Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych druki do wypełnienia

PFRON INF-U-R Rozliczenie środków uzyskanych w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za okres roczny
INF-U-R Rozliczenie środków uzyskanych w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za okres roczny składa wnioskodawca, o którym mowa w art. 25a ust. 2-5 ustawy, który uzyskał za okres sprawozdawczy refundację składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych.
0
2311
OoBS Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych
Od 15.01.2015 r. spółki jawne oraz partnerskie, które prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów są zobowiązane złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdanie finansowego. Spółki jawne oraz partnerskie, kt
0
2308
PFRON DEK-1-u Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – korzystanie z obniżenia wpłat
Deklarację DEK-1-u wypełnia pracodawca, o którym mowa w art. 21 ust. 1, 2a, 2b i 2g ustawy, zobowiązany do wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Deklarację należy złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoli
0
2253
PFRON DEK-1-b Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Deklarację DEK-I-b wypełnia pracodawca, o którym mowa w art. 21 ust. 2b i 2g ustawy, zobowiązany do wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Deklarację należy złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności
0
2242
PFRON INF-O-PR Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Instrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w spra
5.0
2190
PFRON DEK-2-b Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Deklarację DEK-II-b wypełnia pracodawca, o którym mowa w art. 29 ust. 3a, 3b, 3c lub 3g ustawy, zobowiązany do wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Deklarację należy złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały ok
0
2175
PFRON INF-O-PP (zal) Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Z dniem 14 stycznia 2011 r. został zmieniony obowiązek przedstawiania przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzo
3.5
2007
PFRON INF-U Informacja o kwocie obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Deklarację INF-U składa sprzedający, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Adresatem formularza jest nabywca, o którym mowa w art. 22 ustawy. Termin składania informacji: do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadł termin płatności za zakup, o którym
0
1956
PFRON DEK-2-u Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Deklarację DEK-II-u składa pracodawca, o którym mowa w art. 22b ustawy, zobowiązany do wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Termin składania deklaracji: do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodując
0
1901
OoSWSF Oświadczenie o spełnieniu wymagań przez sprawozdanie finansowe
Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. Sprawozdanie finansowe p
0
1812
ZUS-PFRON RD-FPW-01 Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę stanowi załącznik do każdego wniosku WN-U-A. Wniosek o udzielenie ulgi należy określić rodzaj pomocy, o jaką podatnik występuje: pomoc de minimis lub pomoc inna niż minimis. W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis nal
0
1765
PFRON Wn-W (II) (od I 2015) Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, zwany dalej "refundacją", ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może
3.0
1761
PFRON Wn-W (I) (od I 2015) Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, zwany dalej "refundacją", ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może
5.0
1750
PFRON INF-WZ Informacja o zmianach dotyczących spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy
Informacja INF-WZ sporządzana jest przez pracodawców prowadzących zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej o zmianach dotyczących spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy. Informacje INF-WZ należy złożyć woje
0
1671
PFRON WoPTD Wniosek o przywrócenie terminu na złożenie dokumentu Wn-U-G/ Wn-U-A/ Wn-D
Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z przepisami o systemie ubezpie
0
1601
PFRON WN-KZ(I) (od I 2015) Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (część I)
Zwrot kosztów może zostać przyznany pracodawcy,który: zobowiązał się do zatrudniania osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy; złożył wniosek o zwrot kosztów, zwany dalej „wnioskiem”. Wniosek składa się do: Funduszu — w przypadku wnio
0
1581
PFRON WN-KZ(III) (od I 2015) Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (część III)
Zwrot kosztów może zostać przyznany pracodawcy,który: zobowiązał się do zatrudniania osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy; złożył wniosek o zwrot kosztów, zwany dalej „wnioskiem”. Wniosek składa się do: Funduszu — w przypadku wnio
0
1447
PFRON WN-KZ(IV) (od I 2015) Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (część IV)
Zwrot kosztów może zostać przyznany pracodawcy,który: zobowiązał się do zatrudniania osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy; złożył wniosek o zwrot kosztów, zwany dalej „wnioskiem”. Wniosek składa się do: Funduszu — w przypadku wnio
4.0
1412
PFRON WN-KZ(II) (od I 2015) Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (część II)
Zwrot kosztów może zostać przyznany pracodawcy,który: zobowiązał się do zatrudniania osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy; złożył wniosek o zwrot kosztów, zwany dalej „wnioskiem”. Wniosek składa się do: Funduszu — w przypadku wnio
0
1295
PFRON OosPPsPP (archiwalny) Oświadczenie o statusie prawnym przedsiębiorstwa samodzielnego/ partnerskiego/ powiązanego
Oświadczenie o statusie prawnym przedsiębiorstwa muszą przesyłać PFRON pracodawcy, dla których dofinansowanie 
 do pensji niepełnosprawnych pracowników stanowi pomoc publiczną. Informację powinna podpisać osoba upoważniona 
 do przedstawiania tych danych. Może to też zrobi
0
1089
Strona 2 z 7

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.