Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: TPR-C zał.AZ (archiwalny) Dane transakcji A - transakcje inne niż wymienione w punktach B-E (transakcje zwolnione)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21066390</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect1>[Pole powtarzalne]</rect1>
       <pEA1> / 1001:1001-Sprzedaż wyrobów gotowych przez producenta o rozbudowanych funkcjach i ryzykach / 1002:1002-Sprzedaż wyrobów gotowych przez producenta o ograniczonych funkcjach i ryzykach / 1003:1003-Świadczenie usługi produkcyjnej (toll manufacturing) / 1004:1004-Sprzedaż towarów handlowych przez centralnego przedsiębiorcę / 1005:1005-Sprzedaż towarów handlowych przez dystrybutora o rozbudowanych funkcjach i ryzykach / 1006:1006-Sprzedaż towarów handlowych przez dystrybutora o ograniczonych funkcjach i ryzykach / 1007:1007-Świadczenie usług agencyjnych w odniesieniu do towarów lub produktów / 1008:1008-Sprzedaż komisowa towarów lub produktów / 1009:1009-Sprzedaż surowców, materiałów, półproduktów dla potrzeb produkcji / 1010-Sprzedaż części zamiennych / 1101:1101-Sprzedaż usług o niskiej wartości dodanej / 1102:1102-Sprzedaż usług badawczo-rozwojowych / 1103:1103-Sprzedaż usług pośrednictwa w sprzedaży lub zakupie usług / 1104:1104-Sprzedaż usług niematerialnych związanych z nieruchomościami (np. zarządzanie nieruchomościami, asset management) / 1105:1105-Sprzedaż usług niematerialnych innych niż usługi o niskiej wartości dodanej, badawczo-rozwojowe, pośrednictwa i związane z nieruchomościami / 1106:1106-Sprzedaż innych usług / 1201-Transakcja związana z udzieleniem finansowania (kredytu, pożyczka, nabycie obligacji lub inna forma) / 1202:1202-Transakcje zarządzania płynnością (cash pooling) - pozycje dodatnie / 1203:1203-Udzielenie gwarancji lub poręczenia / 1204:1204-Zdeponowanie środków finansowych / 1205:1205-Sprzedaż usług związanych z ubezpieczeniami (np. ubezpieczenia, reasekuracja, pośrednictwo ubezpieczeniowe) / 1206:1206-Inne transakcje finansowe - sprzedaż (w tym usługi związane z obsługą płatności, hedging, faktoring) / 1301:1301-Sprzedaż wartości niematerialnych / 1302:1302-Wniesienie aportem wartości niematerialnych / 1303:1303-Przychody z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu wartości niematerialnych / 1304:1304-Sprzedaż nieruchomości / 1305:1305-Wniesienie aportem nieruchomości / 1306:1306-Przychody z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu nieruchomości / 1307:1307-Wniesienie aportem aktywów innych niż wartości niematerialne i nieruchomości / 1308:1308-Przychody z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu aktywów innych niż nieruchomości i wartości niematerialne / 1309:1309-Sprzedaż udziałów, akcji, innych praw własności lub praw udziałowych w jednostkach / 1310:1310-Wniesienie aportem przedsiębiorstwa lub jego części / 1311:1311-Sprzedaż innych aktywów / 1401-Udzielenie licencji na korzystanie lub prawa do korzystania ze znaku towarowego, know-how, patentu, innej własności intelektualnej / 1501:1501-Restrukturyzacja skutkująca przeniesieniem funkcji, aktywów lub ryzyk do podmiotu powiązanego - za wynagrodzeniem / 1502:1502-Restrukturyzacja skutkująca przeniesieniem funkcji, aktywów lub ryzyk do podmiotu powiązanego - bez wynagrodzenia / 1503:1503-Przychód z tytułu refaktur (odprzedaż przedmiotu transakcji w cenie nabycia od podmiotu niepowiązanego) / 1504:1504-Płatność wynagrodzenia z tytułu zarządzania spółką niebędącą osobą prawną / 1505:1505-Otrzymanie przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną odpowiedniej części zysku tej spółki / 1506:1506-Inna transakcja kontrolowana niewymieniona wcześniej, wiążąca się z uzyskaniem przychodu / 2001:2001-Zakup wyrobów gotowych od producenta o rozbudowanych funkcjach i ryzykach / 2002-Zakup wyrobów gotowych od producenta o ograniczonych funkcjach i ryzykach / 2003:2003-Zakup usługi produkcyjnej (toll manufacturing) / 2004-Zakup towarów handlowych od centralnego przedsiębiorcy / 2005:2005-Zakup towarów handlowych od dystrybutora o rozbudowanych funkcjach i ryzykach / 2006:2006-Zakup towarów handlowych od dystrybutora o ograniczonych funkcjach i ryzykach / 2007:2007-Zakup usług agencyjnych w odniesieniu do towarów lub produktów / 2008:2008-Zakup towarów lub produktów w sprzedaży komisowej / 2009:2009-Zakup surowców, materiałów, półproduktów dla potrzeb produkcji / 2010:2010-Zakup części zamiennych / 2101-Zakup usług o niskiej wartości dodanej / 2102:2102-Zakup usług badawczo-rozwojowych / 2103:2103-Zakup usług pośrednictwa w sprzedaży lub zakupie usług / 2104:2104-Zakup usług niematerialnych związanych z nieruchomościami (np. zarządzanie nieruchomościami, asset management) / 2105:2105-Zakup usług niematerialnych innych niż usługi o niskiej wartości dodanej, badawczo-rozwojowe, pośrednictwa i związane z nieruchomościami / 2106:2106-Zakup innych usług / 2201:2201-Transakcja związana z uzyskaniem finansowania (kredytu, pożyczka, nabycie obligacji lub inna forma) / 2202:2202-Transakcje zarządzania płynnością (cash-pooling) - pozycje ujemne / 2203:2203-Uzyskanie gwarancji lub poręczenia / 2204:2204-Przyjęcie depozytu środków finansowych / 2205:2205-Zakup usług związanych z ubezpieczeniami (np. ubezpieczenia, reasekuracja, pośrednictwo ubezpieczeniowe) / 2206:2206-Inne transakcje finansowe - zakup (w tym usługi związane z obsługą płatności, hedging, faktoring) / 2301:2301-Zakup wartości niematerialnych / 2302:2302-Otrzymanie aportu wartości niematerialnych / 2303:2303-Koszty z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu wartości niematerialnych / 2304:2304-Zakup nieruchomości / 2305:2305-Otrzymanie aportu nieruchomości / 2306:2306-Koszty z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu nieruchomości / 2307:2307-Otrzymanie aportu aktywów innych niż wartości niematerialne i nieruchomości / 2308:2308-Koszty z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu aktywów innych niż nieruchomości i wartości niematerialne / 2309:2309-Zakup udziałów, akcji, innych praw własności lub praw udziałowych w jednostkach / 2310:2310-Otrzymanie aportu przedsiębiorstwa lub jego części / 2311:2311-Zakup innych aktywów / 2401:2401-Otrzymanie licencji na korzystanie lub uzyskanie prawa do korzystania ze znaku towarowego, know-how, patentu, innej własności intelektualnej / 2501:2501-Restrukturyzacja skutkująca przeniesieniem funkcji, aktywów lub ryzyk od podmiotu powiązanego - za wynagrodzeniem / 2502:2502-Restrukturyzacja skutkująca przeniesieniem funkcji, aktywów lub ryzyk od podmiotu powiązanego - bez wynagrodzenia / 2503:2503-Koszty z tytułu refaktur (nabycie przedmiotu transakcji w cenie pierwotnego nabycia od podmiotu niepowiązanego) / 2504:2504-Płatność wynagrodzenia z tytułu zarządzania spółką niebędącą osobą prawną / 2505:2505-Wypłata z zysku przez spółkę niebędącą osobą prawną dla wspólników tej spółki / 2506:2506-Inna transakcja kontrolowana niewymieniona wcześniej, wiążąca się z poniesieniem kosztu</pEA1>
       <pEA2>[Pole kwoty]</pEA2>
       <rect5>[Pole podziału sekcji]</rect5>
       <rect6>[Koniec strony]</rect6>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>TPR-C zał.AZ</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21066390</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect1></rect1>
       <pEA1></pEA1>
       <pEA2>10</pEA2>
       <rect5></rect5>
       <rect6></rect6>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>