Pola formularza

Formularz: PFRON INF-Z Informacja miesięczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych załącznik informacji miesięcznej - informacja ewidencyjnaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14448939</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NrPFRON]</p1>
       <p2>[NIP]</p2>
       <p3>[REGON]</p3>
       <p4>[nazwaPelna]</p4>
       <p5> / 1A:1A – przedsiębiorstwo państwowe / 1B:1B – jednoosobowa spółka Skarbu Państwa / 1C:1C – jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu przepisów o gospodarce komunalnej / 1D:1D – spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów / 2:2 – pracodawca nienależący do kategorii określonych kodami od 1A do 1D</p5>
       <p6>01:organy władzy, administracji rządowej / 02:organy kontroli państwowej i ochrony prawa / 03:wspólnoty samorządowe / 06:sądy i trybunały / 09:Skarb Państwa / 16:spółki akcyjne / 17:spółki z o.o. / 18:spółki jawne / 19:spółki cywilne / 20:spółki komandytowe / 23:spółki przewidziane przepisami innych ustaw niż K.H. i K.C. lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach / 24:przedsiębiorstwa państwowe / 28:państwowe jednostki organizacyjne / 29:gminne samorządowe jednostki organizacyjne / 30:powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne / 31:wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne / 40:spółdzielnie / 48:fundacje / 49:fundusze / 50:Kościół Katolicki / 51:inne kościoły i związki wyznaniowe / 55:stowarzyszenia / 60:organizacje społeczne oddzielnie nie wymienione / 70:partie polityczne / 72:związki zawodowe / 73:organizacje pracodawców / 76:samorząd gospodarczy i zawodowy / 80:przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych / 85:wspólnoty mieszkaniowe / 99:bez szczególnej formy prawnej</p6>
       <p7> / 1:1 – Skarbu Państwa / 2:2 – państwowych osób prawnych / 3:3 – jednostek samorządu terytorialnego / 4:4 – krajowych osób fizycznych / 5:5 – pozostałych krajowych jednostek prywatnych / 6:6 – osób zagranicznych</p7>
       <p8> / 0:mikroprzedsiębiorca / 1:mały przedsiębiorca / 2:średni przedsiębiorca / 3:inny przedsiębiorca / 4:pracodawca niebędący przedsiębiorcą</p8>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p10>[pkd1]</p10>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_>
       <p12_1>[Miesiąc na druku]</p12_1>
       <p12_2>[Rok na druku]</p12_2>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_>
       <p14>[Ulica]</p14>
       <p15>[NrDomu]</p15>
       <p16>[NrLokalu]</p16>
       <p17>[Miejscowosc]</p17>
       <p18>[KodPocztowy]</p18>
       <p19>[Poczta]</p19>
       <p20>[Telefon]</p20>
       <p21>[Faks]</p21>
       <p22>[Mail]</p22>
       <p23_subfield_0>[imię]</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>[nazwisko]</p23_subfield_1>
       <p24>[pole wielowierszowe]</p24>
       <p25>[Ulica]</p25>
       <p26>[NrDomu]</p26>
       <p27>[NrLokalu]</p27>
       <p28>[Miejscowosc]</p28>
       <p29>[KodPocztowy]</p29>
       <p30>[Poczta]</p30>
       <p31>[Telefon]</p31>
       <p32>[Faks]</p32>
       <p33>[Mail]</p33>
       <p34>[nazwaPelna]</p34>
       <p35>[Pole tekstowe]</p35>
       <p36>[data]</p36>
       <p37>[Pole tekstowe]</p37>
       <p38_>[Wartość wyboru w polu p38. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p38_>
       <p39_>[Wartość wyboru w polu p39. Dostępne wartości: 1 2 ]</p39_>
       <p40> / 1:1 – w przypadku odpowiednio uzyskania lub utraty statusu na podstawie decyzji Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych / 2:2 – w przypadku odpowiednio uzyskania lub utraty statusu na podstawie decyzji wojewody.</p40>
       <p41>[data]</p41>
       <p42>[Pole tekstowe]</p42>
       <p43>[data]</p43>
       <p44> / 1:1 – w przypadku jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 280) / 2:2 – w przypadku wydzielonej jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład innych podmiotów / 0:0 – w przypadku innej jednostki</p44>
       <p45> / A01:A01 – państwowa jednostka organizacyjna – jednostka budżetowa / A02:A02 – państwowa jednostka organizacyjna – zakład budżetowy, / A03:A03 – państwowa jednostka organizacyjna – gospodarstwo pomocnicze / A04:A04 – państwowa jednostka organizacyjna – instytucja kultury / A05:A05 – państwowa jednostka organizacyjna – jednostka organizacyjna zajmująca się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii / A06:A06 – samorządowa jednostka organizacyjna – jednostka budżetowa / A07:A07 – samorządowa jednostka organizacyjna – zakład budżetowy / A08:A08 – samorządowa jednostka organizacyjna – gospodarstwo pomocnicze / A09:A09 – samorządowa jednostka organizacyjna – instytucja kultury / A10:A10 – samorządowa jednostka organizacyjna – instytucja zajmująca się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii / A11:A11 – inna jednostka organizacyjna zajmująca się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii / </p45>
