Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

NIP druki do wypełnienia

SFJGKZ DInfo (v.1-2) Dodatkowe informacje i objaśnienia oraz nota podatkowa - informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego - do skonsolidowanego sprawozdania grup kapitałowych w złotych - z wysyłką pliku xml JPK_SF
Ten formularz jest załącznikiem do elektronicznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, z kwotami wyrażonymiw złotych. Służy do podania dodatkowych informacji i objaśnień, dołączenia załączników w pliku pdf, oraz podania dodatkowych informacjidotyczących r
0
2563
SFJGKZ ZZKP (v.1-2) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym do sprawozdania finansowego grup kapitałowych w złotych - z wysyłką pliku xml JPK_SF
Ten formularz jest załącznikiem do elektronicznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, z kwotami wyrażonymiw złotych. Od 1.10.2018 r. weszły w życie przepisy dokonujące modyfikacji w sposobie sporządzenia i udostępniania sprawozdańfinansowych i innych do
0
2469
SFJGKZ RZiS-WK (v.1-2) Skonsolidowany rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) do sprawozdania finansowego dla grup kapitałowych w złotych - z wysyłką pliku xml JPK_SF
Ten formularz jest załącznikiem do elektronicznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, z kwotami wyrażonymiw złotych. Od 1.10.2018 r. weszły w życie przepisy dokonujące modyfikacji w sposobie sporządzenia i udostępniania sprawozdańfinansowych i innych do
0
2447
SFJGKZ Rach-Pp (v.1-2) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) do sprawozdania finansowego grup kapitałowych w złotych - z wysyłką pliku xml JPK_SF
Ten formularz jest załącznikiem do elektronicznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grup kapitałowych, z kwotami wyrażonymi w złotych. Od 1.10.2018 r. weszły w życie przepisy dokonujące modyfikacji w sposobie sporządzenia i udostępniania sprawozdań finansowych i innych
0
2435
SFJOPZ DInfo (archiwalny) Nota podatkowa - Informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego - (jednostka OPP) w złotych - z wysyłką JPK_SF (1)
Ten formularz jest załącznikiem do elektronicznego sprawozdania finansowego jednostki dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (OPP), z kwotami wyrażonymi w złotych. Od 1.10.2018 r. weszł
0
2365
SFJINZ Rach-Pb (v.1-2) Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) w złotych - z wysyłką pliku xml JPK_SF
Ten formularz jest załącznikiem do elektronicznego sprawozdania finansowego jednostki innej, z kwotami wyrażonymiw złotych. Od 1.10.2018 r. weszły w życie przepisy dokonujące modyfikacji w sposobie sporządzenia i udostępniania sprawozdańfinansowych i innych dokumentów finansowyc
0
2242
NIP-B (5) (archiwalny) Informacja o rachunkach
Formularz NIP-B może być składany tylko jako załącznik do formularzy NIP-2 i NIP-7. Pola jasne wypełnia składający, pola ciemne wypełnia urząd skarbowy. Formularz należy wypełnić na maszynie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.
0
2193
SFJGKZ Rach-Pb (v.1-2) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) do sprawozdania finansowego grup kapitałowych w złotych - z wysyłką pliku xml JPK_SF
Ten formularz jest załącznikiem do elektronicznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, z kwotami wyrażonymiw złotych. Od 1.10.2018 r. weszły w życie przepisy dokonujące modyfikacji w sposobie sporządzenia i udostępniania sprawozdańfinansowych i innych do
0
2159
NIP-C (5) (archiwalny) Informacja o miejscach prowadzenia działalności
Pola jasne wypełnia składający, pola ciemne wypełnia urząd skarbowy. Formularz należy wypełnić na maszynie, komputerowo lub ręcznie dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. Formularz „NIP-C Informacja o miejscach prowadzenia działalności” może
0
1719
SFJSOI ID (1) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Formularz SFJSOI ID jest załącznikiem do elektronicznego sprawozdania finansowego organizacjiinnej. Sprawozdanie organizacji innej (SFJSOI) jest to wzór sprawozdania dla pozostałych jednostek zobowiązanych do składania sprawozdań finansowych do Szefa Krajowej Administracji Skarb
5.0
1266
NIP-2 (9) - Ad (archiwalny) Załącznik do NIP-2: Adresy miejsc prowadzenia działalności
W zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP-2 należy podać adresy wszystkich miejsc prowadzenia działalności (również hurtowni, magazynów, składów), a w zgłoszeniu aktualizacyjnym stosownie do okoliczności i zmian. W przypadku braku miejsca na formularzu NIP-2 należy sporządzić listę adres
5.0
905
NIP-2 (9) - Rach (archiwalny) Załącznik do NIP-2: Rachunki związane z działalnością
W zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP-2 należy podać rachunki związane z działalnością (z wyjątkiem rachunku wskazanego do zwrotu podatku lub nadpłaty w poz. 51-54 części B.10.1.). W przypadku braku miejsca na formularzu NIP-2 należy wypełnić załącznik "Rachunki związane z działalnoś
0
807
NIP-2 (9) - NI (archiwalny) Załącznik do NIP-2: Informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach
W zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP-2 część B.9. dotyczącą numerów identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach należy wypełnić tylko wówczas, gdy składający uzyskał numery służące identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych w innych krajach. W przypadku braku
0
493
NIP-D (6) (archiwalny) Informacja o wspólnikach lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową
Formularz NIP-D jest załącznikiem do formularza NIP-2. Załącznik ten zgodnie z artykułem 5 i 9 ustawy składa spółka cywilna, osobowe spółki handlowe (w tym jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna) i podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasa
0
1771
NIP-5/W (6) (archiwalny) Wniosek/informacja o nadanym numerze identyfikacji podatkowej
Zgodnie z art.13 ust.3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U.z 2004 r. Nr 269,poz.2681, z późn. zm.), naczelnik urzędu skarbowego wydaje: na wniosek podmiotu - zaświadczenie o nadaniu NIP podmiotowi, który s
0
1722
SFJMIZ (1) (archiwalny) e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF dla jednostek mikro w złotych zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości - z wysyłką JPK_SF (1)
Ten formularz służy do przygotowania i wysyłki elektronicznego sprawozdania finansowego jednostki mikro, z kwotami wyrażonymiw złotych. W skład tego sprawozdania finansowego wchodzą takie formularze jak: Informacje ogólne oraz informacjeuzupełniające do bilansu sprawozdania dl
3.9
26 406
SFJMAZ (1) (archiwalny) e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF dla jednostek małych w złotych zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości - z wysyłką JPK_SF (1)
Ten formularz służy do przygotowania i wysyłki elektronicznego sprawozdania finansowego jednostki małej, z kwotami wyrażonymi wzłotych. W skład tego sprawozdania finansowego wchodzą takie formularze jak: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i obja
3.8
24 712
SFJINZ (1) (archiwalny) e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF dla jednostek innych w złotych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - z wysyłką JPK_SF (1)
Ten formularz służy do przygotowania i wysyłki elektronicznego sprawozdania finansowego jednostki innej, z kwotami wykazanymi w złotych. W składsprawozdania finansowego jednostki innej wchodzą takie formularze jak: Wprowadzenie do sprawozdania finansowegooraz dodatkowe informa
4.5
29 250
SFJGKZ (1) (archiwalny) Skonsolidowane e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF dla jednostek innych - grup kapitałowych w złotych - z wysyłką JPK_SF (1)
Ten formularz służy do przygotowania i wysyłki elektronicznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, z kwotami wyrażonymi w złotych. Konsolidacja sprawozdań finansowych to połączenie sprawozdań finansowych dwóch lub więcej podmiotów gospodarczych, funkcjon
5.0
11 279
SFJMI Info (archiwalny) Informacje ogólne oraz informacje uzupełniające do bilansu sprawozdania finansowego dla jednostek mikro - zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości - z wysyłką JPK_SF (1)
Ten formularz jest załącznikiem do elektronicznego sprawozdania finansowego jednostki mikro. Służy do wprowadzenia informacji ogólnych i uzupełniającychdo sprawozdania finansowego, w którym podajemy w nim dane identyfikujące jednostkę, informacjęczy działalność jednostki będzie k
5.0
20 374
Strona 3 z 6

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.