Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: WWPiP Wypowiedzenie warunków pracy i płacy
WWPiP (archiwalny) Wypowiedzenie warunków pracy i płacy

WWPiP (archiwalny) Wypowiedzenie warunków pracy i płacy

00
1443
Wersja: 01.04.2014

Do czego stosuje się WWPiP

W przypadku konieczności zmiany warunków zatrudnienia  dopuszczalne jest nie tylko wypowiedzenie zatrudnienia (wypowiedzenie umowy), ale również jednostronne pogorszenie warunków zatrudnienia poprzez wypowiedzenie warunków pracy lub płacy.

Strony mają możliwość oczywiście ustalić inne niż dotychczasowe warunki zatrudnienia poprzez porozumienie dwustronne uregulowanie nowych warunków. Następuje to z reguły w drodze aneksu dotychczas zawartej umowy. Aneks z reguły wystarcza, gdy strony polepszają warunki zatrudnienia, np. podwyższają wynagrodzenie. W przypadku natomiast braku zgody ze strony pracownika na pogorszenie w tej formie zatrudnienia lub zmiany, które nie są korzystne dla pracownika, niezbędne jest wypowiedzenie zmieniające.

Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. W wypowiedzeniu zmieniającym należy wskazać pouczenie co do terminu, w którym pracownik może przyjąć nowe warunki oraz konsekwencji niezłożenia oświadczenia. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki.

Podstawa prawna

Art. 42 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.1998, nr 21, poz. 94 ze zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do DOC
Eksport do XML
Eksport do PDF