WoWZT-Wr(m) Wniosek o wydanie zalegalizowanych tablic (wtórnika) z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego/wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych Wrocław

Wersja: 27.08.2012 | Pobrań: 767
1 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (1 głos)

Opis: WoWZT-Wr(m) Wniosek o wydanie zalegalizowanych tablic (wtórnika) z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego/wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych Wrocław

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Dział Rejestracji Pojazdów

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych,

dowód uiszczenia opłaty za tablicę (tablice) rejestracyjną (rejestracyjne) i znaki legalizacyjne,

Do odbioru tablicy/tablic wymagany jest:

  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
  • zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych w przypadku gdy tablice (tablica) rejestracyjne zostały skradzione,
  • oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, potwierdzające kradzież, zagubienie bądź zniszczenie tablic (tablicy) rejestracyjnych,
  • w przypadku wniosku o wydanie wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej do odbioru tablicy konieczne jest przedłożenie drugiej tablicy rejestracyjnej,
  • dowód osobisty,
  • polisa OC – zgodnie z zapisem art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003, Nr 124, poz. 1152), posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu, z wyjątkiem pojazdów historycznych, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu. Przepisy w/w ustawy, tj. art. 84, 86 i 87 stanowią o tym, że na organach właściwych do rejestracji pojazdów  ciąży obowiązek przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku  zawarcia umowy ubezpieczenia OC, a jeżeli osoba kontrolowana nie okaże takiego dokumentu, to organ rejestrujący zawiadamia o tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia lub zakończenia kontroli,
  • imienne pełnomocnictwo od współwłaściciela pojazdu jeśli nie stawiają się wszyscy właściciele pojazdu.

Uwagi:

Po zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży tablicy (tablic) rejestracyjnych można również wymienić tablice na zupełnie nowe. Wiąże się to z koniecznością wymiany dowodu rejestracyjnego.

Opłaty:

opłata za wtórnik tablic rejestracyjnych:

- samochodowe - 40,00 zł (jedna sztuka), 80,00 zł - dwie sztuki (komplet),

- motocyklowe - 40,00 zł,

-nmotorowerowe - 30,00 zł,

- indywidualne - 40,00 zł (jedna sztuka), 80,00 zł - dwie sztuki (komplet),

- zabytkowy samochód - 50,00 zł (jedna sztuka), 100,00 zł - dwie sztuki (komplet),

- zabytkowy motocykl - 50,00 zł

opłata za wydanie kompletu znaków legalizacyjnych - 12,50 zł,

opłata ewidencyjna – 0,50 gr

opłata skarbowa za pełnomocnictwo –17 zł ( poza osobami zwolnionymi zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej)

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Czas oczekiwania na wtórnik (wtórniki) to jeden dzień roboczy, jeśli wniosek zostanie złożony do  godziny 14.00 danego dnia.

http://bip.um.wroc.pl

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968 z poźn. zm.),
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2302 z późn. zm),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. Nr 210, poz. 1626),

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.