WWD-K Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie/przesadzenie drzew/krzewów Kielce

Wersja: 07.12.2012 | Pobrań: 570
4 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (1 głos)

Opis: WWD-K Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie/przesadzenie drzew/krzewów Kielce

Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę posiadacza nieruchomości lub właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 Kodeksu cywilnego – jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń,
 • jeżeli jest współwłasność, musi być wniosek od wszystkich współwłaściceli nieruchomości, na usunięcie drzew lub krzewów lub pełnomocnictwo do ich reprezentowania (potwierdzone przez notariusza) ,
 • oznaczenie terenu na którym rośnie drzewo lub krzew (nazwę ulicy, numer posesji, numer działki i obrębu wg ewidencji gruntów i budynków),
 • opis drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia (ilość, gatunek, obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, powierzchnię pokrytą krzewami w m2).W przypadku usuwania większej liczby drzew zaleca się przedłożyć inwentaryzację zieleni
 • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
 • przeznaczenie terenu na którym rośnie drzewo lub krzew (wg miejscowego planu zagospodarowania terenu lub ewidencji gruntów).
 • rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Załączniki do wniosku:

 • tytuł prawny władania nieruchomością (odpis zwykły z księgi wieczystej- ważny jest 2 miesiące od daty wydania), lub kopię aktu notarialnego (potwierdzoną przez notariusza), lub nakaz płatniczy (Wydziału Podatków), uzasadniający przyjęcie, iż wnioskodawca jest posiadaczem samoistnym,
 • zgoda właściciela nieruchomości na usunięcie drzewa lub krzewu w przypadku, kiedy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym.W przypadku nieruchomości należących do Gminy Kielce lub Skarbu Państwa, konieczna jest zgoda Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, z wyłączeniem terenów zarządzanych przez miejskie jednostki organizacyjne (MZD, MZB, itp.), gdzie konieczna jest zgoda tych jednostek,
 • w przypadku kiedy o zezwolenie występuje posiadacz nieruchomości, a nie właściciel lub użytkownik wieczysty do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela/wszystkich współwłaściceli nieruchomości, na usunięcie drzew lub krzewów lub pełnomocnictwo do ich reprezentowania (potwierdzone przez notariusza) ,
 • inwentaryzacja zieleni (w przypadku większej liczby drzew),
 • pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy w przypadku działania przez przedstawiciela (potwierdzone przez notariusza) z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł,
 • oświadczenie wnioskodawcy, że usunięcie drzew lub krzewów nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

W przypadku usuwania drzew lub krzewów w procesie inwestycyjnym, dodatkowo należy przedłożyć:

 • kserokopię ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub kserokopię zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub kserokopię wypisu i wyrysu z aktualnego uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania,
 • inwentaryzację zieleni,
 • część projektu budowlanego obejmującą problematykę ochrony i zabezpieczenia drzew, które nie są przewidziane do usunięcia,
 • projekt zieleni lub informacje dotyczące zagospodarowania terenu zielenią po zakończeniu budowy.

Opłaty skarbowe

Złożenie wniosku, załączników do wniosku i wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej (ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r., (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).

Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – 17 zł. 

Zwolnione od opłaty skarbowej są:

 • pełnomocnictwa poświadczone notarialne lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
 • jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
 • jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

Udzielenie odpowiedzi następuje w terminie 1 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego do terminów załatwiania spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kielce, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.  

http://www.bip.kielce.eu

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2013 r., poz. 627 tekst jednolity z z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306)
- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2014 (M. P. z 2013 r., poz. 835)

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.