Nieruchomości i budowlane

Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↑
  • ZDR-2 (1) Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z ...
    Formularz DR-1 przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi grunt...
    Liczba pobrań: 3 082
    Brak głosów
  • ZIN-2 (1) Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach ...
    Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami...
    Liczba pobrań: 3 065
    Twoja ocena: Brak Średnia: 1.3 (3 głosy)
  • UNPd Umowa najmu pomieszczenia dla celów prowadzenia działalności gospodarczej
    Dowolność zawierania umów nie wyklucza najmu części budynku czy lokalu. Stąd możliwe jest wynajęcie pokoju, sali, ściany czy korytarza. Umowa powinna precyzyjne wskazywać co stanowi przedmiot najmu, jakie są jego warunki oraz jaka jest...
    Liczba pobrań: 3 049
    Twoja ocena: Brak Średnia: 3.2 (6 głosów)
  • UDG Umowa dzierżawy gruntu
    Umowa dzierżawy gruntu Dzierżawa z reguły związana jest z dłuższym okresem – wieloletnich umów dotyczących gruntów. Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytk...
    Liczba pobrań: 3 043
    Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (3 głosy)
  • ZIR-2 (1) Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
    Formularz IR-1 przeznaczony jest dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa...
    Liczba pobrań: 3 042
    Brak głosów
  • PoWD Podanie o wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzewa (wnioskodawca - osoba)
    Do podania o wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzewa należy dołączyć: tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny lub wypis z rejestru gruntów), jeśli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem – dołącza zgodę właściciela...
    Liczba pobrań: 2 924
    Brak głosów
  • PB-5 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
    Pozwolenie na budowę jest to dokument urzędowy otrzymany w drodze decyzji administracyjnej zezwalający na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego (art. 3 pkt 12 Prawa...
    Liczba pobrań: 2 895
    Brak głosów
  • ZZBW (archiwalny) Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych
    Na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, zgłoszenia właściwemu organowi wymaga: Budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, pkt 5-19 i pkt21, Budowa przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych,...
    Liczba pobrań: 2 881
    Brak głosów
  • OWSWUN Oświadczenie w sprawie wypowiedzenia umowy najmu lokalu
    Warunki najmu lokalu przewidywać powinny terminy wypowiedzenia umowy najmu. Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące: gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy...
    Liczba pobrań: 2 847
    Brak głosów
  • ZN-1/A (2) (archiwalny) Dane o nieruchomościach
    Załącznik ZN-1/A  Dane o nieruchomościach powinien zawierać informacje o jednej nieruchomości, a zatem podatnik powinien wypełnić tyle załączników ile posiada nieruchomości. Za odrębną nieruchomość należy rozumieć nie tylko nieruchomość...
    Liczba pobrań: 2 820
    Brak głosów