WPKiZn Ewidencja przychodów, kosztów i zaliczek - najem

Wersja: 16.10.2014 | Pobrań: 1481
Brak głosów

Opis: WPKiZn Ewidencja przychodów, kosztów i zaliczek - najem

Przychody z najmu rzeczy ruchomej lub nieruchomości, o ile nie są uzyskiwane w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, powinny być wykazane i opodatkowane w rocznym rozliczeniu podatkowym. Podatnik ma do wyboru opodatkować je według zasad ogólnych – skalą podatkową lub ryczałtowym podatkiem 8,5%.
W przypadku wyboru zasad ogólnych podatek od najmu płacić należy od dochodu, zatem przychód z tytułu najmu obniża się o koszty, poniesione w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia, a następnie od różnicy ustala podatek do zapłaty. Podatnik zobowiązany jest nie tylko płacić podatek na koniec roku, ale również miesięczne zaliczki na podatek. Podatku od najmu nie można opłacać kwartalnie. Nie ma natomiast obowiązku sporządzać miesięcznych deklaracji podatkowych w związku z obliczanymi zaliczkami na podatek. Podatnik sam dla własnych celów prowadzi ewidencję przychodów i ponoszonych kosztów. Nie ma wzoru ewidencji ani obowiązku jej prowadzenia, jest ona sporządzana dla celów własnych. W przypadku kontroli może zostać, choć nie musi zostać przekazywana organowi kontrolującemu.
W tabeli ewidencyjnej wprowadza się przychody faktycznie uzyskane a nie jedynie należne za dany miesiąc. Odpowiednio kosztami są koszty poniesione. Nie jest wystarczające samo wpisanie kosztu lub przychodu  – podatnik powinien posiadać dowody potwierdzające ich występowanie w takich, a nie innych wartościach.
Podatnik ustalić musi związek kosztów z przychodem. Uznać należy, że do kosztów najmu nieruchomości zaliczyć można wydatki z tytułu czynszu, energii, prądu, wody, kupna mebli, kosztu napraw i remontów, amortyzacji lokalu. Nie stanowi natomiast kosztu wydatek na paliwo do auta właściciela nieruchomości do budynku celem remontu czy pobierania czynszu. Do przychodów natomiast zalicza się nie tylko same opłaty główne – czynsz najmu, ale również refakturowane na najemców opłaty za media. Ostatecznie opłaty te są neutralne podatkowo, gdyż z jednej strony wpłaty stanowią przychód, z drugiej – ich poniesienie na rzecz administratora czy dostawcy mediów to koszt podatkowy.
Podatnik nie ma obowiązku prowadzić ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia.

Podstawa prawna:

Art. 10 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012, poz. 361).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.