SSE-R/A (3) Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą

Wersja: (3) | Pobrań: 1881 | Obowiązuje od: 2015-05-20
Brak głosów

Opis: SSE-R/A (3) Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą

Wzór obowiązujący od 20 maja 2015 r.
Wzór stosuje się do rozliczenia podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych za rok podatkowy, który rozpoczął się po dniu 20 maja 2015 r.
Wzór mogą stosować podatnicy, których rok podatkowy rozpoczął się przed dniem 20 maja 2015 r. i zakończy się w tym albo po tym dniu.

Załącznik do informacji SSE-R, przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorców, których mowa w art.5 ust.2 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. Nr 188, poz.1840, z późn. zm.) – nie dotyczy małych i średnich przedsiębiorców

Objaśnienia dotyczące części B:

Kol. 1 - Podstawa prawna udzielenia pomocy - w przypadku gdy:

  • pomoc została udzielona na podstawie ustawy, należy podać: tytuł aktu prawnego, datę aktu i ogólne określenie podmiotu aktu oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw, w którym został opublikowany, oraz oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: artykuł ustawy, ustęp, punkt, litera, tiret),
  • pomoc została udzielona na podstawie aktu wykonawczego do ustawy, należy podać: oznaczenie, rodzaj aktu, oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw, w którym został opublikowany, oraz oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret),
  • pomoc została udzielona na podstawie decyzji lub uchwały, należy podać kolejno: nazwę aktu, datę wydania i organ wydający ten akt,
  • pomoc została udzielona na podstawie umowy, należy podać: przedmiot umowy, datę jej zawarcia oraz strony umowy.

Kol. 2 - Dzień udzielenia pomocy - należy podać dzień wydania decyzji albo zawarcia umowy, na podstawie której była udzielona pomoc, a jeżeli udzielenie pomocy nastąpiło na podstawie aktu normatywnego, bez wymogu i wydania decyzji albo zawarcia umowy:
a) dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia deklaracji albo innego dokumentu określającego wartość pomocy z zastrzeżeniem lit. b)
b) dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia zeznania rocznego - w przypadku udzielenia pomocy w podatku dochodowym,
c) dzień faktycznego przysporzenia przedsiębiorcy korzyści finansowych - w przypadku braku obowiązku złożenia deklaracji albo innego dokumentu określającego wartość pomocy.
Kol. 3 - Wartość udzielonej pomocy - należy ją przedstawić jako ekwiwalent dotacji netto obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, na dzień udzielenia pomocy.
Kol. 4 - Zdyskontowana wartość pomocy na dzień uzyskania zezwolenia - należy podać wartość pomocy określoną w kol. 3 po jej zdyskontowaniu na dzień uzyskania zezwolenia, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów, wydanego na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 282).
Kol. 5 - Rodzaj podatku lub inne wsparcie, objęte pomocą - należy podać nazwę zobowiązania, w którym udzielona została pomoc publiczna.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego (Dz.U. 2015 poz. 610).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.