WWD-Kra Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Kraków

Wersja: 30.07.2013 | Pobrań: 458
Brak głosów

Opis: WWD-Kra Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Kraków

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
I.    Wniosek (na druku stanowiącym załącznik do niniejszej procedury) od posiadacza nieruchomości, zawierający:
1.    imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości; PESEL, NIP, REGON
2.    oznaczenie terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy – podanie numeru działki ewidencyjnej, obrębu, jednostki ewidencyjnej zgodnie z ewidencją gruntów, usytuowanie na terenie Krakowa – nazwa ulicy/osiedla, numer posesji;
3.     nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
4.    obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm od ziemi, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo

  • posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
  • nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa

5.    wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy w m2
6.    miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu oraz  termin posadzenia nowych egzemplarzy w zamian za usunięte drzewa lub krzewy;
7.    wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej
 
II. Załączniki do wniosku:
1.   Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
2.   Zgoda właściciela nieruchomości na planowane usunięcie drzew lub krzewów (oryginał), jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem, ani jego wieczystym użytkownikiem. Wymóg uzyskiwania zgody właściciela nie dotyczy nieruchomości, zarządców nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa,  posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, w których właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi.
W przypadku, gdy drzewa i krzewy rosną na terenie zarządzanym przez jednostki miejskie (ZIKiT, ZZM, ZBK, ZCK), zgodę od tych jednostek na usunięcie drzew i krzewów. W przypadku gdy wnioskodawca jest Spółdzielnia Mieszkaniowa lub Wspólnota Mieszkaniowa – oświadczenie o poinformowaniu o zamiarze wycięcia drzewa lub krzewu zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 83b ust. 2 ustawy o ochronie przyrody).
3.    Rysunek, mapę określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości lub
4.   Wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości Oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia wykonać w formie inwentaryzacji zieleni (wszystkich drzew i krzewów) występującej na terenie objętym inwestycją z określeniem:
a)  gatunków drzew i krzewów,
b) obwodu pni na wysokości 130 cm od ziemi, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo

  • posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
  • nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa

c)  wysokości drzew i zasięgu ich koron,
d) powierzchni porośniętej krzewami w m2,
e)  stanu zdrowotnego zieleni w ocenie wnioskodawcy oraz zaznaczeniem drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia (wycinki lub przesadzenia) na mapie.
Inwentaryzacja winna zawierać część opisową oraz graficzną na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmującej projekt zagospodarowania i uzbrojenia działki lub terenu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462). Oznaczenia drzew i krzewów należy wykonać zgodnie z normą PN-B-01027:2002 - Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu.
5.   Projekt planu na podstawie art. 83b ust. 1 pkt. 9 ustawy o ochronie przyrody
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
b) przesadzenia drzewa lub krzewu
wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania i uzbrojenia działki lub terenu oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania
6.   Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, ustawy o ochronie przyrody  jeżeli zostało wydane.
7.   Zgoda właściciela terenu (oryginał) w zakresie usytuowania przesadzanych lub posadzonych w zamian drzew lub krzewów z zaznaczeniem ich na kopii mapy zasadniczej.
8.   W przypadku działania przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

Podstawa prawna:

Art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220
ze zm.)

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.