Formularze bazowe

Sortuj według: nazwy ↑ | daty | popularności
 • ZUS UWZ Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego - wersja papierowa
  Zaświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego wydawane jest na żądanie/wniosek ubezpieczonego - przez terenową jednostkę organizacyjną ZUS właściwą dla miejsca zamieszkania ubezpieczonego. Na wniosku należy podać: dane wnioskodawcy wraz z...
  Liczba pobrań: 2 057
  Brak głosów
 • ZUS UWZ Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego - z wysyłką do PUE ZUS
  Zaświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego wydawane jest na żądanie/wniosek ubezpieczonego - przez terenową jednostkę organizacyjną ZUS właściwą dla miejsca zamieszkania ubezpieczonego. Na wniosku należy podać: dane wnioskodawcy wraz z...
  Liczba pobrań: 2 217
  Brak głosów
 • ZUS WDU-A (archiwalny) Wniosek dłużnika o umorzenie - abolicja
  Ustawa abolicyjna dotyczy osób, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, tj.: os...
  Liczba pobrań: 728
  Brak głosów
 • ZUS WO Wzór oświadczenia (ulga z tytułu wychowania dzieci)
  Zgodnie z art. 27f ustawy, prawo do odliczenia przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym wychowywał własne lub przysposobione dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy, tj. dzieci: - małoletnie, - bez względu na wiek, kt...
  Liczba pobrań: 686
  Brak głosów
 • ZUS WOI (archiwalny) Wniosek o wydanie interpretacji w trybie art.10 ustawy o swobodzie działalności ...
  Zgodnie z  art. 10 ust. 1  ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447) wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów może złożyć...
  Liczba pobrań: 655
  Brak głosów
 • ZUS WOI (od XI 2013) Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej
  Wniosek musi zawierać: firmę przedsiębiorcy, oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, numer identyfikacji podatkowej NIP numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,...
  Liczba pobrań: 1 088
  Brak głosów
 • ZUS WOU (archiwalny) Wniosek o umorzenie
  Umorzenie jest wyrazem definitywnej rezygnacji z możliwości wyegzekwowania należności z tytułu nieopłaconych składek od podmiotów zobowiązanych do ich uregulowania. Należy zaznaczyć, że z uwagi na publicznoprawny charakter należności z tytułu...
  Liczba pobrań: 523
  Brak głosów
 • ZUS WOUM (archiwalny) (od XI 2013) Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek
  Umorzenie jest wyrazem definitywnej rezygnacji z możliwości wyegzekwowania należności z tytułu nieopłaconych składek od podmiotów zobowiązanych do ich uregulowania. Należy zaznaczyć, że z uwagi na publicznoprawny charakter należności z tytułu...
  Liczba pobrań: 894
  Brak głosów
 • ZUS WZO-PL-1 Formularz pomocniczy do podania o świadczenia z amerykańskiego systemu ubezpieczeń ...
  Formularz ZUS WZO-PL-1 wnioskodawca zobowiązany jest wypełnić i podpisać dla celów wszczęcia postępowania w sprawie uzyskania świadczeń emerytalno-rentowych z właściwej instytucji amerykańskiej. W formularzu pomocniczym wnioskodawca wskazuje...
  Liczba pobrań: 1 265
  Brak głosów
 • ZUS Z-10 (archiwalny) Oświadczenie
  Zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego przysługuje, jeśli niezdolność do pracy z powodu choroby powstała: w czasie trwania zatrudnienia/ ubezpieczenia i trwa nieprzerwanie po ustaniu zatrudnienia/ ubezpieczenia, w ciągu 14...
  Liczba pobrań: 6 623
  Brak głosów