Aktualnie obowiązujący druk

ZoTRRB-Po (od 2014) (archiwalny) Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych Poznań (Miasto Poznań)

Wersja: 14.04.2014 | Pobrań: 468 | Obowiązuje od: 2014-03-04 do: 2011-02-16
Brak głosów

Opis: ZoTRRB-Po (od 2014) (archiwalny) Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych Poznań (Miasto Poznań)

Druk Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych Poznań należy złożyć do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznań.

Na druku należy wskazać datę rozpoczęcia robót oraz jakie roboty zostaną rozpoczętę. Na zawiadomieniu inwestor wskazuje kto kieruje robotami budowalnymi.

Złożenie niniejszego zawiadomienia nie uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych o ile decyzja o pozwoleniu na ich wykonanie nie jest ostateczna.

Do druku należy załączyć:
- oświadczenie kierownika budowy (robót) zgodnie z art.41 ust.4 pkt 1;
- oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art.41 ust.4 pkt 2;
- informację zawierająca dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.20 ust.1 pkt 1b;
- decyzja pozwolenia na budowę (ksero).

Więcej szczegółów można uzyskać na stronie: www.pinb.poznan.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2010.243.1623 ze zm.);
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409).

Formularze archiwalne:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.