Aktualnie obowiązujący druk

WoOWP-M (archiwalny) Wniosek o określenie warunków przyłączenia Mazowiecka Spółka Gazownictwa

Wersja: 09.07.2013 | Pobrań: 373
Brak głosów

Opis: WoOWP-M (archiwalny) Wniosek o określenie warunków przyłączenia Mazowiecka Spółka Gazownictwa

W zależności od przewidywanego zapotrzebowania na gaz ziemny należy wypełnić wniosek:
 • Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupa I
 • Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu grupy przyłączeniowej A i B podgrupa II
 • Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej Oddziału w Warszawie dla Podmiotu zajmującego się dystrybucją paliwa gazowego (grupa przyłączeniowa C)

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

 • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów (warunek ten spełnia m.in. mapa do celów informacyjnych lub opiniodawczych w skali 1:500; 1:1000; 1:2000 uwzględniająca aktualny stan rozgraniczenia działek). Należy także zaznaczyć (jeśli istnieje taka możliwość) proponowaną lokalizacją szafki gazowej lub kotłowni gazowej
 • aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (*);
 • dokument potwierdzający nadanie NIP (*);
 • numer REGON (*);
 • numer PKD (*)
 • pełnomocnictwo do podpisania umowy - jeśli umowa przyłączeniowa będzie podpisywana w imieniu osób trzecich lub w imieniu przedsiębiorcy przez osobę nieuprawnioną w KRS do reprezentacji przedsiębiorcy
(*)    - dotyczy przedsiębiorców (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
Szczegółowe wymagania dotyczące składanych wraz z wnioskiem załączników, zawarte są na druku wniosku. Staranne i dokładne wypełnienie wniosku, podanie wszystkich niezbędnych informacji, w tym aktualny numer telefonu kontaktowego oraz dołączenie wymaganych dokumentów, umożliwia szybkie rozpatrzenie wniosku i pozwoli uniknąć konieczności jego uzupełnienia.
Wypełniony wniosek można składać osobiście (szczególnie, gdy pojawią się wątpliwości, czy został poprawnie wypełniony) lub wysłać pocztą.
Dokumenty potrzebne do realizacji przyłączenia do sieci gazowej Oddziału w Warszawie można składać:
 1. W Oddziale w Warszawie, Zakładach w Białymstoku, Ciechanowie, Łodzi, Mińsku Mazowieckim, Radomiu i Warszawie.
 2. W przedsiębiorstwach współpracujących z Oddziałem w zakresie obsługi klientów w procesie przyłączenia do sieci gazowej

Przewidywany termin przyłączenia do sieci gazowej jest uzależniony od możliwości finansowych i wykonawczych Oddziału i jest ustalany w dniu zwarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

Termin realizacji przyłączenia w przypadku budowy przyłącza gazowego od istniejącej sieci gazowej wynosi:

 • do 6 m-cy - pod warunkiem zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej do dnia 30 czerwca, roku, w którym klient zamierza rozpocząć pobór paliwa gazowego,
 • do 12 m-cy - gdy zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej nastąpi po dniu 30 czerwca.
Więcej informacji:

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.