WWD-Ł Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Łódź

Wersja: 30.07.2013 | Pobrań: 836
2.3 5 | Głosów: 6
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.3 (6 głosów)

Opis: WWD-Ł Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Łódź

Sposób załatwiania sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej, której treścią może być:

 • udzielenie zezwolenia,
 • odmowa wydania zezwolenia,
 • umorzenie postępowania,

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia,
 • rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości,

W niżej wymienionych przypadkach wymagane są dokumenty dodatkowe:

 • w przypadku, gdy z wnioskiem o usunięcie drzew lub krzewów występuje posiadacz nieruchomości (np. dzierżawca, użytkownik), nie będący jej właścicielem:
  • pisemne oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na usunięcie drzewa lub krzewu;
   Z obowiązku przedłożenia zgody właściciela zwolniony jest jedynie użytkownik wieczysty nieruchomości.
 • w przypadku, gdy drzewo lub krzew przeznaczony do usunięcia rośnie na terenie nieruchomości stanowiącej współwłasność (w tym także współwłasność małżeńską), a z wnioskiem występuje jeden ze współwłaścicieli:
  • pisemne oświadczenie pozostałych współwłaścicieli posesji o wyrażeniu zgody na usunięcie drzewa lub krzewu;
 • w przypadku wniosku o wycięcie drzew lub krzewów kolidujących z budową, rozbudową, przebudową obiektów budowlanych:
  • decyzja o warunkach zabudowy lub pozwolenie na budowę;
 • w przypadku wniosku o wycięcie drzew lub krzewów z pasa drogowego drogi wewnętrznej, kolidujących z budową lub przebudową wjazdu na teren posesji wnioskodawcy:
  • umowa dzierżawy pasa drogowego drogi wewnętrznej zawarta pomiędzy wnioskodawcą i zarządcą drogi (właścicielem drogi),
  • oświadczenie właściciela drogi o wyrażeniu zgody na wycięcie drzew lub krzewów;
  • jeżeli zarządca drogi wewnętrznej (właściciel drogi) uznawał będzie za celowe i uzasadnione wprowadzenie nasadzeń zamiennych, projekt zieleni ze wskazaniem ilości i gatunków nasadzeń zastępczych powinien stanowić załącznik do umowy dzierżawy lub oświadczenia o wyrażeniu zgody na wycięcie drzew lub krzewów;
 • w przypadku wniosku o wycięcie drzew lub krzewów z pasa drogowego drogi publicznej, kolidujących z budową lub przebudową wjazdu na teren posesji wnioskodawcy:
  • umowa użyczenia zawarta pomiędzy wnioskodawcą a Zarządem Dróg i Transportu w Łodzi (ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź),
  • decyzja zezwalająca na lokalizację lub przebudowę zjazdu;
  • oświadczenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi (ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź) o wyrażeniu zgody na wycięcie drzew lub krzewów,
  • projekt nasadzeń zamiennych (ze wskazaniem ilości i gatunków nasadzeń zastępczych) uzgodniony z Zarządem Zieleni Miejskiej w Łodzi, jeżeli ZZM uznawał będzie za celowe i uzasadnione wprowadzenie nasadzeń,
  • w toku prowadzonego postępowania wnioskodawca zobowiązany będzie dostarczyć do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego (zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów wydane zostanie tylko w okresie obowiązywania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego);
 • w przypadku złożenia wniosku podpisanego przez pełnomocnika Strony:
  • pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika (tylko osoba fizyczna) do występowania w imieniu posiadacza nieruchomości z wnioskiem o wycięcie lub przesadzenie drzew lub krzewów,
  • dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za pełnomocnictwo udzielone w sprawie wycinki drzew lub krzewów (17 zł).

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.
Więcej informacji:
http://bip.uml.lodz.pl/

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306)

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.