WWD-Gorz Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Gorzów Wielkopolski

WWD-Gorz Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Gorzów Wielkopolski

5.01
551
Wersja: 07.12.2012

Do czego stosuje się WWD-Gorz

Wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na wniosek: 

1. posiadacza nieruchomości (art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody), 

2. użytkownika wieczystego nieruchomości (art. 83 ust. 1a ustawy o ochronie przyrody 

3. właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego (art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody). 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów przygotowany w oparciu o art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, zawierający:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości, - tytuł prawny władania nieruchomością (nie dotyczy wniosku właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego)
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 • obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
 • przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
 • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
 • wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,
 • rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych na tej nieruchomości. 

2. Do wniosku należy dołączyć: - w przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność - zgodę współwłaścicieli, - w przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości - zgodę jej właściciela.

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów. 

Miejsce składania/odbioru dokumentów:

Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Urzędu Miasta, ul. Sikorskiego 3-4 lub ul. Kombatantów 34 

Miejsce odbioru dokumentów: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Kombatantów 34, pok. 907 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. 

Kierownik Referatu Ochrony Przyrody, Rolnictwa i Leśnictwa oraz podinspektor ds. ochrony przyrody, 

ul. Kombatantów 34, pok. 907, tel.: 95/ 7355 811

Opłaty:

Nie pobiera się opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:

1. W ciągu miesiąca. 

2. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy. 

Tryby odwoławcze:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., ul. Bolesława Chrobrego 31, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

Uwagi: 

Organ może uzależnić wydanie zezwolenia od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów. Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje miejski konserwator zabytków.

1. Przepisów art. 83 ust. 1 i 2 nie stosuje się do drzew lub krzewów: 

 • w lasach;
 • owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody na obszarach nie objętych ochroną krajobrazową;
 • na plantacjach drzew i krzewów;
 • których wiek nie przekracza 10 lat;
 • usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem w którym wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 • które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu; h. stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. 

2. Zgodnie z art. 83 ustawy o ochronie przyrody

 • ust. 7. usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, na wniosek właściciela urządzeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, następuje za odszkodowaniem na rzecz właściciela nieruchomości, a w przypadku gdy na nieruchomości jest ustanowione prawo użytkowania wieczystego – na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości. Odszkodowanie przysługuje od właściciela urządzeń. 
 • ust. 8 .: Ustalenie wysokości odszkodowania za drzewa i krzewy oraz za ich usunięcie następuje na drodze umowy stron.
 • ust. 9.: W przypadku gdy strony nie zawrą umowy w terminie 30 dni od usunięcia drzew lub krzewów, odszkodowanie ustala organ, który wydał zezwolenie na ich usunięcie, stosując odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami dotyczące odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości. 

3. Zgodnie z art. 88 ustawy o ochronie przyrody wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:

 • zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności;
 • usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia;
 • zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów. 

http://www.eurzad.gorzow.pl

Podstawa prawna

Art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF