Aktualnie obowiązujący druk

WoZDPB-mWr (archiwalny) Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę miasto Wrocław

Wersja: 30.07.2013 | Pobrań: 485 | Obowiązuje do: 2021-06-30
Brak głosów

Opis: WoZDPB-mWr (archiwalny) Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę miasto Wrocław

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Wnioskodawcą może być inwestor, który uzyskał pozwolenie na budowę. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.  

Uwagi:

Decyzja o pozwolenie na budowę może być zmieniona, jeżeli nie wygasła. 

Decyzja wygasa, jeżeli inwestor nie rozpoczął budowy przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata..

W przypadku inwestycji mogących oddziaływać na środowisko informacje o prowadzonym postępowaniu zamieszczane są w BIP Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz na tablicy przed siedzibą Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, a także w siedzibie właściwej terytorialnie Rady Osiedla.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Sprawdzenie czy na obszarze planowanej inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania terenu.

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku zmiany parametrów przedsięwzięcia  mogących oddziaływać na środowisko.

Wpłata należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:

Wysokość opłaty skarbowej za zmianę decyzji wynosi:

- ze zmianą parametrów technicznych obiektu - 47 zł + kwota obliczona wg stawek z poniższej tabeli dla dodanych elementów i zwiększonej powierzchni,

- bez zmiany parametrów technicznych obiektu - 82 zł. 

W przypadku przebudowy lub remontu obiektu budowlanego stosuje się 50% stawki określonej w poniższej tabeli.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji następuje średnio w czasie nie dłuższym niż  - 1 miesiąc, maksymalnie - 2 miesiące, licząc od dnia dostarczenia wniosku z kompletem materiałów.

Tryb odwoławczy:

Stronom przysługuje odwołanie od decyzji, które powinno być złożone w kancelarii Wydziału Architektury i Budownictwa lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, lub nadane na poczcie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia i adresowane "Do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia".

http://bip.um.wroc.pl

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., Poz. 1409 z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., Poz. 267 z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r., Poz. 1282 z późniejszymi zmianami).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.