Pola formularza

Formularz: WPPE Wniosek o przeliczenie wysokości emeryturyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2763857</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[wpis_umowa]</p1>
       <p4_subfield_1>[nazwisko]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_0>[imię]</p4_subfield_0>
       <p5_subfield_0>[miejscowość]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[ulica]</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>[nr domu]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>[nr lokalu]</p5_subfield_3>
       <p6_subfield_0>[kod pocztowy]</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>[poczta]</p6_subfield_1>
       <p7>na podstawie art. 55 ustawy z dnia 17 grudnia 1988 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Emerytur Społecznych (Dz. U. 2009, nr 153, poz. 1227 ze zm.) jako osobie urodzonej przed 1 stycznia 1949 r. kontynuującej ubezpieczenie po osiągnięciu przewidzianego wieku, przy przeliczeniu emerytury według zasad wskazanych w art. 26 ustawy przysługiwałoby mi świadczenie w wyższej wysokości. / uzyskałem informację o wykonywaniu w latach (podać lata) czynności będących podstawą ubezpieczenia społecznego, które wpływają na wysokość przysługującego mi świadczenia. / ze względu na podleganie ubezpieczeniu emerytalnemu po uzyskaniu świadczenia emerytalnego, zwiększeniu uległ wskaźnik przeliczenia emerytury. / ze względu na podleganie ubezpieczeniu emerytalnemu po uzyskaniu świadczenia emerytalnego, zwiększeniu uległa podstawa ustalenia emerytury, a wskaźnik przeliczenia zwiększył się. / od dnia ustalenia prawa do świadczenia do dnia zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury od przeliczonej podstawy wymiaru nie pobrano świadczenia, wskutek zawieszenia prawa do niego, a kwota bazowa uległa podwyższeniu. / płatnik składek błędnie wypełnił zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7). / (inna podstawa - podać).</p7>
       <p8>tę samą liczbę lat kalendarzowych i z ten sam okres, jaki wskazałem do ustalenia poprzedniej podstawy wymiaru. / kolejne 10 lat kalendarzowych wybranych z ostatnich 20 lat kalendarzowych, poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o przyznanie emerytury albo o ponowne ustalenie podstawy wymiaru. / okres dowolnie wybranych z całego okresu ubezpieczenia - 20 lat kalendarzowych przypadających przed zgłoszeniem wniosku o przeliczenie wysokości emerytury. / (inny okres - podać).</p8>
       <p9>[wpis_umowa]</p9>
       <p10_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</p10_subfield_0>
       <p11>[fun]</p11>
       <p12>[wpis_umowa]</p12>
       <p3>[data]</p3>
       <p2>[miejsc]</p2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WPPE</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2763857</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1></p1>
       <p4_subfield_1>Kowalski</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_0>Jan</p4_subfield_0>
       <p5_subfield_0>Poznań</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Strzelecka</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>1</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>1</p5_subfield_3>
       <p6_subfield_0>61-155</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>Poznań</p6_subfield_1>
       <p7>na podstawie art. 55 ustawy z dnia 17 grudnia 1988 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Emerytur Społecznych (Dz. U. 2009, nr 153, poz. 1227 ze zm.) jako osobie urodzonej przed 1 stycznia 1949 r. kontynuującej ubezpieczenie po osiągnięciu przewidzianego wieku, przy przeliczeniu emerytury według zasad wskazanych w art. 26 ustawy przysługiwałoby mi świadczenie w wyższej wysokości.</p7>
       <p8>tę samą liczbę lat kalendarzowych i z ten sam okres, jaki wskazałem do ustalenia poprzedniej podstawy wymiaru.</p8>
       <p9></p9>
       <p10_subfield_0>26</p10_subfield_0>
       <p11></p11>
       <p12></p12>
       <p3>30-10-1990</p3>
       <p2>Poznań</p2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>