       <p46> / B01:B01 – uczelnia publiczna / B02:B02 – uczelnia niepubliczna / B03:B03 – publiczna wyższa szkoła zawodowa / B04:B04 – niepubliczna wyższa szkoła zawodowa / B05:B05 – szkoła publiczna / B06:B06 – szkoła niepubliczna / B07:B07 – publiczna placówka opiekuńczo-wychowawcza / B08:B08 – niepubliczna placówka opiekuńczo-wychowawcza / B09:B09 – publiczna placówka resocjalizacyjna / B10:B10 – niepubliczna placówka resocjalizacyjna / B11:B11 – zakład kształcenia nauczycieli / B12:B12 – publiczny żłobek / B13:B13 – niepubliczny żłobek / B14:B14 – regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna / B15:B15 – interwencyjny ośrodek preadopcyjny / B16:B16 – klub dziecięcy / B17:B17 – publiczne przedszkole / B18:B18 – niepubliczne przedszkole / B19:B19 – publiczne inne formy wychowania przedszkolnego / B20:B20 – niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego</p46>
       <p47>E01:E01 – publiczna jednostka organizacyjna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku, której wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych / E02:E02 – publiczna jednostka organizacyjna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku, której wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest edukacja osób niepełnosprawnych / E03:E03 – publiczna jednostka organizacyjna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku, której wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi / E04:E04 – niepubliczna jednostka organizacyjna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku, której wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych / E05:E05 – hospicjum / E06:E06 – dom pomocy społecznej / E07:E07 – niepubliczna jednostka organizacyjna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku, której wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest edukacja osób niepełnosprawnych / E08:E08 – niepubliczna jednostka organizacyjna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku, której wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi / E09:E09 – zakład opiekuńczo-leczniczy / </p47>
       <p48>[data]</p48>
       <p49> / 10:10 – jeżeli podstawą podlegania obowiązkowi wpłat jest art. 21 ustawy / 0W:0W – jeżeli podstawą podlegania obowiązkowi wpłat jest art. 23 ustawy / 2A:2A – jeżeli pracodawca podlega obowiązkowi wpłat deklarowanych w deklaracji DEK-II-a / 2B:2B – jeżeli pracodawca podlega obowiązkowi wpłat deklarowanych w deklaracji DEK-II-b / 2U:2U – jeżeli pracodawca podlega obowiązkowi wpłat deklarowanych w deklaracji DEK-II-u</p49>
       <p50>[pierwszeImie]</p50>
       <p51>[nazwisko]</p51>
       <p52>[Telefon]</p52>
       <p53>[Faks]</p53>
       <p54>[Mail]</p54>
       <pG1>[pole wielowierszowe]</pG1>
       <p55>[Data wypełnienia]</p55>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PFRON INF-Z</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14448939</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1></p1>
       <p2>8875155741</p2>
       <p3>773461194</p3>
       <p4>Pełna nazwa testowa</p4>
       <p5></p5>
       <p6>01</p6>
       <p7></p7>
       <p8></p8>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p10>01.11.Z</p10>
       <p11_>1</p11_>
       <p12_1>9</p12_1>
       <p12_2>2013</p12_2>
       <p13_>1</p13_>
       <p14>Strzelecka</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>61-155</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20>500600400</p20>
       <p21></p21>
       <p22>test@test.pl</p22>
       <p23_subfield_0>Jan</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>Kowalski</p23_subfield_1>
       <p24>to jest pole wielowierszowe</p24>
       <p25>Strzelecka</p25>
       <p26>1</p26>
       <p27>1</p27>
       <p28>Poznań</p28>
       <p29>61-155</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p31>500600400</p31>
       <p32></p32>
       <p33>test@test.pl</p33>
       <p34>Pełna nazwa testowa</p34>
       <p35>test pola tekstowego</p35>
       <p36>30-10-1990</p36>
       <p37>test pola tekstowego</p37>
       <p38_>1</p38_>
       <p39_>1</p39_>
       <p40></p40>
       <p41>30-10-1990</p41>
       <p42>test pola tekstowego</p42>
       <p43>30-10-1990</p43>
       <p44></p44>
       <p45></p45>
       <p46></p46>
       <p47>E01</p47>
       <p48>30-10-1990</p48>
       <p49></p49>
       <p50>Jan</p50>
       <p51>Kowalski</p51>
       <p52>500600400</p52>
       <p53></p53>
       <p54>test@test.pl</p54>
       <pG1>to jest pole wielowierszowe</pG1>
       <p55>30-10-2014</p55>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>