WWD-G Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/drzew/krzewów Gdańsk

WWD-G Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/drzew/krzewów Gdańsk

00
459
Wersja: 14.12.2012

Do czego stosuje się WWD-G

Wymagane dokumenty:

  • Szkic sytuacyjny nieruchomości z oznaczeniem lokalizacji drzew (-a) lub krzewów (-u),
  • Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew lub krzewów stanowiących formę zaprojektowanej zieleni w obszarach wpisanych do rejestru zabytków,
  • Aktualny dokument potwierdzający posiadanie przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości zlokalizowanej w obszarze wpisanym do rejestru zabytków, wynikającego z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego (np: wypis i wyrys z rejestru gruntów/ akt notarialny/ wypis z kw ) - oryginał lub kopia potwierdzona przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem,
  • Zgoda właściciela (współwłaściciela) obiektu - oryginał lub kopia potwierdzona przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem (w przypadku, gdy zachodzi taka konieczność),
  • Upoważnienie udzielone Wnioskodawcy działającemu w imieniu osoby posiadającej tytuł prawny do korzystania z nieruchomości - oryginał lub kopia potwierdzona przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem (w przypadku, gdy zachodzi taka konieczność).

Termin i sposób załatwiania sprawy:

  • wydawanie pozwolenia załatwiane jest w trybie decyzji administracyjnej, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku,
  • rozpatrzenie sprawy w trybie decyzji poprzedza wszczęcie postępowania. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego wystosowane zostaje do każdego, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie,
  • w przypadku stwierdzenia niekompletności wniosku lub jeśli nie czyni on zadość innym wymaganiom, ustalonym w przepisach prawa - organ wzywa wnoszącego do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

http://www.gdansk.pl

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. - o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.), - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.), - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), - Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 09.06.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 150 poz. 1579), - Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.), - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r, w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004r. Nr 228 poz. 2306), - Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2006r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2007 (M.P. z 2006r. nr 73 poz. 733), - Porozumienie z dnia 5 stycznia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Gdańska w sprawie prowadzenia spraw właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miasta Gdańska (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 7 z dnia 19 stycznia 2004 r. poz. 110).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF