ZoTRRB-Sz Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych/rozbiórkowych Szczecin

Wersja: 31.07.2013 | Pobrań: 489
Brak głosów

Opis: ZoTRRB-Sz Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych/rozbiórkowych Szczecin

Wymagane dokumenty:

 1. Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych/rozbiórkowych - formularz dostępny w sekretariacie PINB w Szczecinie (pl. Armii Krajowej 1, pok. 385), lub do pobrania z niniejszej strony.
 2. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru budowlanego (tj. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Szczecina, Pl. Armii Krajowej 1) oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
  • oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis na listę jej członków,
  • w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis na listę jej członków,
  • informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego,
  • oświadczenie projektanta sprawującego nadzór autorski o podjęciu obowiązków, jeśli obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego jest nakładany decyzją o pozwoleniu na budowę,
  • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (15 zł w znaczkach skarbowych)
 3. Inwestor, składając zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych/rozbiórkowych, występuje do Wydziału Administracji Budowlanej tut. Urzędu o wydanie dziennika budowy/rozbiórki. Organ wydaje dziennik budowy w terminie 3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę stała się ostateczna, za zwrotem kosztów związanych z jego przygotowaniem.

Opłaty:
Opłaty skarbowej nie pobiera się w przypadku, gdy decyzja o pozwolenie na budowę nie podlegała opłacie skarbowej lub była zwolniona z tej opłaty (tj. w sprawach budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej, zdrowia oraz w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych, oraz budynków szkolnych, budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne).
Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie PINB w Szczecinie (pl. Armii Krajowej 1, pok. 385).
http://www.bip.pinb.szczecin.pl

Podstawa prawna:

1. Art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
2. § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953oraz z 2004 r. Nr 198, poz. 2042).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.