Pola formularza

Formularz: TPR-C/TPR-P zał.AZ Dane transakcji A - transakcje inne niż wymienione w punktach B-E (transakcje zwolnione)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25108257</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pEAZ1> / 1001:1001 - Sprzedaż wyrobów gotowych przez producenta o rozbudowanych funkcjach i ryzykach / 1002:1002 - Sprzedaż wyrobów gotowych przez producenta o ograniczonych funkcjach i ryzykach / 1003:1003 - Świadczenie usługi produkcyjnej (toll manufacturing) / 1004:1004 - Sprzedaż towarów handlowych przez centralnego przedsiębiorcę / 1005:1005 - Sprzedaż towarów handlowych przez dystrybutora o rozbudowanych funkcjach i ryzykach / 1006:1006 - Sprzedaż towarów handlowych przez dystrybutora o ograniczonych funkcjach i ryzykach / 1007:1007 - Świadczenie usług agencyjnych w odniesieniu do towarów lub produktów / 1008:1008 - Sprzedaż komisowa towarów lub produktów / 1009:1009 - Sprzedaż surowców, materiałów, półproduktów dla potrzeb produkcji / 1010:1010 - Sprzedaż części zamiennych / 1101:1101 - Sprzedaż usług o niskiej wartości dodanej / 1102:1102 - Sprzedaż usług badawczo - rozwojowych / 1103:1103 - Sprzedaż usług pośrednictwa w sprzedaży lub zakupie usług / 1104:1104 - Sprzedaż usług niematerialnych związanych z nieruchomościami (np. zarządzanie nieruchomościami, asset management) / 1105:1105 - Sprzedaż usług niematerialnych innych niż usługi o niskiej wartości dodanej, badawczo-rozwojowe, pośrednictwa i związane z nieruchomościami / 1106:1106 - Sprzedaż innych usług / 1107:1107 - Sprzedaż usług zarządzania spółką / 1205:1205 - Sprzedaż usług związanych z ubezpieczeniami (np. ubezpieczenia, reasekuracja, pośrednictwo ubezpieczeniowe) / 1206:1206 - Inne transakcje finansowe - sprzedaż (w tym usługi związane z obsługą płatności, hedging, faktoring) / 1301:1301 - Sprzedaż wartości niematerialnych / 1302:1302 - Wniesienie aportem wartości niematerialnych / 1302:1302 - Wniesienie aportu w postaci wartości niematerialnych / 1303:1303 - Przychody z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu wartości niematerialnych / 1304:1304 - Sprzedaż nieruchomości / 1305:1305 - Wniesienie aportem nieruchomości / 1305:1305 - Wniesienie aportu w postaci nieruchomości / 1306:1306 - Przychody z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu nieruchomości / 1307:1307 - Wniesienie aportem aktywów innych niż wartości niematerialne i nieruchomości / 1308:1308 - Przychody z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu aktywów innych niż nieruchomości i wartości niematerialne / 1309:1309 - Sprzedaż udziałów, akcji, innych praw własności lub praw udziałowych w jednostkach / 1310:1310 - Wniesienie aportem przedsiębiorstwa lub jego części / 1311:1311 - Sprzedaż innych aktywów / 1503:1503 - Przychód z tytułu refaktur (odprzedaż przedmiotu transakcji w cenie nabycia od podmiotu niepowiązanego) / 1504:1504 - Płatność wynagrodzenia z tytułu zarządzania spółką niebędącą osobą prawną / 2001:2001 - Zakup wyrobów gotowych od producenta o rozbudowanych funkcjach i ryzykach / 2002:2002 - Zakup wyrobów gotowych od producenta o ograniczonych funkcjach i ryzykach / 2003:2003 - Zakup usługi produkcyjnej (toll manufacturing) / 2004:2004 - Zakup towarów handlowych od centralnego przedsiębiorcy / 2005:2005 - Zakup towarów handlowych od dystrybutora o rozbudowanych funkcjach i ryzykach / 2006:2006 - Zakup towarów handlowych od dystrybutora o ograniczonych funkcjach i ryzykach / 2007:2007 - Zakup usług agencyjnych w odniesieniu do towarów lub produktów / 2008:2008 - Zakup towarów lub produktów w sprzedaży komisowej / 2009:2009 - Zakup surowców, materiałów, półproduktów dla potrzeb produkcji / 2010:2010 - Zakup części zamiennych / 2101:2101 - Zakup usług o niskiej wartości dodanej / 2102:2102 - Zakup usług badawczo-rozwojowych / 2103:2103 - Zakup usług pośrednictwa w sprzedaży lub zakupie usług / 2104:2104 - Zakup usług niematerialnych związanych z nieruchomościami (np. zarządzanie nieruchomościami, asset management) / 2105:2105 - Zakup usług niematerialnych innych niż usługi o niskiej wartości dodanej, badawczo-rozwojowe, pośrednictwa i związane z nieruchomościami / 2106:2106 - Zakup innych usług / 2107:2107 - Zakup usług zarządzania spółką / 2201:2201 - Transakcja związana z uzyskaniem finansowania (kredytu, pożyczka, nabycie obligacji lub inna forma) / 2205:2205 - Zakup usług związanych z ubezpieczeniami (np. ubezpieczenia, reasekuracja, pośrednictwo ubezpieczeniowe) / 2206:2206 - Inne transakcje finansowe-zakup (w tym usługi związane z obsługą płatności, hedging, faktoring) / 2301:2301 - Zakup wartości niematerialnych / 2302:2302 - Otrzymanie aportu wartości niematerialnych / 2303:2303 - Koszty z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu wartości niematerialnych / 2304:2304 - Zakup nieruchomości / 2305:2305 - Otrzymanie aportu nieruchomości / 2306:2306 - Koszty z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu nieruchomości / 2307:2307 - Otrzymanie aportu aktywów innych niż wartości niematerialne i nieruchomości / 2308:2308 - Koszty z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu aktywów innych niż nieruchomości i wartości niematerialne / 2309:2309 - Zakup udziałów, akcji, innych praw własności lub praw udziałowych w jednostkach / 2310:2310 - Otrzymanie aportu przedsiębiorstwa lub jego części / 2311:2311 - Zakup innych aktywów / 2503:2503 - Koszty z tytułu refaktur (nabycie przedmiotu transakcji w cenie pierwotnego nabycia od podmiotu niepowiązanego) / 2504:2504 - Płatność wynagrodzenia z tytułu zarządzania spółką niebędącą osobą prawną / 3001:3001 - Restrukturyzacja - Połączenie / 3002:3002 - Restrukturyzacja - Podział i przejęcie / 3003:3003 - Restrukturyzacja - Wymiana udziałów / 3004:3004 - Restrukturyzacja - Zmiana profilu funkcjonalnego - przejęcie nowych, istotnych funkcji lub zaprzestanie ich wykonywania / 3005:3005 - Restrukturyzacja - Transfer wartości niematerialnych i prawnych oraz praw do wartości niematerialnych i prawnych / 3006:3006 - Restrukturyzacja - Przeniesienie pracowników (grup pracowników) między podmiotami, w tym poprzez rozwiązanie umowy o pracę i zawarcie nowej umowy / 3007:3007 - Restrukturyzacja - Leasing zwrotny i podobne transakcje / 3008:3008 - Restrukturyzacja - Zbycie lub aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa / 3009:3009 - Restrukturyzacja - Przeniesienie działalności gospodarczej generującej straty / 3010:3010 - Restrukturyzacja - Reorganizacja obejmująca istotną zmianę relacji handlowych lub finansowych, w tym również zakończenie obowiązujących umów lub zmianę ich istotnych warunków / 3011:3011 - Restrukturyzacja - Rozpoczęcie działalności gospodarczej związane z jej zakończeniem przez inny podmiot powiązany / 3012:3012 - Restrukturyzacja - Zakończenie działalności gospodarczej związane z jej rozpoczęciem przez inny podmiot powiązany / 3013:3013 - Inna transakcja dotycząca restrukturyzacji / 3101:3101 - Umowa spółki niebędącej osobą prawną, umowa wspólnego przedsięwzięcia lub umowa o podobnym charakterze</pEAZ1>
       <pEAZ2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pEAZ2>
       <pEAZ3>[Pole tekstowe]</pEAZ3>
       <pEAZ4>RT01:Umowa spółki niebędącej osobą prawną / RT02:Umowa wspólnego przedsięwzięcia lub umowa o podobnym charakterze</pEAZ4>
       <pEAZ5>[Pole kwoty]</pEAZ5>
       <pEAZ6>[Pole kwoty]</pEAZ6>
       <rect2238>[Pole powtarzalne]</rect2238>
       <pEAZ7>UD01:Udział w zysku / UD02:Udział w stracie / UD03:Udział w majątku likwidacyjnym</pEAZ7>
       <pEAZ8>[Pole kwoty]</pEAZ8>
       <rect2240>[Pole podziału sekcji]</rect2240>
       <pEAZ9_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pEAZ9_1>
       <pEAZ9_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pEAZ9_2>
       <pEAZ9_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pEAZ9_3>
       <pEAZ9_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pEAZ9_4>
       <pEAZ9_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pEAZ9_5>
       <pEAZ10_>[Wartość wyboru w polu pEAZ10. Dostępne wartości: 1 2 ]</pEAZ10_>
       <pEAZ11>[Pole kwoty]</pEAZ11>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>TPR-C/TPR-P zał.AZ</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25108257</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pEAZ1></pEAZ1>
       <pEAZ2>10</pEAZ2>
       <pEAZ3>test pola tekstowego</pEAZ3>
       <pEAZ4>RT01</pEAZ4>
       <pEAZ5>10</pEAZ5>
       <pEAZ6>10</pEAZ6>
       <rect2238></rect2238>
       <pEAZ7>UD01</pEAZ7>
       <pEAZ8>10</pEAZ8>
       <rect2240></rect2240>
       <pEAZ9_1>1</pEAZ9_1>
       <pEAZ9_2>1</pEAZ9_2>
       <pEAZ9_3>1</pEAZ9_3>
       <pEAZ9_4>1</pEAZ9_4>
       <pEAZ9_5>1</pEAZ9_5>
       <pEAZ10_>1</pEAZ10_>
       <pEAZ11>10</pEAZ11>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>