WZIN-Kat Wniosek o zmianę imienia i nazwiska Katowice

Wersja: 23.12.2012 | Pobrań: 596
Brak głosów

Opis: WZIN-Kat Wniosek o zmianę imienia i nazwiska Katowice

Zmiana imienia lub nazwiska obywatela polskiego na inne wskazane przez niego imię lub nazwisko może nastąpić na jego uzasadniony wniosek.

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się osobiście w urzędzie Stanu Cywilnego właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy.

Wniosek można również przesłać bezpośrednio do właściwego USC w Polsce jeżeli podpis wnioskodawcy na wniosku został notarialnie poświadczony.

Zmiana może dotyczyć również nazwiska rodowego osoby, która pozostaje lub pozostawała w związku małżeńskim.

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany

 • imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
 • na imię lub nazwisko używane,
 • na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
 • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również posiada.

Zmiany imienia lub nazwiska cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, można dokonać wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.

Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy Wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że posiada członków rodziny o tym nazwisku lub jest powszechnie znany pod tym nazwiskiem.

Nazwisko może składać się najwyżej z dwóch części (członów).

Po zmianie można mieć co najwyżej dwa imiona.

W sprawach zmiany imienia lub nazwiska rozstrzyga, w drodze decyzji administracyjnej, kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego Wnioskodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca – kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego.

Jeżeli Wnioskodawca zamieszkuje za granicą, podanie składa się za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej. W stosunku do Wnioskodawców zamieszkałych za granicą, właściwość miejscową organów określa się według ostatniego miejsca pobytu stałego tych osób w Polsce, a w przypadku braku takiego miejsca organem właściwym jest kierownik urzędu stanu cywilnego m.st. Warszawy.

Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci.

Jeżeli zmiana nazwiska dotyczy tylko jednego z rodziców, rozciągnięcie jej na małoletnie dziecko wymaga zgody drugiego z rodziców, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany albo że jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Gdy dziecko ukończyło 13 lat, potrzebna jest również jego zgoda.

W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu opiekuńczego. Decyzja co do zmiany nazwiska małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu opiekuńczego.

W celu dokonania zmiany imienia lub nazwiska należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Podanie o zmianę nazwiska składa każdy z małżonków oddzielnie zaznaczając w nim o zmianę jakiego nazwiska się ubiega (rodowego czy nabytego).

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony formularz wniosku.
 • Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
  Zgodnie z art. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej  /Dz.U.07.187.1330/ składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujacy zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (oryginał), albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.
 • Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (do wglądu).
 • Odpis zupełny aktu urodzenia - jeżeli akt był sporządzany poza miejscowym USC.
 • Odpis zupełny aktu małżeństwa - jeżeli Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim i akt był sporządzany poza miejscowym USC.
 • Odpis zupełny aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie - jeżeli małżeństwo Wnioskodawcy zostało rozwiązane przez sąd i akt był sporządzany poza miejscowym USC.
 • Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka lub dzieci - jeżeli Wnioskodawca ma potomstwo i akt był sporządzany poza miejscowym USC.
 • Jeżeli w danej sytuacji Wnioskodawcy ma zastosowanie (patrz pkt. 12 Opisu Ogólnego) - zgoda drugiego z rodziców na zmianę nazwiska małoletnich dzieci (oświadczenie składa się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego) bądź:
 • Prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zmianę nazwiska w razie braku porozumienia pomiędzy rodzicami.
 • Prawomocny wyrok sądu w przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej wraz zaświadczeniem z sądu potwierdzającym, że rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej nie występował o jej przywrócenie.
 • Jeżeli w danej sytuacji Wnioskodawcy ma zastosowanie (patrz pkt. 12 Opisu Ogólnego) - zgoda dziecka, jeżeli ukończyło 13 lat (oświadczenie składa się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego).
 • Dokumenty, które według uznania Wnioskodawcy mogą służyć jako materiał dowodowy, uzasadniający wniosek.

Sposób dostarczania dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 • Przesłać pocztą tradycyjną z podpisem notarialnie poświadczonym (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  Miejsce dostarczenia dokumentów: 

           Urząd Stanu Cywilnego 

           Plac Wolności 12 A 

           40-078 Katowice 

Opłaty
Opłata skarbowa za wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska: 37 PLN.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Terminy i sposób załatwienia sprawy
W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzja o odmowie dokonania ww. zmiany. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

 • Poprzez pocztę tradycyjną.
 • Osobiście w siedzibie urzędu.

Kierownik stanu cywilnego zawiadamia o zmianie imienia lub nazwiska urzędy stanu cywilnego właściwe ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia i małżeństwa wnioskodawcy.

https://www.sekap.pl

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 z późn. zm.).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.