Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: DT-1 (6) Deklaracja na podatek od środków transportowych
DT-1 (4) (archiwalny) Deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1 (4) (archiwalny) Deklaracja na podatek od środków transportowych

00
1976
Wersja: (4)
Obowiązywał do 31.12.2015

Do czego stosuje się DT-1 (4)

Wypełnioną deklarację DT-1 (4) składają podatnicy podatku od środków transportowych.

Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne, osoby prawne, będące właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy solidarnie ciąży na wszystkich współwłaścicielach.

Formularz DT-1 należy złożyć w siedzibie organu podatkowego właściwego według miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika. Należy wpisać nazwę oraz adres siedziby organu podatkowego właściwego w sprawach podatku od środków transportowych, którym jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. W przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu , w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne - organem właściwym jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) gminy, na terenie której znajduje się zakład lub jednostka posiadająca  środki transportowe podlegające opodatkowaniu. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność, organem właściwym jest organ  podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Formularz należy złożyć do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby.

Podatnicy są obowiązani corocznie składać deklarację na dany rok podatkowy w terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy  powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Dodatkowymi okolicznościami powodującymi konieczność złożenia deklaracji są: wygaśnięcie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego, zmiana miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika, korekta nieprawidłowo wypełnionej deklaracji, jak również przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych, w przypadku nabycia nowego środka transportowego (wcześniej niezarejestrowanego na terytorium RP - powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty lub ponownie dopuszczony do ruchu.

Pola jasne wypełnia podatnik, pola ciemne wypełnia organ podatkowy. Formularz należy wypełniać na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. Przed wypełnieniem należy zapoznać się z objaśnieniami.

Podstawa prawna

Art. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF