WoUICR Wniosek o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych

Wersja: 17.01.2017 | Pobrań: 934 | Obowiązuje od: 2016-09-01
Brak głosów

Opis: WoUICR Wniosek o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych

Formularz służy do pozyskiwania informacji na temat nauczycieli z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych.
Wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.
Wniosek w części pierwszej zawiera dane wnioskodawcy (imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu o którym mowa w art. 85x ust. 1 pkt 3–6 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.). W części drugiej wnioskodawca podaje adres korespondencji wnioskodawcy.
W części trzeciej i czwartej należy podać dane osoby, której wniosek dotyczy: nazwisko, imię i drugie imię, płeć, datę i miejsce urodzenia, imię ojca i matki, PESEL lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania osoby.
W części piątej należy podać rodzaj i zakres danych, które mają być przedmiotem informacji z rejestru.
W części szóstej należy podać uzasadnienie uzyskania informacji z rejestru.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 85y ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela wniosek pozostawia się bez rozpoznania, jeżeli:
1) nie został złożony na formularzu w postaci papierowej albo postaci elektronicznej;
2) nie zawiera wszystkich danych wymaganych w formularzu;
3) nie zawiera podpisu wnioskodawcy, a w przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej – nie został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo nie został uwierzytelniony zgodnie z art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114, z późn. zm.).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych (Dz.U. 2016 poz. 1378).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.