Aktualnie obowiązujący druk

OoZPWP (archiwalny) Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy

Wersja: 07.10.2015 | Pobrań: 340 | Obowiązuje od: 2015-04-30 do: 2017-05-29
Brak głosów

Opis: OoZPWP (archiwalny) Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (bez zezwolenia na pracę) jest dopuszczalne w przypadku obywateli:

 • Republiki Armenii,
 • Republiki Białoruś,
 • Republiki Gruzji,
 • Republiki Mołdowy,
 • Federacji Rosyjskiej,
 • Ukrainy.

Ma on prawo wykonywać pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej. Wcześniej należy złożyć pisemne oświadczenie w powiatowym urzędzie pracy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, określające:

 • nazwę zawodu,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • datę rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 • rodzaj umowy,
 • wysokość przewidywanego miesięcznego wynagrodzenia brutto,
 • sekcję PKD i ty działalności.

Rejestracji oświadczenia dokonuje powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na:

 • miejsce pobytu stałego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy,
 • siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

Oświadczenie należy dostarczyć do urzędu pracy w dwóch egzemplarzach. Może być złożone i odebrane przez pracodawcę lub osobę upoważnioną, która przedstawi odpowiednie pełnomocnictwo.

Pracodawca powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zobowiązany jest do sprawdzenia dokumentów pobytowych tej osoby przed pojęciem przez niego pracy, zrobienia kopii tego dokumentu i przechowywania go przez cały okres świadczenia przez niego pracy. 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769)

Formularze archiwalne:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.