Formularze bazowe

Sortuj według: nazwy | daty ↑ | popularności
 • ZUS RP-3B (archiwalny) Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty (w wersji polsko-francuskiej)
   Prawo do świadczeń emerytalno-rentowych ustaje: - gdy ustanie którykolwiek z warunków wymaganych do uzyskania tego prawa, - ze śmiercią osoby uprawnionej. Na żądanie organu rentowego emeryt lub rencista jest zobowiązany do...
  Liczba pobrań: 124
  Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (1 głos)
 • ZUS RP-3A (archiwalny) Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty (wersja polsko-angielska)
   Prawo do świadczeń emerytalno-rentowych ustaje: - gdy ustanie którykolwiek z warunków wymaganych do uzyskania tego prawa, - ze śmiercią osoby uprawnionej. Na żądanie organu rentowego emeryt lub rencista jest zobowiązany do...
  Liczba pobrań: 150
  Brak głosów
 • ZUS RP-3 Poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń
  Na podstawie art. 101 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.), prawo do świadczeń ustaje: gdy ustanie którykolwiek z warunków wymaganych do...
  Liczba pobrań: 2 606
  Brak głosów
 • ZUS KP-3 (archiwalny) Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego
  Kapitał początkowy zostanie ponownie obliczony na wniosek osoby zainteresowanej zgłoszony w dowolnym czasie z urzędu przy innej sposobności, np. przy rozpatrywaniu wniosku o ponowne obliczenie kapitału początkowego w związku np. z doliczeniem...
  Liczba pobrań: 1 631
  Brak głosów
 • ZUS FZLA (archiwalny) Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich
  W celu uzyskania upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich na formularzach ZUS ZLA lekarz, lekarz dentysta, felczer lub starszy felczer powinni wystąpić do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS z wnioskiem o jego udzielenie. Powinni oni...
  Liczba pobrań: 221
  Brak głosów
 • ZUS WO Wzór oświadczenia (ulga z tytułu wychowania dzieci)
  Zgodnie z art. 27f ustawy, prawo do odliczenia przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym wychowywał własne lub przysposobione dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy, tj. dzieci: - małoletnie, - bez względu na wiek, kt...
  Liczba pobrań: 686
  Brak głosów
 • ZUS WZO-PL-1 Formularz pomocniczy do podania o świadczenia z amerykańskiego systemu ubezpieczeń ...
  Formularz ZUS WZO-PL-1 wnioskodawca zobowiązany jest wypełnić i podpisać dla celów wszczęcia postępowania w sprawie uzyskania świadczeń emerytalno-rentowych z właściwej instytucji amerykańskiej. W formularzu pomocniczym wnioskodawca wskazuje...
  Liczba pobrań: 1 259
  Brak głosów
 • WOUAM Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek - abolicja matki
  Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe (Dz. U. nr 71, poz. 609) wprowadzono możliwość umorzenia niektórych należności z tytułu składek, powstałych w związku z...
  Liczba pobrań: 1 135
  Brak głosów
 • ZUS WOU (archiwalny) Wniosek o umorzenie
  Umorzenie jest wyrazem definitywnej rezygnacji z możliwości wyegzekwowania należności z tytułu nieopłaconych składek od podmiotów zobowiązanych do ich uregulowania. Należy zaznaczyć, że z uwagi na publicznoprawny charakter należności z tytułu...
  Liczba pobrań: 523
  Brak głosów
 • ZUS WOI (archiwalny) Wniosek o wydanie interpretacji w trybie art.10 ustawy o swobodzie działalności ...
  Zgodnie z  art. 10 ust. 1  ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447) wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów może złożyć...
  Liczba pobrań: 654
  Brak głosów