Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Zakład Ubezpieczeń Społecznych druki do wypełnienia

ZUS ZAS-26 Oświadczenie o przyjęciu na wychowanie dziecka do ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego - wersja papierowa
ZAS-26 to oświadczenie dla osób ubiegających się o zasiłek macierzyński z powodu przyjęcia na wychowanie dziecka/ dzieci. We wniosku należy wskazać dane wnioskodawcy, dane płatnika składek oraz datę przyjęcia na wychowanie dzieci.
0
4312
ZUS ZAO (archiwalny) Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego - wersja papierowa
Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego Instrukcja wypełniania: Jesteś ojcem i starasz się o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego bo urodziło Ci się dziecko lub przysposobiłeś dziecko? Wypełnij ten wniosek, a rozpatrzymy, czy przysługuje Ci zasiłek
0
4255
ZUS ESUN (archiwalny) Wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
ZUS ESUN to formularz przeznaczony dla osób ubiegających się o świadczenie uzupełniające, niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Wnioski można składać w placówce ZUS lub przesłać pocztą - wnioski rozpatrywane są od 1 października 2019 r. Świadczenie uzupełniające można otrzyma
0
4228
ZUS RP-6Z (archiwalny) Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych
Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych jest załącznikiem do formularza "Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych" - ZUS Rp-6. Wypełniany w przypadku braku miejsca do podania wszystkich okresów składkowych i nieskładkowych na formular
0
4195
ZUS ZAS-58 (archiwalny) Wniosek/skarga o udzielenie wyjaśnień/wydanie decyzji w sprawie prawa do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego
W skardze/wniosku należy podać dane niezbędne do jego rozpatrzenia, tj. dane identyfikacyjne świadczeniobiorcy (PESEL lub w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, nazwisko, imię, datę urodzenia) oraz dane adresowe (adres zameldowania na poby
3.9
4095
ZUS ZIUA Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
Formularz ZUS ZIUA wypełnia się dla osób zgłoszonych na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA w przypadku, gdy uległy zmianie lub wymagają korekty dane identyfikacyjne ubezpieczonego (tj. numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego albo paszportu, nazwisko, pierwsze imię, data urodzeni
3.0
4077
ZUS ZAS-58 Wniosek/skarga o udzielenie wyjaśnień/wydanie decyzji w sprawie prawa do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego - wersja papierowa
W skardze/wniosku należy podać dane niezbędne do jego rozpatrzenia, tj. dane identyfikacyjne świadczeniobiorcy (PESEL lub w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, nazwisko, imię, datę urodzenia) oraz dane adresowe (adres zameldowania na poby
0
4043
IMOU Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej
Od 1 listopada 2013 druk RMUA zostaje zastąpiony dwoma formularzami: Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej oraz Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 1101)). Od 2012 roku
0
4039
ZUS ERP-7 Inf Informacja do zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
Formularz stanowi załącznik do drukuZUS ERP-7. Zaświadczenie ZUS ERP-7 potwierdza okres zatrudnienia pracownika oraz osiągane przez niego zarobki w danym zakładzie pracy. Formularz ten wystawia pracodawca swoim aktualnym , a także byłym pracownikom. Podczas wypełniania tego zaśw
0
3985
ZUS RD-2 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis, de minimis w rolnictwie, de minimis w rybołówstwie
Formularz ZUS-RD-2 stanowi oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis. W danych identyfikacyjnych należy podać NIP i REGON, a jeżeli nie nadano tych numerów albo jednego z nich należy wpisać numer PESEL, datę urodzenia lub serię i numer dowodu osobistego lub paszportu albo
4.0
3962
ZUS US-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby, która w Polsce wykonuje pracę na własny rachunek i będzie wykonywać działalność w innym państwie członkowskim - wersja papierowa
Formularz przeznaczony jest dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa Członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii na podstawie art. 12.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
0
3933
ZUS IORB Informacja o rachunku bankowym/zmianie rachunku bankowego
Chcąc otrzymywać emeryturę, rentę lub inne świadczenia z ZUS lub KRUS na swoje konto bankowe a nie przekazem pocztowym należy zgłosić ten fakt do odpowiedniego oddziału ZUS lub KRUS. Wnioskodawca może w tym celu sam złożyć odpowiedni formularz, na którym wskazuje numer swojego ra
1.0
3926
ZUS EPD-16 Oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem - z wysyłką do PUE ZUS
Świadczeniobiorca - podatnik może złożyć oświadczenie, w którym określa zamiar łącznego opodatkowania w roku podatkowym: a) z małżonkiem, określając granicę skali podatkowej, którą przekroczą dochody małżonka, b) z dziećmi, jeżeli jest osobą samotnie wychowującą dzieci: małole
0
3869
ZUS OL-2 Wniosek pracodawcy o kontrolę zaświadczenia lekarskiego - z wysyłką do PUE ZUS
W przypadku wątpliwości dotyczących zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA, pracodawca może wystąpić do ZUS w sprawie kontroli prawidłowości wystawienia zaświadczenia lekarskiego składając wniosek ZUS OL-2. Wniosek powinien zawierać wszystkie dane niezbędne do jego rozpatrzenia, tj.
1.0
3851
ZUS ENSK Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne - wersja papierowa
Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje tylko pod warunkiem rozwiązania stosunku(ów) pracy. Wniosek należy złożyć w Oddziale lub Inspektoracie ZUS właściwym ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały osoby ubiegającej się o nauczycielskie świadczenie kompensa
0
3845
ZUS US-54 Informacja o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego - wersja papierowa
Deklaracja stosowana jest, jeśli składany jest wniosek o wydanie zaświadczenia A1 przez obywatela państwa trzeciego pod warunkiem, gdy osoba ta legalnie zamieszkuje na terytorium państwa członkowskiego (warunki te regulowane są przez przepisy unijne, wymagające podstawy do potwie
0
3691
ZUS ZPW (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zasiłku
Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zasiłku należy wypełnić w przypadku, gdy osoba chce otrzymać zaświadczenie: o prawie do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, o kwotach świadczeń, które zostały wypłacone przez ZUS, o tym, że ZUS otrzymał wniosek o ś
4.5
3661
ZUS US-5 Wniosek o ustalenie ustawodawstwa właściwego - z wysyłką do PUE ZUS
Wniosek ZUS US-13 może złożyć osoba mieszkająca w Polsce, która stara się o ustalenie ustawodawstwa z związku z pracą najemną lub pracą na własny rachunek na terenie dwóch lub więcej państw członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii. Do wniosku należy dołączyć wszelkie dokumenty lub do
0
3643
ZUS OL-2 Wniosek pracodawcy o kontrolę zaświadczenia lekarskiego - wersja papierowa
W przypadku wątpliwości dotyczących zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA, pracodawca może wystąpić do ZUS w sprawie kontroli prawidłowości wystawienia zaświadczenia lekarskiego składając wniosek ZUS OL-2. Wniosek powinien zawierać wszystkie dane niezbędne do jego rozpatrzenia, tj.
0
3640
ZUS ER ZAS-68 (archiwalny) Wniosek o zmianę danych adresowych/nazwiska/imienia
Wniosek należy złożyć do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej dla miejsca zamieszkania ubezpieczonego. Wniosek powinien zawierać wszystkie dane niezbędne do jego rozpatrzenia, tj. dane identyfikacyjne ubezpieczonego (nazwisko, imię pierwsze, numery PESEL i NIP, a w pr
4.0
3630
Strona 8 z 53

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.