Aktualnie obowiązujący druk

AZ-KRH (archiwalny) Aktywa - należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki niewypłacone nierezydentom

Wersja: 01.01.2010 | Pobrań: 369 | Obowiązuje od: 2010-01-01 do: 2017-08-18
Brak głosów

Opis: AZ-KRH (archiwalny) Aktywa - należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki niewypłacone nierezydentom

W formularzu tym należy wykazać dane dotyczące stanów należności handlowych z tytułu sprzedaży nierezydentom towarów, materiałów oraz innych rzeczy ruchomych bądź usług oraz stanów zaliczek wypłaconych nierezydentom w związku z ich zakupem.

W formularzu należy wykazać kwoty należne bezpośrednio od nierezydentów, a nie od polskich pośredników handlowych.

Nie należy uwzględniać należności handlowych skupionych przez rezydentów w ramach usługi tzw. faktoringu i forfaitingu. Należności handlowe należy rozumieć jako należności z tytułu udzielonych kredytów kupieckich, czyli należności związane z dostawą towarów, materiałów oraz innych rzeczy ruchomych oraz zaliczkami wpłaconymi nierezydentom w związku z taką dostawą.

W formularzu nie należy wykazywać kwot ujemnych w kolumnach: Stan na początek okresu i Stan na koniec okresu. W przypadku zmiany należności handlowych na aktywa finansowe, o kwoty te należy zmniejszyć stan na koniec okresu w formularzu AZ-KRH i jednocześnie wykazać je np. w formularzu AZ-KRE, w kolumnie Transakcje – wzrost, a w przypadku zmiany na oddziały: w formularzu AZ-UDZ, w kolumnie Transakcje – wzrost.

Kolumna 5. Stan na początek okresu
W kolumnie tej należy podać stan należności z tytułu sprzedaży nierezydentom towarów, materiałów oraz innych rzeczy ruchomych bądź usług oraz zaliczek wypłaconych nierezydentom na początek okresu sprawozdawczego. Stan na początek okresu powinien być zgodny ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Kolumna 10. Pozostałe zmiany
W kolumnie tej należy wykazać wartość wszystkich pozostałych zmian należności handlowych w okresie sprawozdawczym, które nie wynikają z przeprowadzonych transakcji, ale są rezultatem np. zmiany rodzaju powiązania kapitałowego z kontrahentem, umorzenia należności.

Kolumna 11.
Stan na koniec okresu W kolumnie tej należy podać stan należności handlowych z tytułu sprzedaży nierezydentom towarów, materiałów oraz innych rzeczy ruchomych bądź usług oraz zaliczek wypłaconych nierezydentom na koniec okresu sprawozdawczego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (Dz.U. 2009 nr 184 poz. 1437), Załącznik nr 5.

Formularze archiwalne:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.