Praca i kadry

Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↓
 • DZFWD-PPK Deklaracja w zakresie finansowania wpłat dodatkowych do pracowniczych planów kapitałowych (PPK)
  Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny i dobrowolny program systematycznego oszczędzania, przeznaczony dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.  Uczestnictwo...
  Liczba pobrań: 471
  Brak głosów
 • UoPN Umowa o pracę nakładczą
  Umowa o pracę nakładczą, powinna być zawarta na piśmie, z określeniem rodzaju umowy i jej podstawowych warunków, a w szczególności rodzaju pracy i terminu jej rozpoczęcia oraz zasad wynagradzania. Umowę zawiera się na okres próbny, na czas określony...
  Liczba pobrań: 475
  Brak głosów
 • UchOZ Uchwała w sprawie odwołania z funkcji członka/prezesa zarządu
  Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona. Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że...
  Liczba pobrań: 477
  Brak głosów
 • OWZUR Opinia do wniosku złożonego przez pracodawcę w sprawie zawarcia umowy o refundację wynagrodzeń ...
  Pracodawca zatrudniający młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, zwanym dalej "wnioskiem o zawarcie umowy...
  Liczba pobrań: 477
  Brak głosów
 • WowSNW Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (do 16 lat) - Warszawa
  Formularz przeznaczony jest dla osób, które ubiegają się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do celów takich jak :  odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia w celu przystosowania do pracy na stanowiskach...
  Liczba pobrań: 479
  Brak głosów
 • ZAS-S (3) (archiwalny) Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy
  Organ podatkowy na wniosek osoby, która uprawdopodobni, że może być spadkobiercą, wydaje zaświadczenie o wysokości znanych temu organowi zobowiązań spadkodawcy wymienionych w art. 98 § 1 i 2. Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny...
  Liczba pobrań: 480
  Brak głosów
 • OŚW-del Oświadczenie w związku z przekroczeniem limitu wydatku w czasie podróży służbowej
  Oświadczenie składa się w związku z przekroczeniem przez pracownika ustalonego przepisami prawa limitu wydatku w czasie podróży służbowej.   W przypadku podróży służbowej dokument polecenia wyjazdu służbowego wystawiany jest jako...
  Liczba pobrań: 481
  Brak głosów
 • OPPA Oświadczenie pracownika w sprawie praw autorskich
  Pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron....
  Liczba pobrań: 483
  Brak głosów
 • Obkd (del) Oświadczenie o braku kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w czasie podróży służbowej
  Ryczałt na przejazdy środkami komunikacji przysługuje w wysokości 20% kwoty diety i wynosi 6 zł. Jest on naliczany za każdą rozpoczętą dobę podróży, jeśli w tym czasie pracownik ponosił koszty dojazdów komunikacją miejscową. Za...
  Liczba pobrań: 483
  Brak głosów
 • ZUS Z-3 zal Zaświadczenie płatnika składek - załącznik
  Pracownicy nabywają prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Do 30-dniowego okresu nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia...
  Liczba pobrań: 484
  Brak głosów