Pola formularza

Formularz: TPR-C/TPR-P zał.C Dane transakcji C - transakcje finansowe oznaczone kodami 1201-1204 lub 2201-2204Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25093438</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pE1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE1>
       <pEC1>1201:1201 - Transakcja związana z udzieleniem finansowania (kredytu, pożyczka, nabycie obligacji lub inna forma) / 1202:1202 - Transakcje zarządzania płynnością (cash pooling) - pozycje dodatnie / 1203:1203 - Udzielenie gwarancji lub poręczenia / 1204:1204 - Zdeponowanie środków finansowych / 2201:2201 - Transakcja związana z uzyskaniem finansowania (kredytu, pożyczka, nabycie obligacji lub inna forma) / 2202:2202 - Transakcje zarządzania płynnością (cash-pooling) - pozycje ujemne / 2203:2203 - Uzyskanie gwarancji lub poręczenia / 2204:2204 - Przyjęcie depozytu środków finansowych</pEC1>
       <pEC2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pEC2>
       <pEC3>[Pole tekstowe]</pEC3>
       <pEC4>[Pole kwoty]</pEC4>
       <pEC5>[Lista walut]</pEC5>
       <pEC6>[Pole kwoty]</pEC6>
       <pEC7>[Pole kwoty]</pEC7>
       <pEC8>[Pole kwoty]</pEC8>
       <pEC9_>[Wartość wyboru w polu pEC9. Dostępne wartości: 1 2 ]</pEC9_>
       <pEC10_>[Wartość wyboru w polu pEC10. Dostępne wartości: 1 2 ]</pEC10_>
       <pEC11>[Pole kwoty]</pEC11>
       <pEC12>ZD01:Dane transakcyjne wewnętrzne - porównywalne transakcje z podmiotami niepowiązanymi / ZD02:Dane transakcyjne zewnętrzne - bazy danych transakcyjnych / ZD03:Statystyki bankowe / ZD04:Oferty otrzymane od instytucji finansowych / ZD05:Pozostałe źródła danych</pEC12>
       <pEC13>KP01:Nie dokonywano korekty porównywalności / KP02:Dokonano jednej lub większej ilości korekt porównywalności</pEC13>
       <pEC14>MW01:Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej / MW02:Metoda ceny odsprzedaży / MW03:Metoda koszt plus / MW04:Metoda podziału zysku / MW05:Metoda marży tansakcyjnej netto / MW06:Inna metoda</pEC14>
       <pEC15>RP01:Przedział międzykwartylowany / RP02:Przedział pełny / RP03:Inny przedział / RP04:Jedna wartość</pEC15>
       <pEC16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pEC16>
       <pEC17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pEC17>
       <pEC19>OP01:Oprocentowanie zmienne / OP02:Oprocentowanie stałe / OP03:Oprocentowanie stałe podlegające zmianom w okresie sprawozdawczym / OP04:Inny sposób kalkulacji oprocentowania / OP05:Brak oprocentowania</pEC19>
       <pEC20>SB01:WIBOR / SB02:EURIBOR / SB03:LIBOR EUR / SB04:LIBOR USD / SB05:LIBOR CHF / SB06:LIBOR GBP / SB07:LIBOR JPY / SB08:Inna stopa bazowa</pEC20>
       <pEC21>TB01:1 dzień (O/N) / TB02:1 miesiąc (1M) / TB03:3 miesiące (3M) / TB04:6 miesięcy (6M) / TB05:9 miesięcy (9M) / TB06:1 rok (12M) / TB07:Inny</pEC21>
       <pEC22>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pEC22>
       <pEC26>[Pole tekstowe]</pEC26>
       <pEC23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pEC23>
       <pEC24>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pEC24>
       <pEC25>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pEC25>
       <pEC27>KS01:Korzyści podlegały kompensacie na podstawie § ust. 1 Rozporządzenia TP / KS02:Dochód podlegał kompensacie na podstawie § 9 ust. 2 Rozporządzenia TP / KS03:Brak kompensaty</pEC27>
       <pEC28>[kraj]</pEC28>
       <rect5>[Pole powtarzalne]</rect5>
       <rect864>[Pole podziału sekcji]</rect864>
       <rect868>[Koniec strony]</rect868>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>TPR-C/TPR-P zał.C</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25093438</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pE1>10</pE1>
       <pEC1>1201</pEC1>
       <pEC2>10</pEC2>
       <pEC3>test pola tekstowego</pEC3>
       <pEC4>10</pEC4>
       <pEC5></pEC5>
       <pEC6>10</pEC6>
       <pEC7>10</pEC7>
       <pEC8>10</pEC8>
       <pEC9_>1</pEC9_>
       <pEC10_>1</pEC10_>
       <pEC11>10</pEC11>
       <pEC12>ZD01</pEC12>
       <pEC13>KP01</pEC13>
       <pEC14>MW01</pEC14>
       <pEC15>RP01</pEC15>
       <pEC16>10</pEC16>
       <pEC17>10</pEC17>
       <pEC19>OP01</pEC19>
       <pEC20>SB01</pEC20>
       <pEC21>TB01</pEC21>
       <pEC22>10</pEC22>
       <pEC26>test pola tekstowego</pEC26>
       <pEC23>10</pEC23>
       <pEC24>10</pEC24>
       <pEC25>10</pEC25>
       <pEC27>KS01</pEC27>
       <pEC28>PL</pEC28>
       <rect5></rect5>
       <rect864></rect864>
       <rect868></rect868>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>