Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Prawne i sądowe druki do wypełnienia

PB-9 Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
W jaki sposób przenieść pozwolenie na budowę Stronami w postępowaniu o przeniesienie pozwolenia na budowę są wyłączniedotychczasowy i nowy inwestor. Dotychczasowy inwestor, dla którego decyzja pierwotnie była wydana, musi zgodzić się na przeniesieniedecyzji o pozwoleniu na budow
0
236
PoWUB Postanowienie o wezwaniu do usunięcia braków w odwołaniu
Braki formalne wniesionego pisma tak samo w postępowaniu w pierwszej instancji, jak i w czasie odwołania od wcześniejszej decyzji, należy wyeliminować działaniem wnoszącego. Jeżeli wnoszący odwołanie nie wyeliminuje ich z własnej inicjatywy, organ powinien wezwać do ich usunięci
0
234
PoZPOP Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie odpowiedzialności dzierżawcy
Zawieszenie postępowania podatkowego polega na czasowym nieprowadzeniu postępowania w związku z pojawieniem się czasowo zdarzenia, uniemożliwiającego prowadzenie go w standardowy sposób. Zawieszenie następuje na wniosek strony lub z urzędu. Organ podatkowy zawiesza postępowanie:
0
228
DSOOT Decyzja w sprawie odmowy odroczenia terminu płatności podatku
Odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej stanowi jedną z podstawowych ulg w spłacie podatków, jakie przyznać w drodze decyzji administracyjnej może organ podatkowy. Pozwala ona, przy odciążeniu podatnika, wyegzekwować od niego całą wartość zaległości podatkowej. Dla pod
0
225
POD ZAL (archiwalny) Protokół odbioru dokumentu - załącznik
Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie więcej niż trzech tytułów wykonawczych można w zawiadomieniu dodać bloki przeznaczone na ujęcie więcej tytułów wykonawczych, oznaczając je kolejnym numerem. Zajęcie praw majątkowych związanych z odbieranym dokumentem, zwanych dalej &bdquo
0
218
DoOTP Decyzja o odroczeniu terminu płatności podatku
Decyzja stanowi podstawę dla stosowania podstawowej ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. W efekcie jej wydania termin zapłaty zobowiązania podatkowego przesuwa się w czasie na dzień wskazany w decyzji. Jednocześnie po jej wydaniu, zobowiązanie podatkowe nie przekształca się po
5.0
218
DSONP Decyzja w sprawie określenia nadpłaty w podatku
Za nadpłatę uważa się kwotę: nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku; podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej; zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli określono je nienależnie lub w wysokości więk
0
216
PB-15 Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego (PB-15)
Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego (PB-15) należy złożyć do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego: powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego lub wojewódzki inspektora nadzoru budowlany (w zakresie spraw wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 Prawa budowl
0
216
PB-18 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
Kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę Jeżeli zmiana sposobu użytkowania wymaga przeprowadzenia robót budowlanych, dla których potrzebne jest zgłoszenie budowy lub robót budowlanych, to urząd zajmując się zgłoszeniem zmiany sposobu użytkowania uzna je zazgłoszenie budowy lub
0
214
PDoPPW Poinformowanie dłużnika o przekazaniu praw do wierzytelności
Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczen
0
209
PB-10 Wniosek o przeniesienie decyzji na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
Kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę 1. W przypadku zmiany właściciela działki lub terenu, dla których organ nadzoru budowlanego w postępowaniu naprawczym w sprawie robót budowlanych prowadzonych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków zawartych w pozwoleniu na
0
198
DSZDO Decyzja w sprawie zmiany decyzji ostatecznej ustalającej łączne zobowiązanie pieniężne
Organ podatkowy ma prawo zmienić ewentualnie uchylić decyzje ostateczną w trybie, w którym nie dochodzi do zaskarżenia tej decyzji. W trybie zmiany, jej modyfikacja przeprowadzana jest przez organ, który ją wydał bez konieczności przedstawiania jej organowi wyższego szczebla. Dec
0
189
RFR-Z67 Wniosek o zmianę danych w rejestrze fundacji rodzinnych POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE
Formularz RFR-Z67 obowiązuje od dnia 22 maja 2023 roku. Wniosek należy złożyć w sądzie właściwym ze względu na rozpatrzenie sprawy - we wskazanym przypadku jest to Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. Druk należy wypełnić według instrukcji oraz dołączyć niezbędne dokumenty, k
0
189
PoWZUO Postanowienie o wyrażeniu zgody na umorzenie odsetek
Organy podatkowe mają prawo czy to z urzędu, czy też na wniosek podatnika udzielać ulg w spłacaniu podatków oraz zaległości podatkowych. Ulgi podatkowe tego rodzaju pozostają działaniem szczególnym, a zatem wystąpić mogą one jedynie, gdy będą motywowane szczególną sytuacją podatn
0
185
RFR-ZB Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze fundacji rodzinnych ZMIANA ‒ CZŁONKOWIE ZGROMADZENIA BENEFICJENTÓW
Formularz RFR-ZBobowiązuje od dnia 22 maja 2023 roku. Wniosek należy złożyć w sądzie właściwym ze względu na rozpatrzenie sprawy - we wskazanym przypadku jest to Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. Druk należy wypełnić według instrukcji oraz dołączyć niezbędne dokumenty, któ
0
185
RFR-ZY Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze fundacji rodzinnych NUMER IDENTYFIKACYJNY REGON, NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ NIP
Formularz RFR-ZYobowiązuje od dnia 22 maja 2023 roku. Wniosek należy złożyć w sądzie właściwym ze względu na rozpatrzenie sprawy - we wskazanym przypadku jest to Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. Druk należy wypełnić według instrukcji oraz dołączyć niezbędne dokumenty, któ
0
185
DDSD Decyzja dokonująca sprostowanie decyzji
Wydana przez organ podatkowy oraz doręczona stronie decyzja podatkowa może nie w pełni odzwierciedlać stan faktyczny, którego ma dotyczyć. Może zatem zawierać pewne braki formalne, których skutki prawne można zminimalizować dokonując sprostowania, ewentualnie uzupełnienia poprzed
0
184
FAT-1 (1) (archiwalny) Informacje o amerykańskich rachunkach raportowanych
FAT-1 stanowi wzór formularza zawierającego informacje o amerykańskich rachunkach raportowanych, określone w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie popraw
5.0
184
UpnZ zal. Załącznik do umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie
Celem zabezpieczenia roszczeń jednego podmiotu w stosunku do drugiego dopuszczalne jest przeniesienie własności majątku w taki sposób, że wykonanie określonego umownie zobowiązania spowoduje zwrot własności i zwolnienie zobowiązania. Spotyka się dwie metody zabezpieczenia w formi
0
183
RFR-ZK Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze fundacji rodzinnych ZMIANA – ZARZĄD / RADA NADZORCZA FUNDACJI RODZINNEJ
Formularz RFR-ZKobowiązuje od dnia 22 maja 2023 roku. Wniosek należy złożyć w sądzie właściwym ze względu na rozpatrzenie sprawy - we wskazanym przypadku jest to Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. Druk należy wypełnić według instrukcji oraz dołączyć niezbędne dokumenty, któ
0
181
Strona 24 z 43

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.