Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Inne druki do wypełnienia

PoSP Postanowienie o sprostowaniu pomyłki
Nie do rzadkości należy sytuacja, w której decyzja lub postanowienie zwiera błędy, które w większym czy mniejszym stopniu powodują ich ułomność. Metodą na ich usuwanie jest z jednej strony wyjaśnianie treści własnej decyzji przez organ podatkowy, z drugiej prostowanie treści wcz
0
262
UpnZ Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie
Celem zabezpieczenia roszczeń jednego podmiotu w stosunku do drugiego dopuszczalne jest przeniesienie własności majątku w taki sposób, że wykonanie określonego umownie zobowiązania spowoduje zwrot własności i zwolnienie zobowiązania. Spotyka się dwie metody zabezpieczenia w formi
0
256
UucL zal.1 Załącznik nr 1 do umowy użyczenia części lokalu
Jedną z metod korzystania z rzeczy (nieruchomości, ruchomości) jest oddanie jej w użyczenie. W takim przypadku użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Mimo nieodpłatności, użyczenie
0
238
PoWUB Postanowienie o wezwaniu do usunięcia braków w odwołaniu
Braki formalne wniesionego pisma tak samo w postępowaniu w pierwszej instancji, jak i w czasie odwołania od wcześniejszej decyzji, należy wyeliminować działaniem wnoszącego. Jeżeli wnoszący odwołanie nie wyeliminuje ich z własnej inicjatywy, organ powinien wezwać do ich usunięci
0
234
WorD/C Wniosek o rejestrację dziennika/czasopisma
Wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji w sądzie wojewódzkim właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy. Wniosek o rejestrację powinien zawierać: tytuł dziennika lub czasopisma oraz siedzibę i dokładny adres redakcji, dane osobowe redaktora naczelnego, ok
0
233
PoZPOP Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie odpowiedzialności dzierżawcy
Zawieszenie postępowania podatkowego polega na czasowym nieprowadzeniu postępowania w związku z pojawieniem się czasowo zdarzenia, uniemożliwiającego prowadzenie go w standardowy sposób. Zawieszenie następuje na wniosek strony lub z urzędu. Organ podatkowy zawiesza postępowanie:
0
228
DoOTP Decyzja o odroczeniu terminu płatności podatku
Decyzja stanowi podstawę dla stosowania podstawowej ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. W efekcie jej wydania termin zapłaty zobowiązania podatkowego przesuwa się w czasie na dzień wskazany w decyzji. Jednocześnie po jej wydaniu, zobowiązanie podatkowe nie przekształca się po
5.0
218
UucL zal.2 Załącznik nr 2 do umowy użyczenia części lokalu
Jedną z metod korzystania z rzeczy (nieruchomości, ruchomości) jest oddanie jej w użyczenie. W takim przypadku użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Mimo nieodpłatności, użyczenie
0
203
PoWZUO Postanowienie o wyrażeniu zgody na umorzenie odsetek
Organy podatkowe mają prawo czy to z urzędu, czy też na wniosek podatnika udzielać ulg w spłacaniu podatków oraz zaległości podatkowych. Ulgi podatkowe tego rodzaju pozostają działaniem szczególnym, a zatem wystąpić mogą one jedynie, gdy będą motywowane szczególną sytuacją podatn
0
185
UpnZ zal. Załącznik do umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie
Celem zabezpieczenia roszczeń jednego podmiotu w stosunku do drugiego dopuszczalne jest przeniesienie własności majątku w taki sposób, że wykonanie określonego umownie zobowiązania spowoduje zwrot własności i zwolnienie zobowiązania. Spotyka się dwie metody zabezpieczenia w formi
0
183
DSWND Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie nakazu lub decyzji, od której przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Pracy
Organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja: stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony;
1.0
150
SW-zal1 Spis wierzytelności - załącznik
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2206) określa jak powinien wyglądać wzór formularza "Spis wierzytelności". Należy na druku zawrzeć dane wierzyciela (imię i nazwisko/nazwa, PESEL lub numer KRS wierzyciela, a w przypadku ich bra
0
0
FZ Faktura zakupowa
Faktura zakupowa - jest to faktura, którą otrzymujemy od sprzedawcy i możemy ją wprowadzić do programu. Po otrzmaniu faktury odbiorca powinien sprawdzić jej poprawność oraz czy wszystkie wymagane dane są kompletne. Wypełniona i zapisana faktura automatycznie jest importowana do e
4.0
0
ZPCRP-z6 Zezwolenie na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Niniejsze zezwolenie uprawnia do wykonywania pracy jedynie pod warunkiem posiadania przez cudzoziemca tytułu pobytowego, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”.
0
0
SZ (archiwalny) Specyfikacja zamówienia (Pro forma) - 15 pozycji
Określenie szczegółów zamówienia (specyfikacja) pozwala na jednoznaczne zdefiniowanie ilości oraz rodzaju zamawianych towarów. Służy ona przekazaniu odbiorcy zamawiającemu informacji, w jaki sposób i jakiej jakości zamówienie ma zostać spełnione i dostarczone lub postawione do o
0
1337
PFRON Wn-W (I) (archiwalny) Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, zwany dalej "refundacją", ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może
0
427
PFRON Wn-W (II) (archiwalny) Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, zwany dalej "refundacją", ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może
1.0
441
PFRON WN-KZ(I) (archiwalny) Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (część I)
Zwrot kosztów może zostać przyznany pracodawcy,który: zobowiązał się do zatrudniania osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy; złożył wniosek o zwrot kosztów, zwany dalej „wnioskiem”. Wniosek składa się do: Funduszu — w przypad
0
392
PFRON WN-KZ(II) (archiwalny) Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (część II)
Zwrot kosztów może zostać przyznany pracodawcy,który: zobowiązał się do zatrudniania osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy; złożył wniosek o zwrot kosztów, zwany dalej „wnioskiem”. Wniosek składa się do: Funduszu — w przypad
0
339
PFRON WN-KZ(III) (archiwalny) Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (część III)
Zwrot kosztów może zostać przyznany pracodawcy,który: zobowiązał się do zatrudniania osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy; złożył wniosek o zwrot kosztów, zwany dalej „wnioskiem”. Wniosek składa się do: Funduszu — w przypad
5.0
299
Strona 16 z 23

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.