Pola formularza

Formularz: PFRON Wn-U-G Wniosek osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społecznePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14311566</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p1_>
       <p2>[NrPFRON]</p2>
       <p3>[NIP]</p3>
       <p4>[NIP]</p4>
       <p5>[REGON]</p5>
       <p6>[PESEL]</p6>
       <p7>[nazwaPelna]</p7>
       <p8>[nazwisko]</p8>
       <p9>[pierwszeImie]</p9>
       <p10>1A:przedsiębiorstwo państwowe / 1B:jednoosobowa spółka Skarbu Państwa / 1C:jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu przepisów o gospodarce komunalnej / 1D:spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością / 2:pracodawca nienależący do kategorii określonych kodem od 1A do 1D</p10>
       <p11>019:spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (kod 019) / 023:spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i Kodeks cywilny lub formy prawne, 023:do których stosuje się przepisy o spółkach (kod 023) / 044:uczelnie (kod 044) / 049:fundusze (kod 049) / 050:Kościół Katolicki (kod 050) / 051:inne kościoły i związki wyznaniowe (kod 051) / 053:europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (kod 053) / 055:stowarzyszenia niewpisane do KRS (kod 055) / 060:organizacje społeczne oddzielnie niewymienione niewpisane do KRS (kod 060) / 070:partie polityczne (kod 070) / 076:samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (kod 076) / 080:przedstawicielstwa zagraniczne (kod 080) / 085:wspólnoty mieszkaniowe (kod 085) / 099:osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (kod 099) / 114:europejskie zgrupowania interesów gospodarczych (kod 114) / 116:spółki akcyjne (kod 116) / 117:spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (kod 117) / 118:spółki jawne (kod 118) / 115:spółki partnerskie (kod 115) / 120:spółki komandytowe (kod 120) / 121:spółki komandytowo-akcyjne (kod 121) / 122:spółki europejskie (kod 122) / 124:przedsiębiorstwa państwowe (kod 124) / 126:towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (kod 126) / 132:instytucje gospodarki budżetowej (kod 132) / 133:związki zawodowe rolników indywidualnych (kod 133) / 134:towarzystwa reasekuracji wzajemnej (kod 134) / 135:główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji (kod 135) / 136:główne oddziały zagranicznych oddziałów ubezpieczeń (kod 136) / 137:ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe (kod 137) / 138:ogólnokrajowe związki międzybranżowe (kod 138) / 140:spółdzielnie (kod 140) / 142:spółdzielnie europejskie (kod 142) / 143:związki rolników, kółek i organizacji rolniczych (kod 143) / 145:związki rolniczych zrzeszeń branżowych (kod 145) / 146:samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (kod 146) / 147:cechy rzemieślnicze (kod 147) /   148:fundacje (kod 148) / 152:izby rzemieślnicze (kod 152) / 154:Związek Rzemiosła Polskiego (kod 154) / 155:stowarzyszenia (kod 155) / 156:związki stowarzyszeń (kod 156) / 157:stowarzyszenia kultury fizycznej (kod 157) / 158:związki sportowe (kod 158) / 159:polskie związki sportowe (kod 159) / 160:inne organizacje społeczne lub zawodowe (kod 160) / 161:kolumny transportu sanitarnego (kod 161) / 162:stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym (kod 162) / 163:zrzeszenia handlu i usług (kod 163) / 164:zrzeszenia transportu (kod 164) / 165:instytuty badawcze (kod 165) / 141:jednostki badawczo-rozwojowe (kod 141) / 166:ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń handlu i usług (kod 166) / 167:ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu (kod 167) / 168:inne organizacje podmiotów gospodarczych (kod 168) / 169:izby gospodarcze (kod 169) / 171:przedsiębiorstwa zagraniczne (kod 171) / 172:związki zawodowe (kod 172) / 174:związki pracodawców (kod 174) / 175:federacje/konfederacje związków pracodawców (kod 175) / 177:kółka rolnicze (kod 177) / 178:rolnicze zrzeszenia branżowe (kod 178) / 179:oddziały zagranicznych przedsiębiorców (kod 179) / 180:spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (kod 180) / 181:stowarzyszenia ogrodowe (kod 181) / 182:związki stowarzyszeń ogrodowych (kod 182) / 183:jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną (kod 183) / 184:jednostki organizacyjne związków zawodowych posiadające osobowość prawną (kod 184) / 381:przedszkola publiczne (kod 381) / 382:przedszkola niepubliczne (kod 382) / 393:publiczne szkoły podstawowe (kod 383) / 384:publiczne gimnazja (kod 384) / 386:publiczne szkoły ponadgimnazjalne (kod 386) / 387:publiczne szkoły artystyczne (kod 387) / 388:niepubliczne szkoły podstawowe (kod 388) / 389:niepubliczne gimnazja (kod 389) / 391:niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne (kod 391) / 392:niepubliczne szkoły artystyczne (kod 392) / 393:publiczne placówki systemu oświaty (kod 393) / 394:niepubliczne placówki systemu oświaty (kod 394) / 395:inne publiczne jednostki organizacyjne systemu oświaty (kod 395) / 396:inne niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty (kod 396) / 397:publiczne zespoły szkół i placówek systemu oświaty (kod 397) / 398:niepubliczne zespoły szkół i placówek systemu oświaty (kod 398) / 401:organy władzy, administracji rządowej (kod 401) / 402:organy kontroli państwowej i ochrony prawa (kod 402) / 403:wspólnoty samorządowe (kod 403) / 406:sądy i trybunały (kod 406) / 409:Skarb Państwa (kod 409) / 428:państwowe jednostki organizacyjne (kod 428) / 429:gminne samorządowe jednostki organizacyjne (kod 429) / 430:powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne (kod 430) / 431:wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne (kod 431) / 439:inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.3) (kod 439) / 999:bez szczególnej formy prawnej (kod 999) / </p11>
       <p12>1:Skarbu Państwa / 2:państwowych osób prawnych / 3:jednostek samorządu terytorialnego / 4:krajowych osób fizycznych / 5:pozostałych krajowych jednostek prywatnych / 6:osób zagranicznych</p12>
       <p13>0:mikroprzedsiębiorca / 1:przedsiębiorca mały / 2:przedsiębiorca średni / 3:inny przedsiębiorca / 4:pracodawca niebędący przedsiębiorcą</p13>
       <p14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14>
       <p15>[pkd1]</p15>
       <p16_1>[Miesiąc na druku]</p16_1>
       <p16_2>[Rok na druku]</p16_2>
       <p17>[Pole kwoty]</p17>
       <p18>[Pole kwoty]</p18>
       <p19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19>
       <p20_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_1>
       <p20_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_2>
       <p20_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_3>
       <p20_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_4>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p21_>
       <p22>[Pole kwoty]</p22>
       <p24>[Rachunek]</p24>
       <p25>[Ulica]</p25>
       <p26>[NrDomu]</p26>
       <p27>[NrLokalu]</p27>
       <p28>[Miejscowosc]</p28>
       <p29>[KodPocztowy]</p29>
       <p30>[Poczta]</p30>
       <p31>[Telefon]</p31>
       <p32>[Faks]</p32>
       <p33>[Mail]</p33>
       <p34>[pole wielowierszowe]</p34>
       <p35>[UlicaKor]</p35>
       <p36>[NrDomuKor]</p36>
       <p37>[NrLokaluKor]</p37>
       <p38>[MiejscowoscKor]</p38>
       <p39>[KodPocztowy]</p39>
       <p40>[Poczta]</p40>
       <p41>[Telefon]</p41>
       <p42>[Faks]</p42>
       <p43>[Mail]</p43>
       <p46> / 1:wnioskodawca zobowiązany do opłacania składek do 10 dnia każdego miesiąca / 2:wnioskodawca zobowiązany do opłacania składek do 15 dnia każdego miesiąca</p46>
       <p47>[data]</p47>
       <p50_>[Wartość wyboru w polu p50. Dostępne wartości: 1 2 ]</p50_>
       <p44>[Data wypełnienia]</p44>
       <p45_1_subfield_0>[imię]</p45_1_subfield_0>
       <p45_1_subfield_1>[nazwisko]</p45_1_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PFRON Wn-U-G</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14311566</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p2></p2>
       <p3>8875155741</p3>
       <p4>8875155741</p4>
       <p5>773461194</p5>
       <p6>23050608219</p6>
       <p7>Pełna nazwa testowa</p7>
       <p8>Kowalski</p8>
       <p9>Jan</p9>
       <p10>1A</p10>
       <p11>019</p11>
       <p12>1</p12>
       <p13>0</p13>
       <p14>10</p14>
       <p15>01.11.Z</p15>
       <p16_1>9</p16_1>
       <p16_2>2013</p16_2>
       <p17>10</p17>
       <p18>10</p18>
       <p19>10</p19>
       <p20_1>10</p20_1>
       <p20_2>10</p20_2>
       <p20_3>10</p20_3>
       <p20_4>10</p20_4>
       <p21_>1</p21_>
       <p22>10</p22>
       <p24>453054504926965134154839080720</p24>
       <p25>Strzelecka</p25>
       <p26>1</p26>
       <p27>1</p27>
       <p28>Poznań</p28>
       <p29>61-155</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p31>500600400</p31>
       <p32></p32>
       <p33>test@test.pl</p33>
       <p34>to jest pole wielowierszowe</p34>
       <p35>Półwiejska</p35>
       <p36>1</p36>
       <p37>1</p37>
       <p38>Poznań</p38>
       <p39>61-155</p39>
       <p40>Poznań</p40>
       <p41>500600400</p41>
       <p42></p42>
       <p43>test@test.pl</p43>
       <p46></p46>
       <p47>30-10-1990</p47>
       <p50_>1</p50_>
       <p44>30-10-2014</p44>
       <p45_1_subfield_0>Jan</p45_1_subfield_0>
       <p45_1_subfield_1>Kowalski</p45_1_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>