Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Umowy, pisma, wnioski druki do wypełnienia

OoOR (archiwalny) Oświadczenie osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę po przekroczeniu granicy/na podstawie decyzji państwowego inspektora
Od 1 kwietnia 2020 r. osoba poddana obowiązkowej kwarantannie, która przekroczyła granicę po 31 marca 2020 r., odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi [2]. To oznacza, że za okres obowiązkowej kwarantanny osoby te mają prawo do świadczeń z tytułu ch
5.0
3210
UNPd Umowa najmu pomieszczenia dla celów prowadzenia działalności gospodarczej
Dowolność zawierania umów nie wyklucza najmu części budynku czy lokalu. Stąd możliwe jest wynajęcie pokoju, sali, ściany czy korytarza. Umowa powinna precyzyjne wskazywać co stanowi przedmiot najmu, jakie są jego warunki oraz jaka jest wysokość i zasada płatności czynszu z tytułu
3.2
3205
PRumZ Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy zlecenie
Zawarcie umowy zlecenie nie powoduje, że jej rozwiązanie może nastąpić dopiero z ostatnim dniem, do którego umowa została zawarta. Dopuszczalne jest przede wszystkim skorzystać z terminów wypowiedzenia umowy. Warunkiem jest jednak, by umowa takie terminy wypowiedzenia przewidywał
0
3198
UDG Umowa dzierżawy gruntu
Umowa dzierżawy gruntu Dzierżawa z reguły związana jest z dłuższym okresem wieloletnich umów dotyczących gruntów. Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca
4.0
3192
GUS DNU-R (2022) Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług za rok 2022
Do wypełnienia sprawozdania rocznego DNU-R zobowiązani są rezydenci podmioty gospodarki narodowej dostarczający i/lub nabywający usługi od nierezydentów, których: przychody z tytułu dostarczania usług, wymienionych w załączniku nr 1, części A, nierezydentom nie przekroczyły w
0
3171
WPDJAPT Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego
Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium rzeczypospolitej polskiej w charakterze pracownika tymczasowegojest składane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, w celu wpisu oświadczenia do ew
0
3140
WoWPZ Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium rzeczypospolitej polskiej w charakterze pracownika tymczasowegojest składane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, w celu wpisu oświadczenia do ew
0
3120
EPR-zal (archiwalny) Ewidencja przychodów ryczałtowych - załącznik
Podatnicy, którzy dokonali wyboru rozliczenia podatku zarówno z działalności gospodarczej, jak i z najmu, dzierżawy i umów podobnych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zobowiązani są dla celów księgowych prowadzić ewidencję przychodów zgodnie ze wzorem wskazanym w
5.0
3095
ZPPWPC Zawiadomienie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy o podjęciu / niepodjęciu pracy przez cudzoziemca (art. 88z ust.13)
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pr
0
3092
KSW-BHP-zal Ramowy program szkolenia - załącznik do Karty szkolenia wstępnego
Wzór karty szkolenia wstępnego określony został w załączniku nr 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. Według powyższego rozporządzenia pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazani
0
3081
OPPWPC Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instyt
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest składane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, w celu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń. Oświadczenie wpisane przez Powiatowy Urząd Pracy do ewidencji oświadczeń uprawnia cudzoziemca do wykonywania p
0
3081
KOP-zal Oświadczenie dotyczące danych osobowych - załącznik do druku kwestionariusz dla pracownika kadry pracownicy
Przepisy przewidują dwa wzory kwestionariuszy, w których pracownicy i kandydaci do pracy podają swoje dane osobowe: jeden dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, drugi dla już zatrudnionego pracownika. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r.
0
3076
WoZPZ Wniosek o zaniechanie poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
Począwszy od 2022 r. dopuszczalnym jest złożenie wniosku o brak zaliczki na podatek od uzyskiwanych wynagrodzeń. Wniosek składany może być do płatnika podatku z tytułu wynagrodzenia z umowy zlecenia oraz do płatników, którymi są: spółdzielnie od oprocentowania wkładów pienięż
5.0
3060
IPOWM (archiwalny) Informacja dla pracownika / porozumienie z przedstawicielem pracowników o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych
W związku ze spadkiem obrotów w okresie stanu epidemii, dopuszczalne jest w zakładzie pracy: ● ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa w art. 132 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, do nie mniej niż 8 godzin, i nieprzerwanego odpoczynku, o który
0
3057
ZADDK Zgłoszenie/aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy
Formularz Zgłoszenie/aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy należy złożyć w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kas do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę formularz Zgłoszenie /
0
3054
UP-OP-DZ Upoważnienie/pełnomocnictwo do sprawowania opieki nad dzieckiem/podopiecznym
Do typowych czynności należy powierzanie okresowo opieki nad małoletnim członkowi własnej rodziny, np. wujowi, dziadkom czy teściom. Niektóre urzędy i instytucje honorują pisemne upoważnienie przekazane przez rodzica lub opiekuna prawnego w formie pisemnej. Z formalnego punktu wi
2.7
3048
FoDO Formularz odbioru dowodu osobistego
Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należących do Unii Europejskiej oraz państw nie będących
0
3042
HDI Handlowy dokument identyfikacyjny
Formularz handlowego dokumentu identyfikacyjnego określony jest dla mięsa niepoddanego rozbiorowi, mięsa poddanego rozbiorowi oraz dla przetworów mięsnych, mleka i przetworów mlecznych, miodu i jego przetworów, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz ich przetworów, oraz dla produktów
0
3027
PUOWP Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wypełnia pracodawca, podając informacje dotyczące poszkodowanego. W pierwszym punkcie podaje się dane identyfikacyjne pracodawcy: nazwę pełną lub imię i nazwisko pracodawcy, adres siedziby, NIP,, PESEL.Jeżeli nie zost
0
3017
PB-5 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
Pozwolenie na budowę jest to dokument urzędowy otrzymany w drodze decyzji administracyjnej zezwalający na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego (art. 3 pkt 12 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409), z późn
0
3015
Strona 12 z 78

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.