WWD-Ol Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów Olsztyn

Wersja: 14.06.2012 | Pobrań: 439
Brak głosów

Opis: WWD-Ol Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów Olsztyn

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów powinien zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,
  2. tytuł prawny władania nieruchomością,
  3. nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
  4. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
  5. przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
  6. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzew lub krzewu,
  7. wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy. 

W przypadku realizacji inwestycji budowlanej do wniosku należy dołączyć projekt zagospodarowania terenu oraz kopię decyzji nr I o warunkach lokalizacji inwestycji ( ewentualnie wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego). 

Termin załatwienia: w ciągu miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy 

Sposób załatwienia: wydanie zezwolenia Prezydenta Miasta Olsztyn w formie decyzji administracyjnej 

 

http://www.bip.olsztyn.eu

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004.92.880 z późn. zmianami )

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.