Aktualnie obowiązujący druk

WoNP (archiwalny) Wniosek o nadanie/zmianę numeru PESEL

Wersja: 24.04.2012 | Pobrań: 1350 | Obowiązuje do: 2015-04-30
Brak głosów

Opis: WoNP (archiwalny) Wniosek o nadanie/zmianę numeru PESEL

W jaki sposób powstaje zbiór PESEL?
Źródłem zasilania zbioru PESEL są organy gminy, które na mocy art. 46 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych prowadzą ewidencję ludności w formie gminnych zbiorów meldunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn. zm.).
Jakie informacje zawiera zbiór PESEL?
Zbiór PESEL – Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności prowadzony jest od 1979 roku i zawiera dane osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, osób ubiegających się o wydanie dowodu osobistego lub paszportu, a także osób, dla których odrębne przepisy przewidują potrzebę posiadania numeru PESEL.
Nadanie numeru PESEL

Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych w formie czynności materialno–technicznej. Odmowa nadania numeru PESEL następuje w trybie decyzji administracyjnej wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Numer PESEL nadaje się:
a) obywatelom polskim zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, a także osobom ubiegającym się o wydanie dowodu osobistego – na wniosek organu gminy,
b) cudzoziemcom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące na podstawie art. 26 wyżej przytoczonej ustawy - na wniosek organu gminy,
c) obywatelom polskim i cudzoziemcom, którzy podlegają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, z wyłączeniem osób wymienionych w pkt. a) i b) – na wniosek płatnika składek ubezpieczeniowych,
d) obywatelom polskim zamieszkałym za granicą, ubiegającym się o wydanie paszportu – na wniosek polskiego konsula.

Dla osób, o  których mowa w pkt a i b, numer PESEL nadawany jest na wniosek właściwego organu gminy (przesyłany w drodze elektronicznej), w którym dokonano zameldowania na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące lub urząd ten jest właściwy do wydania dowodu osobistego.

Dla osób, o których mowa w pkt c numer PESEL nadawany jest na pisemny wniosek płatnika składek ubezpieczeniowych (np. pracodawcy, Powiatowego Urzędu Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) kierowany bezpośrednio do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Do wniosku o nadanie numeru PESEL przesyłanego przez płatnika należy dołączyć kserokopię dokumentu tożsamości osoby, której ma być nadany numer PESEL, np. paszportu (w przypadku dzieci nie posiadających dokumentu tożsamości – odpis skrócony aktu urodzenia) oraz dokument potwierdzający zgłoszenie osoby do ubezpieczenia (w przypadku dzieci - dokument potwierdzający zgłoszenie rodzica).

Dla osób, o których mowa w pkt d numer PESEL nadawany jest na wniosek polskiego Konsula kraju miejsca pobytu zainteresowanej osoby (przesyłany w drodze elektronicznej). W konsulacie właściwym ze względu na miejsce pobytu osoba winna złożyć wniosek o wydanie paszportu, a z wnioskiem o nadanie numeru PESEL wystąpi wówczas Konsul.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych może nadać numer PESEL osobom innym niż wymienione w pkt. 2 na ich pisemny wniosek, jeżeli odrębne przepisy przewidują potrzebę posiadania numeru PESEL przez te osoby.

Osoby, o których mowa, składają umotywowany pisemny wniosek wraz z odpisem skróconym aktu urodzenia, a w przypadku osób, które wstąpiły w związek małżeński – wraz z odpisem skróconym aktu małżeństwa opatrzonym adnotacją o aktualnie używanym nazwisku - bezpośrednio do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Oznacza to, że  zainteresowanej osobie ciąży obowiązek umotywowania wniosku o nadanie numeru PESEL i wykazania, że numer PESEL jest jej niezbędny na podstawie innych przepisów (należy wskazać konkretny przepis prawa).

Pisemne wnioski o nadanie numeru PESEL kierowane do ministra właściwego spraw wewnętrznych należy przesyłać pod adres:
Departament Ewidencji Państwowych MSW,

ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa.
Tel.: +48 22 60-28-181.
Tel.: +48 22 60-28-208.
 
O nadaniu numeru PESEL minister właściwy do spraw wewnętrznych niezwłocznie powiadamia organy, o których mowa w punkcie 2 oraz wnioskodawców, o których mowa w punkcie 3.
 
Zmiana numeru PESEL:
Zmiany numeru dokonuje minister właściwy do spraw wewnętrznych w ściśle określonych przypadkach enumeratywnie wymienionych w art. 31b ust. 5 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, tj.:
  1. sprostowania daty urodzenia osoby, której był nadany,
  2. sprostowania oznaczenia lub zmiany płci osoby, dla której był nadany,
  3. sporządzenia nowego aktu urodzenia stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.),
  4. stwierdzenie faktu wprowadzenia w błąd organu co do tożsamości osoby, dla której był nadany.
Zmiana numeru PESEL następuje na pisemny umotywowany wniosek. Do zmiany numeru PESEL zastosowanie mają przepisy dot. nadania numeru PESEL.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.);
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. Nr 207, poz. 1298);
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 105, poz. 667);.

Formularze archiwalne:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.