ZAW-K (4) Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

ZAW-K (4) Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

1.33
2440
Wersja: (4)
Obowiązuje od 26.07.2019

Do czego stosuje się ZAW-K (4)

Formularz wypełnia organ podatkowy, podając nazwę oraz adres organu podatkowego, dane kontrolowanego (nazwę pełną/nazwisko, pierwsze imię; identyfikator podatkowy NIP lub PESEL oraz adres siedziby/zamieszkania).
W części B  zawiadomienia urząd podaje zakres kontroli, rodzaj podatku oraz okres, który jest objęty kontrolą.

Zgodnie z art. 81b § 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a ustawy Ordynacja podatkowa uprawnienie do skorygowania deklaracji:

  • ulega zawieszeniu na czas trwania kontroli podatkowej – w zakresie objętym kontrolą;
  • przysługuje nadal po zakończeniu kontroli podatkowej.

Korekta złożona w czasie trwania kontroli podatkowej nie wywołuje skutków prawnych.
Organ podatkowy zawiadamia pisemnie składającego korektę o jej bezskuteczności (art. 81b § 2).

Części E nie wypełnia się w przypadku sporządzenia zawiadomienia w formie dokumentu elektronicznego.
Niewypełnienie poz. 21 i poz. 25 oznacza brak zgody na wszczęcie kontroli lub niezłożenie wniosku o wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia zgodnie z art. 282b § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (Dz.U. 2019 poz. 1380).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF