RGPR Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

Wersja: 14.05.2014 | Pobrań: 1837
Brak głosów

Opis: RGPR Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

Elementem dodatkowych informacji i wyjaśnień bilansu jednostki sprawozdania finansowego powinno być zestawienie głównych różnic pomiędzy wynikiem podatkowym a rachunkowym uzyskanym przez podmiot w danym okresie sprawozdawczym. Rozliczenie wynika z odmiennego traktowania przychodów i kosztów według prawa bilansowego i podatkowego.
Różnice dzielić można na trwałe (niektóre koszty i przychody występują w prawie bilansowym a nie występują w podatkowym i odwrotnie) i okresowe (inny moment ujęcia przychodu i kosztu według prawa podatkowego i bilansowego).
Obliczenia powyższych różnic dokonać należy według następującej zasady:
Wynik rachunkowy brutto (WF) - różnice dodatnie  + różnice ujemne = wynik podatkowy (Dochód) - dochody wolne od podatku  - odliczenia od dochodu + kwoty zwiększające dochód = Podstawa opodatkowania.
Zestawienie powyższej kalkulacji powinno wystąpić w informacji dodatkowej – w pozycji „Dodatkowe informacje i objaśnienia”. Nie jest określone, jak precyzyjne powinno być ujęcie różnic, należy posłużyć się głównymi pozycjami z ewentualnym określeniem elementów w sposób znaczący wpływających na wartość wykazywanych odmiennych wartości podatkowych i rachunkowych.
Brak różnic między stanem bilansowym i podatkowym powoduje, że w dodatkowych informacjach i objaśnieniach należy posłużyć się informacją i wskazać, że różnice nie występują.

Podstawa prawna:

Załącznik nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013, poz. 330 ze zm.).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.