VAT-IM (6) Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług

VAT-IM (6) Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług

5.01
1106
Wersja: (6)
Obowiązuje od 30.05.2020

Do czego stosuje się VAT-IM (6)

Deklarację importową VAT-IM wypełnia się łącznie z załącznikiem VAT-IM/A, który stanowi szczegółową informację na temat dokonanego importu, rozliczanego w tej deklaracji.

Deklaracja importowa składana jest przez podatników posiadających i stosujących pozwolenie na stosowanie odprawy scentralizowanej w odniesieniu do składanego zgłoszenia celnego. W przypadku gdy towary powinny być przedstawiane lub udostępniane do kontroli tylko w jednym urzędzie celnym, podatnik może złożyć deklarację importową zbiorczą za okres miesięczny.
Deklarację składa się w terminie do 16. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, nie później jednak niż przed złożeniem deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy.

W poz. 21-29 wszystkie wielkości wykazuje się zaokrąglone do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
W wierszu 1. „Import towarów opodatkowanych stawką 22% albo 23%” w poz. 21 wykazuje się podstawę opodatkowania importu towarów stawką w wysokości 22% lub, w okresie wskazanym w art. 146aa ustawy stawką w wysokości 23%, a w poz. 22 podatek należny od tych czynności.
W wierszu 2. „Import towarów opodatkowanych stawką 7% albo 8%” w poz. 23 wykazuje się podstawę opodatkowania importu towarów stawką w wysokości 7% lub, w okresie wskazanym w art. 146aa ustawy, stawką w wysokości 8%, a w poz. 24 podatek należny od tych czynności.

Podstawa prawna

Art. 33b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie deklaracji importowej o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 907)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF