyjnych i sportowych lub innych zespołów aktywności społecznej zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych / A3:A3 likwidacja barier architektonicznych i urbanistycznych (w szczególności przystosowywanie mieszkań), transportowych, technicznych, w komunikowaniu się (usługi lektorów, przewodników, tłumaczy – stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych) lub w dostępie do informacji (w szczególności pomoc prawna, pomoc poradniczo-informacyjna) / A4:A4 kształtowanie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem (w szczególności rzecznictwo i ochrona praw osób niepełnosprawnych) / A0:A0 inne działania z zakresu rehabilitacji społecznej / B1:B1 badania lekarskie i specjalistyczna diagnoza w zakresie rehabilitacji / B2:B2 świadczenia terapeutyczne terapia psychologiczna lub inne świadczenia terapeutyczne (w szczególności w formie fizykoterapii i ćwiczeń ruchowych) / B3:B3 zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w leki niezbędne do rehabilitacji lub przedmioty ortopedyczne, lub sprzęt rehabilitacyjny / B4:B4 dopłaty do leczenia i rehabilitacji / B5:B5 rehabilitacja fizyczna lub usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie / B6:B6 pomoc mieszkaniowa, rzeczowa lub finansowa / B7:B7 gromadzenie i dystrybucja żywności lub posiłków / B8:B8 opieka paliatywna / B0:B0 inne działania z zakresu rehabilitacji leczniczej lub opieki nad osobami niepełnosprawnymi / C1:C1 prowadzenie przedszkola integracyjnego lub szkoły integracyjnej / C2:C2 prowadzenie kształcenia dorosłych / C3:C3 organizowanie szkoleń i przekwalifikowania zawodowego / C4:C4 organizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych / C5:C5 wspieranie rozwoju zainteresowań i uzdolnień osób niepełnosprawnych / C0:C0 inne działania z zakresu edukacji osób niepełnosprawnych / D1:D1 prowadzenie hospicjum / E1:E1 prowadzenie domu pomocy społecznej / F1:F1 prowadzenie zakładu opiekuńczo-leczniczego / </p64>
       <p65>A1:A1 kształtowanie zaradności osobistej pobudzanie aktywności społecznej lub wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych / A2:A2 organizowanie warsztatów terapii zajęciowej, turnusów rehabilitacyjnych lub zespołów ćwiczeń usprawniających psychoruchowo, rekreacyjnych i sportowych lub innych zespołów aktywności społecznej zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych / A3:A3 likwidacja barier architektonicznych i urbanistycznych (w szczególności przystosowywanie mieszkań), transportowych, technicznych, w komunikowaniu się (usługi lektorów, przewodników, tłumaczy – stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych) lub w dostępie do informacji (w szczególności pomoc prawna, pomoc poradniczo-informacyjna) / A4:A4 kształtowanie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem (w szczególności rzecznictwo i ochrona praw osób niepełnosprawnych) / A0:A0 inne działania z zakresu rehabilitacji społecznej / B1:B1 badania lekarskie i specjalistyczna diagnoza w zakresie rehabilitacji / B2:B2 świadczenia terapeutyczne terapia psychologiczna lub inne świadczenia terapeutyczne (w szczególności w formie fizykoterapii i ćwiczeń ruchowych) / B3:B3 zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w leki niezbędne do rehabilitacji lub przedmioty ortopedyczne, lub sprzęt rehabilitacyjny / B4:B4 dopłaty do leczenia i rehabilitacji / B5:B5 rehabilitacja fizyczna lub usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie / B6:B6 pomoc mieszkaniowa, rzeczowa lub finansowa / B7:B7 gromadzenie i dystrybucja żywności lub posiłków / B8:B8 opieka paliatywna / B0:B0 inne działania z zakresu rehabilitacji leczniczej lub opieki nad osobami niepełnosprawnymi / C1:C1 prowadzenie przedszkola integracyjnego lub szkoły integracyjnej / C2:C2 prowadzenie kształcenia dorosłych / C3:C3 organizowanie szkoleń i przekwalifikowania zawodowego / C4:C4 organizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych / C5:C5 wspieranie rozwoju zainteresowań i uzdolnień osób niepełnosprawnych / C0:C0 inne działania z zakresu edukacji osób niepełnosprawnych / D1:D1 prowadzenie hospicjum / E1:E1 prowadzenie domu pomocy społecznej / F1:F1 prowadzenie zakładu opiekuńczo-leczniczego / </p65>
       <p66>A1:A1 kształtowanie zaradności osobistej pobudzanie aktywności społecznej lub wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych / A2:A2 organizowanie warsztatów terapii zajęciowej, turnusów rehabilitacyjnych lub zespołów ćwiczeń usprawniających psychoruchowo, rekreacyjnych i sportowych lub innych zespołów aktywności społecznej zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych / A3:A3 likwidacja barier architektonicznych i urbanistycznych (w szczególności przystosowywanie mieszkań), transportowych, technicznych, w komunikowaniu się (usługi lektorów, przewodników, tłumaczy – stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych) lub w dostępie do informacji (w szczególności pomoc prawna, pomoc poradniczo-informacyjna) / A4:A4 kształtowanie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem (w szczególności rzecznictwo i ochrona praw osób niepełnosprawnych) / A0:A0 inne działania z zakresu rehabilitacji społecznej / B1:B1 badania lekarskie i specjalistyczna diagnoza w zakresie rehabilitacji / B2:B2 świadczenia terapeutyczne terapia psychologiczna lub inne świadczenia terapeutyczne (w szczególności w formie fizykoterapii i ćwiczeń ruchowych) / B3:B3 zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w leki niezbędne do rehabilitacji lub przedmioty ortopedyczne, lub sprzęt rehabilitacyjny / B4:B4 dopłaty do leczenia i rehabilitacji / B5:B5 rehabilitacja fizyczna lub usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie / B6:B6 pomoc mieszkaniowa, rzeczowa lub finansowa / B7:B7 gromadzenie i dystrybucja żywności lub posiłków / B8:B8 opieka paliatywna / B0:B0 inne działania z zakresu rehabilitacji leczniczej lub opieki nad osobami niepełnosprawnymi / C1:C1 prowadzenie przedszkola integracyjnego lub szkoły integracyjnej / C2:C2 prowadzenie kształcenia dorosłych / C3:C3 organizowanie szkoleń i przekwalifikowania zawodowego / C4:C4 organizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych / C5:C5 wspieranie rozwoju zainteresowań i uzdolnień osób niepełnosprawnych / C0:C0 inne działania z zakresu edukacji osób niepełnosprawnych / D1:D1 prowadzenie hospicjum / E1:E1 prowadzenie domu pomocy społecznej / F1:F1 prowadzenie zakładu opiekuńczo-leczniczego / </p66>
       <p67>[Data wypełnienia]</p67>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PFRON INF-1</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11765347</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1></p1>
       <p2>8875155741</p2>
       <p3>773461194</p3>
       <p4>Pełna nazwa testowa</p4>
       <p5>Strzelecka</p5>
       <p6>1</p6>
       <p7>1</p7>
       <p8>Poznań</p8>
       <p9>61-155</p9>
       <p10>Poznań</p10>
       <p11>500600400</p11>
       <p12></p12>
       <p13>test@test.pl</p13>
       <p15_>1</p15_>
       <p16_>1</p16_>
       <p14_1>9</p14_1>
       <p14_2>2013</p14_2>
       <p17>10</p17>
       <p19>10</p19>
       <p21>10</p21>
       <p22>10</p22>
       <p23>10</p23>
       <p24>10</p24>
       <p25>10</p25>
       <p26>10</p26>
       <p27>10</p27>
       <p28>10</p28>
       <p29>10</p29>
       <p30>10</p30>
       <p31>10</p31>
       <p32>10</p32>
       <p33>10</p33>
       <p35>10</p35>
       <p36>10</p36>
       <p37>10</p37>
       <p38>10</p38>
       <p39>10</p39>
       <p40>10</p40>
       <p41>10</p41>
       <p42>10</p42>
       <p43>10</p43>
       <p44>10</p44>
       <p45>10</p45>
       <p46>10</p46>
       <p47>10</p47>
       <p48>10</p48>
       <p49>10</p49>
       <p50>10</p50>
       <p51>10</p51>
       <p52>10</p52>
       <p53>10</p53>
       <p54>10</p54>
       <p55>10</p55>
       <p56>10</p56>
       <p57>10</p57>
       <p58>10</p58>
       <p59>10</p59>
       <p60>10</p60>
       <pE1>to jest pole wielowierszowe</pE1>
       <p61>A1</p61>
       <p62>A1</p62>
       <p63>A1</p63>
       <p64>A1</p64>
       <p65>A1</p65>
       <p66>A1</p66>
       <p67>30-10-2014</p67>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>