PFRON WN-KZ(I) (od I 2015)  Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (część I)

PFRON WN-KZ(I) (od I 2015) Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (część I)

00
1573
Wersja: 01.01.2015
Obowiązuje od 01.01.2015

Do czego stosuje się PFRON WN-KZ(I) (od I 2015)

Zwrot kosztów może zostać przyznany pracodawcy,który:

  • zobowiązał się do zatrudniania osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy;

  • złożył wniosek o zwrot kosztów, zwany dalej „wnioskiem”.

Wniosek składa się do:

  1. Funduszu — w przypadku wniosków składanych przez starostę;
  2. starosty właściwego ze względu na:
  • miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotnej albo poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu — w przypadku gdy zwrot kosztów dotyczy tej osoby,

  • miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, miejsce siedziby albo miejsce zamieszkania pracodawcy — w pozostałych przypadkach.

Do wniosku dołącza się odpowiednio:

  • aktualne zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające dane, o których mowa w poz. 4—6 i 20 w bloku B1 części I wniosku;
  • informację o wysokości otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis albo informację o nieotrzymaniu pomocy — w zakresie wynikającym

z art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99) — w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych;

  • kopię dokumentu poświadczającego tytuł prawny do nieruchomości, budynku, lokalu lub pomieszczenia w przypadku zwrotu kosztów.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku starosta informuje pracodawcę o nieprawidłowościach w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku oraz wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Termin podlega przedłużeniu na wniosek pracodawcy, jeżeli usunięcie nieprawidłowości nie może nastąpić w terminie z przyczyn nieleżących po stronie pracodawcy.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. 2014 poz. 1987).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF